Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 11 Ndira 2019

Ndivo Simba Rose Raungada

"Asi muchapiwa simba, kana Mweya Mutsvene avuya pamusoro penyu; ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema, napaJudhea rose, napaSamaria, nokusvikira kumugumo wenyika" (Mabasa 1:8).

Kune vamwe vanodzidzisa kuti munhu ane zvinhu zvitatu zvinofanira kuitika kwaari. Anofanira kutanga azvarwa patsva. Ogamuchira Mweya Mutsvene. Opiwa chizoro. Izvi hazvisi izvo. Chizoro isimba raMweya Mutsvene. Chinouya panouya Mweya Mutsvene. Isu tava muSungano Itsva. Saka tine Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vakafanana. Hapana ana Mweya Mutsvene vake oga. Saka tine chizoro chakafanana. Nokuti chizoro isimba raMweya Mutsvene. Chinouya panouya Mweya Mutsvene.

Bhaibheri rinotaura muna Mabasa 10:38 richiti, "RaJesu weNazareta, kuti Mwari wakamuzodza noMweya Mutsvene nesimba ...". Mweya Mutsvene ava ndivo vakataurwa naJesu mundima yatavhura nayo. Simba racho ndiro ravakatauravo mundima iyi. Ndiro simba raiva naJesu. Ndivo Mweya Mutsvene vaiva muna Jesu. Mweya Mutsvene ava ndivo vatavavo navo isu. Simba racho ndiro ratavavo naro isu. Saka, iwe ungava naMweya Mutsvene. Unenge watova nesimba. Simba iri ndiro rose raungada.

Ruka 1:35 ine nhoroondo yainotipa. Ngirozi inonzi Gabhuriyeri yakanga iri kutaurirana naMaria. Ngirozi yakati kuna Maria, "Mweya Mutsvene uchavuya pamusoro pako, nesimba roWokumusorosoro richakufukidza ...". Kune vamwe vakaverenga ndima iyi. Vakabva vafunga kuti Mweya Mutsvene ndivo vanotanga kuuya. Mushure mazvo, simba ravo rozouyavo. Asi izvi hazvisi izvo. Zviviri izvi zvinouya pamwe chete. Mweya Mutsvene ndivo vanouya nesimba racho.

Munguva yeSungano yeKare, Mweya Mutsvene vaiuya pamusoro pevanhu. Munguva yeSungano Itsva, Mweya Mutsvene vava kuuya kuzogara mukati mevanhu. Ndiko kusaka Jesu vakati muchava nesimba kana Mweya Mutsvene vauya. Mweya Mutsvene ndivo vanounza simba iri. Ndivo simba raMwari.

Iwe ungava naMweya Mutsvene. Izvi zvinoreva kuti wava nesimba. Haungashaiwi simba. Mweya Mutsvene ava ndivo vanokupa hunyanzvi. Ndivo zvose zvaungada. Ndivo vanoita kuti uite zvose zvaunofanira kuitira Mwari. Ndivo vanoita kuti ugone kurarama hupenyu hwawakarongerwa naMwari.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Mweya Mutsvene vanogara mandiri. Vakauya vakakwana. Vakaisa nyasha mandiri. Vakaisa hunyanzvi mandiri. Ndava kugona kukuraramirai. Ndava kugona kurarama hupenyu hwamakandirongera. Ndizere nesimba. Ndava nyanzvi. Ndine njere. Saka ndava kugona kugadzirisa nyika yangu nhasi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaKorose 1:26-27; Mika 3:8

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )