Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Vanokupa Zvekudya. Vanokufarira

Chipiri, 14 Ndira 2020

"Pana izvozvo zvose, hakuna munhu angavenga muviri wake, asi anoupa zvokudya uye anouchengeta, sezvinoita Kristu kukereke" (VaEfeso 5 ndima 29).

Ishe Jesu vane mashoko avakambotaura. Tinoaverenga muna Johane 10 ndima 11 na14. Vakati, "Ndini mufudzi akanaka...". Shoko rekuti "mufudzi" iri rakaturikirwa kubva kushoko reChigiriki. Shoko reChigiriki iri nderinoti, "poimen". Rinoreva munhu akatumwa naMwari kufudza makwai avo. Munhu uyu anenge achipa zvekudya kumakwai aya. Anenge achiadzivirira kubva kunjodzi. Anenge achifarira makwai aya. Izvi ndizvo zvinoitwa naJesu. Vanozviita kuKereke. Vanoipa zvekudya. Vanoifarira. Apostora Pauro akataura zvinofanana neizvi. Mashoko ake tinoavona mundima yatavhura nayo. Mweya Mutsvene ndivo vakamufemera mashoko aya.

Ko, Ishe vanopa zvokudya kuKereke sei? Vanoipa riri Shoko raMwari. Izvi zvinondirangaridza mamwe mashoko. Aya mashoko andakataurirwa naIshe. Vakanditaurira makore akawanda apfuura. Vakanditi, "Ipa makwai angu zvekudya". Ndakatanga kufunga pamusoro pemashoko aya. Vakabva vaadzokorora zvekare. Ndakanzwisisa zvavaireva. Saka ndakatanga kubuda misodzi. Ishe vaida kuti ndidzidzise vanhu Shoko ravo. Ndakabva ndatanga kuita saizvozvo. Nazvino ndichiri kungozviita.

Izvi zvinoda kufanana nezvakarairwavo Petro. Tinozvivona muna Johane 21 ndima 17. Jesu vakabvunza Petro vachiti, "Unondida here?". Vakamubvunza katatu kose. Petro akavazivisa kuti aivada. Jesu vakabva vati, "Ipa makwai angu zvekudya". Vakanga vari kumuraira kupa makwai avo Shoko raMwari. Shoko raMwari kudya. Kudya kwemweya. Munhu anofanira kurigamuchira. Ndiko kuti rimuvake. Ndiko kuti rimukundise. Izvi ndizvo zvatinovona muna Mabasa 20 ndima 32. Mweya Mutsvene vaitaura. Vakati, "Zvino ndinokuisai kuna Mwari nokushoko renyasha dzake, iro rinogona kukuvakai uye richikupai nhaka pakati paavo vakaitwa vatsvene".

Ishe vanokoshesa Kereke zvikuru. Izvi ndizvo zvatinovona muBhaibheri. Tinozviverenga muna VaEfeso 5 ndima 30. Inoti, "Isu tiri nhengo dzemuviri wavo, dzenyama yavo, nedzemafupa avo". Saka tiri verudzi rumwe navo. Zvino, ivo vanogara vachitipa Shoko ravo. Ndiro ravanoshandisa kutichengeta. Ndiro ravanoshandisa kutigwinyisa. Ndiro ravanoshandisa kutigadzirira kudzoka kwavo. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaEfeso 5 ndima 26 kusvika 27. Ndima iyi inoti, "Kuti ariite dzvene achirinatsa nokushambidza nemvura neshoko, kuti azviisire pamberi pake sangano, rinobwinya, risina gwapa, kana kuonyana, kana chinhu chakadai; asi rive dzvene, risina mhosva".

Iwe uri kudzidza bhuku rino. Ishe vari kutokuvaka. Vane zvavari kutoita kumweya wako. Vari kukuwedzera simba. Vari kukuwedzera hupenyu. Vanoita izvi nokuti vanokufarira. Hareruya!

Pupura Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Munondipa Shoko renyu. Shoko iri rinondivaka. Rinondipa hupenyu hwakanaka. Ndinotendera Shoko renyu kushanda mandiri. Saka ndinoridzidza. Ndinorifungisisa. Ndinogara ndichiridzeya mumoyo mangu. Pfungwa dzangu dzinogara dziri pariri. Nairo rinogara riri mupfungwa dzangu. Nokudaro, ndiri kuvakwa. Ndiri kusimudzirwa. Ndiri kusimbiswa. Saka ndichagara ndichikunda. Ndinogara ndiine hutano hweVamwari. Ndinobudirira muhupenyu. Fuma yangu inogara ichiwedzera. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 20 ndima 32

Ezekieri 34 ndima 14 kusvika 15

2 Timotio 3 ndima 15 kusvika 17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151* 2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)