2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Dzvara Shoko RaMwari Mukati Mako

China, 14 Ndira 2020

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Musanyengerwa. Mwari havasekwi. Chinhu choga choga chinodzvarwa nemunhu. Ndicho chaachakohwa" (Vagaratiya 6:7).

Shoko raMwari imbeu. Kana uchida kuti mbeu. Ikupe goho. Unoita sei? Unoidzvara. Muivhu rakanaka. Ndizvovo zvaunoita neShoko raMwari. Paunoridzeya mumoyo mako. Uchigara pfungwa dzako dziri pariri. Unenge uri kutoridzvara mumoyo mako. Kana ukasadzvara mbeu yakanaka. Panomera mabundo. Anongomera oga. Asina waadzvara. Moyo wako. Munda waMwari. Saka usarega mabundo achimera mauri.

Mabundo aya. Dzinenge dziri pfungwa. Dzisina kunaka. Dzinenge dzapinzwa mumoyo mako. Kana ukagamuchira pfungwa idzi. Dzinozoparadza mbeu iya. YeShoko raMwari. Rinenge riri muhupenyu hwako. Izvi ndizvo zvatinovona. Mumufananidzo wakapiwa naJesu. Wemukushi uya. Akaenda kunokusha mbeu dzake. Tinoverenga nhoroondo iyi. Muna Matiyo 13 ndima 7 na22.

Sarudza kugamuchira mbeu yakanaka chete. Mumoyo mako. Nokuti zvaunodzvara zviya. Ndizvo zvaunokohwavo. Izvi ndizvo zvataverenga. Shoko raMwari. Riri mumoyo mako. Rinokupa goho reShoko raMwari. Nemaropafadzo makuru. Muhupenyu hwako. Saka zvipe basa. Rekudzvara Shoko raMwari mumoyo mako. Moyo wako. Unotofanira kuva neshungu. Dzekuwana Shoko iri.

Paunodzidza Shoko raMwari. Uchirifungisisa. Nekuridzeya. Zviudze uchiti, "Ndinofamba muchokwadi. Ndinofarira vanhu. Ndinorarama muna Kristu. Ndinobatsirwa naMweya Mutsvene pakurarama kwangu. Ndine mweya wekushinga. Muviri wangu hauna zvirwere. Ndine hutano hweVamwari. Muzita raIshe Jesu Kristu!"

Nguva yatava ine njodzi. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Muna 2 Timoti 3 ndima 1. Richiti, "Uzivevo izvi. Kuti mumazuva ekupedzisira. Kunamata Mwari kuchange kwava nenjodzi". Nguva yatava ino. Ndiyo iya yakataurwa. Yekuti vanhu vaya chete. Vanoshandisa Shoko raMwari. Kukurira zvinhu. Ndivo vachakunda.

Saka dzidza Shoko raMwari. Urizive. Uvandudze hupenyu hwako. Chengeta Shoko iri. Mumoyo mako. Urirege richibuda. Nepamuromo wako. Ndizvo zvatinotaridzwa muna Matiyo 12 ndima 34. Inoti, "Nokuti muromo hauna zvimwe zvaunotaura. Kunze kwezviya zvinenge zviri mumoyo memunhu".

Pupura Uchiti

Moyo wangu. Munda waMwari. Shoko ravo. Ndiro rinogara richimera mauri. Richiunza goho. Remaropafadzo. Ndinorinda moyo wangu. Ndichitendera Shoko raMwari chete. Kuti rimera mauri. Nekuuzadza. Ndichishandisa Shoko iroro. Ndinokurira zvinhu zvose. Zvandinosangana nazvo. Ndichibudirira pane zvose. Zvandinoita. Zuva rimwe nerimwe. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 20:32

Varoma 10:10

Ruka 6:45

Vafiripi 4:8

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch