Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Unofanira Kuva Nezvaunorumbidzira Mwari

Mugovera, 16 Ndira 2020

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Saka ngatigare tichiunza zvibayiro zvedu. Zvekurumbidza Mwari. Zvinova zvibereko zvemiromo yedu. Inopupurira zita ravo. Kuti vazvipire kuna Mwari" (Vahebheru 13:15).

Kune vakawanda. Vasinganzwisisi zvinoreva kurumbidza Mwari. MuSungano Itsva. Kurumbidza Mwari. Kushambadza kunaka kwavo. Maropafadzo avo. Hunyoro hwavo. Nekururama kwavo. Kupembedza hunhu hwavo. Saka kana ukati, "Ishe. Mune nyasha zhinji chose. Muri Munyoro. Makandiropafadza. Makarurama". Unenge uri kutaura kunaka kwehunhu hwavo. Kunova kuvarumbidza.

Kana ukanamata Mwari. Uine ruzivo urwu. Zvinova pachena kuti unovakoshesa. Unenge uchivasiyanisa nevamwe vanhu vose. Nezvimwe zvinhu zvose. Kana uchivatenda. Nokuda kwerunako rwavo. Nezvavakakupa. Nemaropafadzo avo. Nezvinhu zvinoshamisa. Zvavakakupa. Kana kukuitira. Unenge uri kuvapa mbiri. Yekuita mabasa akadai. Saka ivo vanozouyavo. Vachiwedzera kukuitira zvinhu izvi.

Kuda wakambonzwa vamwe vanhu. Vachiti, "Munhu anogona kunamata nenzira yaanoda. Kana achida kunamata akanyarara. Ndiye". Izvozvo hazvisi izvo. Hongu. Mwari vanoziva zviri mumoyo mako. Asi Jesu vakataura. Muna Ruka 11 ndima 2. Vachiti, "Pamunonamata. Taurai. Muchiti ...". Havana kuti, "Pamunonamata. Fungai. Muchiti ...". Kunamata kunofanira kuva nemashoko. Ane musoro.

MuSungano Yekare. Painamata vavoni. Nevapiri. Minamato yavo yainyorwa pasi. Kuti tiiverenge. Kutaridza kuti vaiita yekutaura. Kunyangwe Jesu. Pavainamata. Vaiita zvekutaura. Zvainzwikwa nevanhu. Minamato yavo iyi. Yakanga isiri mupfungwa chete.

Ndizvo zvatinoitavo patinonamata Mwari. Tinonamata Mwari mumweya. Tichishandisavo Shoko ravo. Ndiko kunamata mumweya. Nemuchokwadi. Saka tinosimudza mavoko edu. Tichipupurira zita ravo. Ndizvo zvatavona muna Vahebheru 13 ndima 15. Yati, "Saka ngatigare tichiunza zvibayiro zvedu. Zvekurumbidza Mwari. Zvinova zvibereko zvemiromo yedu. Inopupurira zita ravo. Kuti vazvipire kuna Mwari". Saka tinovadetemba. Tichivaropafadza. Nokuti vakuru. Vanyoro. Vane rudo. Vane tsitsi. Vane nyasha. Hareruya!

Namata Uchiti

Jesu vakaropafadzwa. Muri mukuru kudarika vose. Munotonga. Kudenga. Nepanyika. Munotonga zvose. Nyeredzi. Nehurumende. Hapana zita. Kana simba. Risiri pasi penyu. Saka muri mukuru chose Ishe! Ndimi moga Mwari. Makakodzera kukudzwa. Makakodzera kutonga. Nekurumbidzwa. Ikozvino. Nekusingaperi. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Vahebheru 13:15

Mapisarema 138:2

Zvakazarurwa 4:10-11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch