English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 19 Ndira 2019

Usatsamwiswa Nyore

"Ropafadzai vanokutukai, munyengeterere vanokumhurai" (Ruka 6:28).

Vanhu vanogona kusakubata zvakanaka. Haufaniri kutsamwiswa naizvozvo. Vanhu vangakuitira zvakashata. Vangatsvaka kukubira. Izvozvo hazvina basa. Vafarire zvakadero. Vade. Ivo vangava havo nemoyo yakashata. Asi izvi hazvifaniri kushatisa moyo wako. Hazvifaniri kukuita munhu akashata. Mumwe munhu angava nemoyo wakashata. Iroro rinenge riri dambudziko rake. Harifaniri kuva rako. Unofanira kungofarira vanhu chete. Unofanira kungovada.

Kune vamwe vanoita mhiko gore richitanga. Vamwe vavo vanonyora mazita evanhu. Ava vanenge vari vanhu vavanenge vasingadi kutaura navo mugore iri. Vanenge vakavatadzira mugore rinenge rapera. Izvi hazvina kunaka. Hapana munhu waunofanira kusafarira. Hapana munhu waunofanira kusada kutaura naye. Hazvina basa kuti munhu uyu anenge akakutadzira zvakadini. Shoko raMwari rinotiudza kuti tive nerugare nevanhu vose. Tinofanira kutoshanda kuti tigarisane zvakanaka nevamwe. Tinoverenga izvi muna 1 Petro 3:11.

Mwari havana kumbovimbisa kuti vanhu vose vachakuitira zvakanaka. Saka unogona kusabatwa zvakanaka. Izvozvo hazvina kukosha. Zvaunozoitira vanhu ava ndizvo zvakakosha. Ndizvo zvine makomborero. Asi kuda ungatsvaka kudzorera vanhu ava. Ishe vanozokupinza munjodzi.

Verenga ndima yatavhura nayo. Tenzi ndivo vakataura mashoko aya. Vakati, "Ropafadzai vanokutukai, munyengeterere vanokumhurai". Tevedzera zvakaitwa naJesu. Vakaroverwa pamuchinjikwa. Vanhu vakavarovera vakanga vakaipa zvikuru. Asi Jesu havana kutsvaka kuvadzorera. Jesu vakarwadziwa pachokwadi. Vanhu ava vakavapfira. Jesu vakakumbira mvura yekunwa. Asi vanhu ava vakavapa nduru. Nduru inovava. Saka vanhu ava vakanga vasiri kubata Jesu zvakanaka. Vakanga vari kuvatsvinyira. Asi Jesu vakangoti, "Baba, muvakanganwire, nokuti havazivi chavanoita ... ". Tinoverenga mashoko avo aya muna Ruka 23:34. Iwe farira vanhu. Vade. Izvi ndizvo zvaunofanira kuronga kuita mugore rino. Zviite nenzira yausati wakamboita.

Vanhu vangakubata havo zvisina kunaka. Vangakuvenga. Asi havana chavangakutorera. Havagoni kukukonesa kuwana zvaunoda. Havagoni kukukonesa kuita zvaunoda. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaRoma 8:28. Ndima iyi inoti, "... zvinhu zvose zvinobata pamwe chete kuti zviitire zvakanaka avo vanoda Mwari, avo vakadanwa sezvaakafunga". Unofanira kushandisa Shoko raMwari pakurarama kwako. Ndiro raunofanira kurarama naro. Unozogara uri mumaropafadzo. Hapana chinhu chinozogona kudzimura mufaro wako. Hapana chinozogona kutapudza rutendo rwako. Hapana chinozogona kukanganisa kubudirira kwako muna Ishe.

Pupura Uchiti

Ndinofarira munhu wose. Ndinoda munhu wose. Vanhu vose vanovona rudo pandiri. Izvi zvinoita kuti vawane rugare. Ndizvo zvinoita kuti vawane ruponeso. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaEfeso 5:2

Ruka 6:28-35

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )