English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Mugovera, 21 Ndira 2016

Davira KuShoko RaMwari"Zvino zvatinomweya iwoyu wokutenda, sezvazvakanyorwa; zvichinzi: Ndakatenda, saka ndakataura; nesuvo tinotenda saka tinotauravo" (2 VaKorinte 4:13).Mwari vanoda kuti titende Shoko ravo. Vanoda kuti tirishandise pakurarama kwedu. Vanoda kuti tigare tiinaro nguva dzose. Vanodavo kuti tiritaure nemiromo yedu. Ivo ndivo vakatipa Shoko iri. Havadi kuti tingoriziva nemusoro. Vanoda kuti tidavire kwariri. Vanoda kuti tibvumirane naro. Vanoda kuti ritungamirire hupenyu hwedu. Iwe unofanira kubvumirana neShoko raMwari. Unofaniravo kuritaura nemuromo wako. Izvi ndizvo zvinoita kuti rishande muhupenyu hwako.Chimbofunga pamusoro pemashoko anotevera. Akanyorwa nemunyori weMapisarema. Tinoaverenga muna Mapisarema 23:1-4. Anoti, "Jehovha ndiye mufudzi wangu; Hapana chandingashaiwa. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura inozorodza. Anoponesa mweya wangu; Anondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Zvirokwazvo, kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handingatongotyi zvakaipa; nokuti imi muneni; Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza". Davidi ndiye akataura mashoko aya. Akanga asiri kuaverenga pamwe panhu. Mashoko aitaridza rutendo rwake. Mashoko airatidza manzwisisiro aaita Shoko raMwari. Davidi akanga ari kubvumirana neShoko raMwari.Panogona kunge paine zvinhu zvausina. Panogona kunge paine zvinhu zvauri kukoniwa kuwana. Unogona kunge uri kupererwa nesimba. Haufaniri kuzvinetsa nokuda kwaizvozvo. Haufaniri kudemba. Unogona kunge uri kurwiswa. Haufaniri kutya. Haufaniri kuvhunduka. Haufaniri kupererwa nemazano. Haufaniri kuvora moyo. Taura Shoko raMwari. Bvumirana nezvarinotaura. Tora Shoko raMwari. Ritaure nguva dzose. Taura uchiti, "Ini ndiri kufambiswa munzira dzokururama. Ndiri kufamba mukubwinya kwaMwari. Ndiri kukura. Izvi ndizvo zvandakarongerwa naMwari. Ndizvo zvandiri muna Kristu".Usataura uchiti, "Ishe! Ndisunungurei pamuvengi". Kwete. Taura saDavidi. Iti, "Zvakaipa zvingauya hazvo. Ini handizvityi". Mukuru wacho ndiye anogara mukati mako. Akakura kudarika vose vari munyika. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 1 Johane 4:4. Nokudaro, ungava wakakombwa nenjodzi. Ungava wakakombwa nevavengi. Unozvikurira zvose. Kristu vari mukati mako. Izvi ndizvo zvinotaura VaKorose 1:27. Nokudaro, muhupenyu hwako mune kubwinya, kugutsikana, mufaro, budiriro, nemaropafadzo. Maropafadzo aya anokutsaura kubva pavanhu venyika ino.Asi izvi hazviitiki nokuti uri Mukristu chete. Zvinoitika kana wabvumirana neShoko raMwari iri. Unofanira kutaura Shoko iri nemuromo wako. Hupenyu hunogona kuita sehune rima. Zvinhu zvinogona kunge zvisiri kutaridzika sezvichanaka. Asi iwe haufaniri kuvora moyo. Haufaniri kupererwa nemazano. Tora Shoko raMwari. Ritaure nemuromo wako. Taura uchiti, "Kristu vari mandiri. Nokudaro, ndinokunda chete. Ndinogara ndichikunda nguva dzose!" Mwari vane zvavanotaura kwauri. Vane zvavakataura pamusoro pako. Zvinhu zvose izvi zviripo kukubatsira. Asi unofanira kubvumirana nazvo. Hupenyu hwako hunofanira kuwirirana nazvo. Ita kuti zvinhu izvi zvive izvo zvinovonekwa pahupenyu hwako.

Pupura Uchiti

Ndinotaura Shoko raMwari nemuromo wangu. Izvi zvinoreva kuti Mwari ndivo vanenge vari kutaura Shoko iri! Ndinotora Shoko raMwari. Ndinoritaura. Nokudaro, hupenyu hwangu hunoshandurwa. Hunofanana neShoko iri. Izvi zvinoita kuti ndive tsamba yaKristu. Ndiri tsamba yavo mhenyu. Ndiri tsamba yavo inofamba. Vanhu vanondivona. Vanobva vaziva kuti ndinofambidzana naIshe. Zvavari vari kudenga, ndizvo zvandirivo ndiri panyika pano. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 10:10

2 Timotio 4:2

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )