Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Pazvinenge Zvawoma. Iwe Pemberera.

Chishanu, 22 Ndira 2020

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Nokuti kutambudzika kwedu uku. Kwakareruka. Kwenguva doko. Kunotigadzirira kubwinya kukuru. Kusingaperi. Kunodarika kutambudzika uku. Ndokunge tikasatarisa. Pazvinhu zvinovonekwa nemeso enyama. Asi pane zvisingavonekwi nemeso enyama. Nokuti zvinovonekwa nemeso. Zvinopfuura. Asi zvisingavonekwi izvi. Ndizvo zvinogara nekusingaperi" (2 Vakorinde 4:17-18).

Mukristu angaverenga magwaro. Akaita sendima yatavhura nayo iyi. Agoramba achidemba. Achiti ari kutambudzwa. Sei? Hazvina basa kuti watambudzwa zvakadini. Usabvuma kukurirwa. Usavhunduswa nezvinhu zvenyika ino. Kana nevanhu.

Kristu vava kugara mukati mako. Zvino Kristu ava. Ndivo mukuru wacho. Vakadarika zvimwe zvinhu zvose. Saka paunosangana nenjodzi. Taura uchiti, "Ari mandiri uyu. Ndiye mukuru wacho. Akadarika zvingandirwisa zvose". Zvinhu zvose. Zvaunogona kunge uri kusangana nazvo nhasi. Zvinongova zvinu zvidoko. Zvichapfuura hazvo. Saka usarega chimwe chinhu. Chichikutorera mufaro wako.

Kunyangwe matambudziko aya. Enguva doko. Atingasangana nawo. Anenge ari kutotibatsira. Achisimbisa humwari hwedu. Izvi ndizvo zvinotaura Shoko raMwari. Kureva kuti ndizvo zvinenge zviri kutoitika. Ndiko kusaka uchifanira kufara. Kana uri kurwiswa. Kana kuti uri munjodzi. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa. Muna Jemusi 1 ndima 2. Inoti, "Hama dzangu. Pamunenge muri kusangana nemiedzo yakasiyana siyana. Farai.".

Paunenge uri kushungurudzwa. Pemberera. Nekufara muna Ishe. Usafunga nezvedambudziko racho. Isa meso ako pana Jesu. Ivo muvambi weruvimbo rwako. Nemupedzisi warwo. Sezvo uri mavari. Unokunda nguva dzose. Munzvimbo dzose. Kudzo yakafanira Mwari ngaipiwe Mwari!

Pupura Uchiti

Ndinofara muna Ishe. Ndinofara neShoko ravo. Nesimba riya. Rinoita kuti ndikurire vose vanondirwisa. Jehovha ndivo simba rehupenyu hwangu. Hapana chandinotya. Hapana wandinotya. Ndiri mavari. Saka ndinokunda saMwari. Ndinotonga. Nokuti ndakarurama. Uye nyasha dziri kuwedzera pandiri. Nenjere. Ndichiwedzeravo kuziva Ishe wedu. Jesu Kristu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 Vakorinde 4:17 AMPC

Varoma 5:3-4, MSG

Vahebheru 12:2

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch