English Manyika Ndau Ndebele Shona 

Zorora Muna Kristu

Chipiri, 11 Kukadzi 2020

"Shoko rakazova munhu, rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake, kubwinya sokowakaberekwa mumwe chete wababa, azere nenyasha nechokwadi" (Johane 1 ndima 14).

Jesu vakambogara panyika pano. Ndinombofunga pamusoro pevanhu vavakanga vanavo. Vanhu ava vainzwa sei, vachifamba naJesu? Jesu ava vakanga vari munhu akaita sei? Johane anovatsanangura. Anoti vakange vazere nyasha. Vakanga vachinzwisisa zvinhu zvose. Munhu aigona kunge aine zvaari kutsvaka. Munhu uyu aizogona kusvika pana Jesu. Aibva atogumira ipapo. Aibva atowana zvaanga achitsvaka. Saka pana Jesu ndipo paiva pamusha. Waisada kupfuurira kana wasvika pavari. Izvi ndizvo zvakaitika kune vamwe vadzidzi vaJohane Mubhabhatidzi. Vadzidzi ava vakanga vari vaviri. Vakauya kuna Jesu. Vakavabvunza vachiti, "Tenzi! Munogara kupi?" Tinoverenga mashoko aya muna Johane 1 ndima 38. Vadzidzi ava vakabva vaenda naJesu. Vakasvika kumba kwaJesu. Vakatandara naJesu. Vakasvibirwa variko. Saka vakanga vasisagoni kudzokera kudzimba dzavo. Vakabva vararako. Havana kuzodzokera kuna Johane zvekare. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa neBhaibheri.

Iwe ungauya kuna Jesu. Unenge watouya kumusha. Unobva wawana zvose zvaungada. Jesu munhu anoshamisa zvikuru. Vanotova rugare pacharwo. Vanotova rudo pacharwo. Vanotova mufaro pachawo. Mufaro usingagoni kutsanangurika. Ivo ndivo hupenyu hwacho! Mavari, unogona kuzorora. Izvi ndizvo zvavakataura. Tinozviverenga muna Mateo 11 ndima 28. Vakati, "Uyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, ini ndichakuzorodzai". Saka chirega kuramba uchitamburira zvinhu. Chirega kuramba uchitya. Isa meso ako pana Jesu. Ivo vanogara mukati mako. Vanogara vanewe. Vanogara vari pauri. Saka unogona kukurira matambudziko enyika ino.

Kristu ava vari mauri. Farira izvozvo. Wava weropa ravo. Wava werudzi rwavo. Farira izvozvo. Vade nemoyo wako wose. Zvipire kuShoko ravo. Ndizvo zvinotaridza kuti unovafarira. Izvi ndizvo zvavakataura. Tinozviverenga muna Johane 14 ndima 15. Inoti, "Kana muchindida, itai zvandinoraira". Saka shandisa Shoko ravo pakurarama kwako. Ndizvo zvinotaridza kuti unovada. Ivo vanozokukundisa matambudziko ehupenyu.

Pupura Uchiti

Ishe vandinoda. Ndinokutendai. Munondida. Munogara mandiri. Nokudaro, ndinokurira matambudziko ehupenyu huno. Ndinokurira zvose zvandinosangana nazvo muhupenyu. Handitamburiri zvinhu. Handina chandinotya. Handina chinondivhundusa. Rudo rwenyu rwakadirwa mandiri. Rudo urwu runoyerera. Haruna parusingasviki. Ndakazvipira kuShoko renyu. Ndiro hupenyu hwangu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mateo 11 ndima 28 kusvika 30

VaKorose 1 ndima 27

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)