English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 11 Kukadzi 2019

Tiri Vatsvene. Hatina Mhosva Yatingapomerwa

"Sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake murudo" (VaEfeso 1:4).

VaHeberu 3:1 inotaura ichiti, "Naizvozvo, hama tsvene, vagoverani neni pakudanwa kunobva kudenga, fungai zvakanaka Muapostora noMuPrista mukuru wokupupura kwedu, iye Jesu Kristu". Isu tinotorwa sevanhu vatsvene. Ndizvo zvatiri kuvona mundima iyi. Mwari voga ndivo vanogona kutitora sevatsvene. Vavakidzani vako vangasakuona semutsvene. Shamwari dzako dzingasakuvona semutsvene. Mhuri yako ingasakuvona semutsvene. Asi Mwari vanoti uri mutsvene. Zvino, zvavanotaura ndizvo zvakakosha. Izvi zvinofanira kukufadza chose.

Mwari vava kugara mauri. Wava werudzi rwavo. Vanhu verudzi rwavo vakarurama. Ndiko kusaka wava mutsvene. Mabasa ako haasi iwo anoita kuti uve mutsvene. Mwari vakakupa kururama kwavo. Vakakupa sechipo. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaRoma 5:17. Ndima iyi inoti, "... avo, vakatora nyasha dzakawanda, nechipo chokururama ... ". Mwari vanokuvona semunhu akachenurwa. Havana chivi chavanoziva chawakaita. Ndiko kusaka vachiti hauna mhosva yaunogona kupomerwa.

Asi kune vamwe vasingagoni kusazvipa mhosva. Vanogara vachizvipa mhosva. Nokudaro, rutendo rwavo haruna simba. Izvozvo hazvina kunaka. Usazviona semunhu ane mhosva. Ungazogara wakazvisunga. Jesu vakatofira zvivi zvako. Jesu ava ndivo Mwanakomana waMwari. Vakatobhadharira zvivi zvako. Bhaibheri rinotaura nezvavo. Tinoverenga mashoko aro muna Mabasa 13:38-39. Anoti, ".... Noyuyu, mumwe nomumwe unotenda, unoruramiswa pazvose, zvamakanga musingagoni kururamiswa pazviri nomurairo waMosesi .... ".

Ndima iyi iri kutaura nezvekururamiswa. Unoziva zvinoreva kururamiswa here? Zvinoreva kushambadzwa semunhu akarurama. Zvinoreva kuchenurwa. Zvinoreva kuwanikwa usina mhosva yawakapara. Asi izvozvo zvingagoneka sei? Zvava kugoneka nokuda kwaJesu. Mhosva dzatakapara dzakaiswa pana Jesu. Ndivo vavakutorwa sevakadzipara. Kururama kwavo kwakabva kwaiswavo patiri. Saka Mwari vava kukuvona semunhu akaita sei? Vava kukuona semutsvene. Vava kukuona semunhu akaereswa. Hareruya.

Mwari ndivo vakakuita mutsvene. Unofanira kunzwisisa izvozvo. Zvisizvo, haungagoni kurarama muhutsvene. Haugoni kurarama hupenyu hwausina kupiwa naMwari. Imbwa inorarama sembwa. Vanhu venyika ino vanorarama sevanhu venyika ino. Zvino, isu tava veropa raMwari. Tava verudzi rwavo. Tava vatsvene. Nokudaro, tava kugona kurarama muhutsvene. Mwari ngavapiwe mbiri yose!

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandiita munhu asina mhosva. Makandiita mutsvene. Makaita izvi nokuti munondida. Ndinokutendai. Jesu Kristu vakandifira. Vakavigwa. Vakazomuka kuvakafa. Izvi ndizvo zvakaita kuti ndiwanikwe ndisina mhosva yandakapara. Hamuchandivoni semunhu ane mhosva. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaKorose 1:21-22 AMPC

VaEfeso 2:8-9

0Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )