Chikunda English Isixhosa Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 13 Kukadzi 2018

Shoko RaMwari Rinoporesa

"Mwanakomana wangu, teerera mashoko angu; Rerekera nzeve yako kune zvandinoreva. Urambe uchitarira, Uachengete mukati momoyo wako. Nokuti ndihwo hupenyu kuna vanoawana, Noukukutu hwemuviri wavo vose" (Zvirevo 4:20-22).

Mundima yatavhura nayo mune shoko rinoti, "hukukutu". Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko reChigiriki. Shoko reChigiriki iri rinoti "marpe". Rinoreva mushonga wekurapa. Saka ndima iyi inofanira kunyorwa ichiti, "... Nokuti ndihwo hupenyu kuna vanoawana, Nomushonga unorapa muviri wavo vose". Shoko raMwari mushonga. Mushonga unorapa. Rine simba rokurapa. Mumuviri mako munogona kunge muine zvirwere. Munogona kunge muine denda. Fungisisa Shoko raMwari. Ridzeye mumoyo mako. Shoko iri rinozoparadza zvirwere izvi. Rinozoparadza matenda aya. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa neBhaibheri. Rinotaura muna Mapisarema 107:20 richiti, "Akatuma shoko rake, ndokuvaporesa, Nokuvarwira pakuparadzwa kwavo".

Shoko raMwari rinogadzirisa zvinhu. Rinogadzirisa zvose zvingatsvaka kukukanganisa. Rine simba. Rinoshanda. Izvozvo hazvina angapikisa. Shoko raMwari rinogona kushandura hupenyu hwako. Rinogona kukugwinyisa. Rinokugwinyisa kuti ugone kukunda. Rinotwasanudza hupenyu hwako. Rinoita kuti ugone kuita zvinhu zvinofadza. Iwe ungafungisisa paShoko iri. Ungaridzeya mumoyo mako. Hupenyu hwako hunozotanga kushanduka. Hutano hwako hunogona kunge husina kumira zvakanaka. Usanetseka. Usapererwa nemazano. Tora Shoko raMwari. Shoko iri rinozogadzirisa hutano hwako. Rinozokuporesa.

Asi kuda ungasadzidza Shoko raMwari zvakakwana. Kuda ungasapa mweya wako Shoko raMwari rakakwana. Unenge uri kushaisa mweya wako zvokudya. Izvozvo hazvina kunaka. Zvinoda kufanana nevanhu vanoita nguva refu   vasingadyi. Vanhu ava vanozopera simba. Vanozobatwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Miviri yavo inozopedzisira isisagoni kurwisa zvirwere. Asi izvi hazviitiki kumunhu anenge ari kudya zvakakwana.

Shoko raMwari rinoita zvakawanda kudarika zvekudya zvenyama. Rinoita zvinhu izvi mumweya mako. Saka gara uri muShoko raMwari. Ndiko kuti ugare uri mutano. Ndiko kuti ugare wakasimba. Fungisisa Shoko raMwari. Ridzeye mumweya mako. Shoko iri rinozoporesa zvirwere zveropa. Rinozobvisa mukondombera. Rinozoporesa mapfupa ako. Rinozoporesa moyo wako, neganda rako. Rinozoisa hupenyu munhengo dzose dzemuviri wako! Kuda ungava neronda. Ronda iri rinogona kunge  riri kuramba kupora. Shoko raMwari rinozoporesa ronda iri. Taura Shoko raMwari. Ritaure kuhurwere ihwohwo. Ritaure kunhuta. Ritaure kuropa rako. Raira chirwere cheshuga kuti chiporeswe! Shandisa Shoko raMwari. Rishandise kuzvichengeta uri mutano.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Shoko renyu rinoporesa muviri wangu. Ndiro hutano hwangu. Shoko renyu kudya. Kudya kwemweya. Pfungwa dzangu dzinogara dziri paShoko renyu iri. Saka moyo wangu unogara wakachengetwa. Muviri wangu unogara wakadzivirirwa. Unodzivirirwa kubva kuzvinhu zvenyika ino. Zvinhu izvi zvinoparadza. Ini ndakazvarwa neShoko raMwari. Saka ndakakunda nyika ino. Shoko iri harigoni kuparadzwa. Muzita raJesu. Ameni.

Pupura Uchiti

Mapisarema 107:17-20; Mateo 13:14-15

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )