English Manyika Ndau Shona Tinogona Kuendesa Simba RaMwari Kwatinoda Kuti Rishande

Chishanu, 14 Kukadzi 2020

"Iwe simudza tsvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pamusoro pegungwa, uritsemure napakati, kuti vana vaIsraeri vafambe pakaoma mukati megungwa" (Eksodo 14 ndima 16).

Ndakanga ndichishumira kuboka revana. Ava vakanga vari vana vechikoro. Vaisvika mazana mashanu. Ini ndakanga ndichiri mukomana mudoko. Ndakanga ndichiri mwana wechikoro. Ndakamira mberi kwevana ava. Ndakavabvunza ndichiti, "Vangani venyu vanoda kugamuchira Mweya Mutsvene?" Vose vakasimudza mavoko. Ndakabva ndati kwavari, "Zvakanaka. Muzita raJesu. Gamuchirai Mweya Mutsvene"! Ndakamirira. Asi hapana chakaitika. Ndakanamata zvekare. Ndakamirira zvekare. Hapana chakaitika. Ndakatanga kubvunza Ishe. Ndaida kuziva chaizvo zvekuita. Saka, ndakaraira vana ava kuti vambonamata. Ini ndakanga ndiri kumbobvunza Ishe.

Ndakati kwavari, "Ishe. Ndanyengetera kuti vana ava vapiwe Mweya Mutsvene. Asi hapana chaitika. Chii chandinofanira kuita?" Ivo vakabva vadavira. Vakati kwandiri, "Nyengetera zvekare. Asi ubate mwana ari pedo newe". Ndakabva ndati, "Ndinokutendai Ishe!" Ndakabva ndanyaradza vana vaya. Ndikati, "Gamuchirai Mweya Mutsvene!" Ndakabva ndabata mwana akanga ari pedo neni. Pakarepo, vana ava vakabva vawira pasi. Vakawa vose. Vakabva vazadzwa naMweya Mutsvene. Vose vakatanga kutaura nendimi!

Saka tinogona kuendesa simba raMwari kwatinoda kuti rishande. Izvi ndizvo zvatinodzidza panyaya iyi. Ndizvo zvatinovonavo mundima yatavhura nayo. Mwari vakanga vari kutaura kuna Mosesi. Vakati, "... tambanudza ruvoko rwako pamusoro pegungwa ..." Sei Mwari vakaraira kudai? Vaida kuti simba ravo rishande pagungwa iri. Tinozviona zvekare pana Petro. Akanga aina Johane. Vakanga vari kushumira kune mumwe murume. Murume uyu chakanga chiri chirema. Akanga ari pasuwo. Iri raiva suwo retembhere. Rainzi Wakanaka. Petro akaisa meso ake pamurume uyu. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna Mabasa 3 ndima 4. Pakanga paine meso ake ndipo pakanga pari kuzoshanda simba raMwari. Nokudaro, chishamiso chakabva chaitika.

Kuda ungarairwa kutambanudza mavoko ako. Ungarairwa rutivi rwekuatambanudzira. Ita zvinenge zvarairwa izvi. Usazvitora sechinhu chidoko. Vanhu vaMwari vangatambanudzira mavoko avo kwauri. Vangaita izvi vachinamata. Chinenge chisiri chinhu chidoko. Mavoko edu akakosha. Tingaatambanudzira kudzinyika. Tingaatambanudzira kumaguta. Tingaatambanudzira kuvanhu. Tingaatambanudzira kuzvinhu. Simba raMwari rinozoenda kuzvinhu izvi. Simba iri rinenge richidauka kubva pamavoko edu aya. Rinenge richiita semiseve. Kuda tingatambanudzira mavoko kumunhu. Tinenge tiri kutoisa nyasha mumweya make. Idzi dzingava nyasha dzekuporesa. Dzingava dzemaropafadzo. Mwari ngavarumbidzwe!

Namata Uchiti

Baba vekudenga vandinoda. Ndinokutendai. Simba renyu riri kushanda mandiri. Riri kushanda nesimba guru. Ndinonyengeterera vana venyu. Vangava munyika dzakasiyana siyana. Vangava vari kunetseka. Vangava vari kurwadziwa. Ngavaremudzwe nesimba raMweya wenyu. Ngavaporeswe. Simba renyu rinosvika kwavari ikozvino. Riri kusimbisa rutendo rwavo. Nokudaro, vanogamuchira zvishamiso. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Eksodo 7 ndima 19

Mabasa 3 ndima 3 kusvika 6 CEV

Eksodo 17 ndima 10 kusvika 13

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)