English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 17 Kukadzi 2018

Kuziva Shoko RaMwari Ndiko Kunoita Kuti Rishande Mauri

"Muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungurai" (Johane 8:32).

Unofanira kuziva zvinhu zvepamweya. Ndiko kuti zvishande mauri. Izvi ndizvo zvatinovona muna 2 Petro 1:3. Ndima iyi inotaura ichiti, "Nokuti nesimba roVumwari hwake takapiwa zvose zvinodikanwa pavupenyu napakunamata Mwari, nenzira yokumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka". Zvirevo 11:9 inosimbisa izvi. Inoti wakarurama anofanira kuziva. Kuziva uku ndiko kunomusunungura.

Unofanira kudzidza Shoko raMwari. Unofanira kurifungisisa. Unofanira kuridzeya mumoyo mako. Unozoziva nezvefuma yako. Fuma iyi iri muna Kristu. Wakaipiwa naMwari. Pamusoro pazvo, unozova nerutendo. Rutendo urwu runozokubatsira kutora fuma iyi. Shoko raMwari ichokwadi. Rinogona kukuita munhu anobudirira muzvinhu zvake zvose. Rinogona kukuvaka. Rinokuvaka kusvika wakura. Rinokuchengeta uri muhutano hwakanaka.

Zvinhu zvako zvinogona kunge zvisina kumira zvakanaka. Zvinogona kunge zvisina tariro yekunaka. Izvozvo hazvina basa. Shandisa chokwadi cheShoko raMwari pakurarama kwako. Hapana chaunozokoniwa kugadzirisa. Nzwisisa kuti Shoko raMwari rinoshandiswa sei. Rishandise pakurarama kwako. Hupenyu hwako hunozozara maropafadzo. Unozogara wakafara. Unozobudirira pane zvose zvaunoita. Unozokurira zvose zvaungasangana nazvo. Shoko raMwari rinogona kushandura hupenyu hwako. Rinogona kuhugadzirisa. Kuda wanga uri kukundikana. Shoko raMwari rinokusiya wava kubudirira. Asi unofanira kuziva Shoko iri. Zvisizvo, hauzogoni kurishandisa.

Ndiko kusaka tichidzidzisa vanhu Shoko raMwari. Ndiko kusaka tichiriparidza. Tingataura pamusoro pemaropafadzo. Vanhu vanobva vaziva nezve maropafadzo aya. Vanobva vatanga kurarama maari. Vanobva vatanga kuashandisa muhupenyu hwavo. Aya anenge ari maropafadzo atakapiwa. Maropafadzo aya ari muna Kristu.

Vakawanda vanoziva nezvekuporeswa. Asi vazhinji vavo havasati vakambodzidziswa zvinodiwa kuti vave vatano. Saka isu tinoparidza nezve hutano hweVamwari. Vanhu ava vanobva vanzwa izvi. Vanobva vazvinzwisisa. Vanobva vaziva kuti vanofanira kuva vatano. Kuziva uku kunoisa rutendo mumweya yavo. Kunozomutsa simba reShoko iri. Shoko iri rinobva ratanga kushanda muhupenyu hwavo. Izvi zvinobva zvaita kuti vararame muhutano hweVamwari.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava varipo kundidzidzisa chokwadi chiri muShoko renyu. Ndivo vanondiratidza chokwadi ichi. Shoko raMwari riri kushanda mandiri ikozvino. Riri kuisa hupenyu mandiri. Ndakaita semuti uri parwizi. Mashizha angu anogara akasvibira. Ndinobudirira mune zvose zvandinoita. Ndinobudirira kose kwandinoenda. Muzita raJesu. Ameni.

Pupura Uchiti

Zvirevo 18:15; Zvirevo 23:3-4; Philemon 1:6

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )