English Manyika Ndau Shona 
Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chishanu, 17 Kukadzi 2017

Mafungiro, NeMavonero, Matsva

"Asi muranda wangu Karebhi, nokuti akanga ane mumwe mweya mukati make, akanditevera nemoyo wose, ndiye andichapinza munyika maakambopinda; ichava yavana vake" (Numeri 14:24).Mwari vakabudisa vana vaIsraeri kubva muEgipita. Mushure mazvo, vaida kuvadzidzisa hupenyu hutsva. Vakafanira kushandisa Mosesi kuita izvi. Sei vakashandisa Mosesi? Zviri pachena. Mosesi akanga aine mamwe mafungiro. Aiva nemamwe mavonero. Mafungiro, nemavonero aya, akanga akasiyana neevana vaIsraeri. Saka ndiye akanga akakodzera kudzidzisa vaIsraeri hupenyu hutsva. Vana vaIsraeri vakanga vakurira muhuranda. Saka vaifunga sevaranda. Mosesi akanga asina mafungiro akadai. Akanga akurira muimba yaFarao. Nokudaro, aifunga semwana wamambo. Hupenyu uhu ndihwo hwaaiziva. Hwakanga husingagoni kubva maari. Akanga ambofudza hake makwai murenje. Asi akanga achiri kungofunga semwana wamambo.Pane imwe nguva, akavona gwenzi richipfuta. Asi gwenzi iri rakanga risiri kutsva. Ichi chakanga chiri chinhu chaishamisa zvikuru. Asi Mosesi haana kutiza. Tinoverenga mashoko ake muna Eksodo 3:3. Akati, "Regai nditsaukire ndione chishamiso icho chikuru, kuti gwenzi haritsvi neiko". Mosesi akanga asingatyi chinhu. MuBhaibheri mune vamwe varume vaviri vaifunga saMosesi. Varume ava ndiJoshua naKarebhi. Vaifunga sevanhu vasina chavaikoniwa kuita. Vaifunga sevanhu vanogara vachikunda. Mweya Mutsvene vanototaura pamusoro paKarebhi uyu. Verenga zvekare mashoko avo mundima yatavhura nayo.Joshua naKarebhi ava vakambotumwa kunoshora nyika. Nyika iyi ndiyo yakanga yavimbiswa vana vaIsraeri naMwari. Vakawana hwitakwi dzavarume munyika umu. Havana kuramba kuti vakanga vavona varume vakadai. Asi vaifunga kuti hwitakwi idzi ndidzo dzaidiwa kuti vagone kutora nyika iyi. Ndizvo zvaiva zvokudya zvevaIsraeri. Asi pane vamwe vakanoshorawo nyika iyi. Varume ava vakanga vari gumi. V akabvunzwa pamusoro penyika yavakanga vavona. Mhinduro yavo yakanga isina rutendo. Yakanga yakasiyana neyaJoshua naKarebhi. YaJoshua naKarebhi yakanga iine rutendo. Yakanga iri mhinduro yevanhu vaifunga kuti vanokunda. Izvi ndizvo zvinoitwa neShoko raMwari mauri. Rinokupa mafungiro akasiyana neevanhu venyika ino. Rinokupa mavonero akasiyana neevanhu ava. Rinoita kuti ufunge semunhu asina chingamukurira. Rinoita kuti ufunge semunhu a jaira zvakanaka zvoga zvoga.Shoko raMwari ndidzo njere dzaMwari. Nokudaro, rinoita kuti ufunge nemazvo. Rinoita kuti uite zvinhu nemazvo. Shoko raMwari rinotova simba. Rinokusunda kuita zvinodiwa naMwari. Rinoisa njere dzevanhu vakarurama mauri. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Ruka 1:17. Njere idzi ndedziya dzinokutuma kuita zvinhu nemazvo. Dzinodaidzwa kuti "Phronesis" muChigiriki. Vakristu vanhu vakarurama. Asi vamwe vavo havashandisi njere dzevanhu vakarurama pakurarama kwavo. Vachine ruzivo rwevanhu vemunyika. Vachiri kushandisa mazano avaishandisa vasati vazvarwa patsva. Izvi ndizvo zvinoita kuti zvinhu zvavo zvisafamba zvakanaka.Usafunga semunhu ajaira kurwara. Usafunga semurombo. Vandudza pfungwa dzako. Shandisa Shoko raMwari kudzivandudza. Shoko raMwari rine zvarinotaura pamusoro pako. Zvinhu izvi ndizvo zvaunofanira kugara uchitaura. Panogona kunge paine zvinhu zviri kuitika kwauri. Zvinhu izvi zvinogona kunge zvichipesana neShoko iri. Iwe ramba uchitaura zvinotaura Shoko raMwari chete. Idzodzo ndidzo njere dzevanhu vakarurama! Ndiwo mazano avanoshanda nawo.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Shoko renyu rinoita kuti ndifunge, kutaura, nekuita zvinhu nemazvo. Shoko renyu rinoisa mandiri pfungwa dzakanaka. Rinondipa mavonero akanaka. Rinondipa mafungiro akanaka. Ndine mafungiro evanhu vakarurama. Saka ndinoita zvinhu zvakanaka. Ndinokurira zvose zvandinosangana nazvo. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 12:2; Danieri 6:3

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )