Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kurarama Hupenyu Hunopa Mwari Mbiri

Chipiri, 23 Kukadzi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Uye munhu uyu akafira vose. Kuti vaya vapenyu. Vachirega kuzviraramira. Asi vararamire uya. Akavafira. Akamuka kuvakafa" (2 Vakorinde 5 ndima 15).

Mumazuva ano. Anova ekupedzisira. Panongova nechinhu chimwe chete chinokosha. Chinhu ichi kuraramira Ishe. Uchitsvaka kuti vazikanwe saMwari. Uchiita zvavakarongera hupenyu hwako. Jesu vakatotitaridza kuti tingararama sei nenzira yakadai. Muna Johane 17 ndima 4 vakati, "Ndakaita kuti nyika ikuzivei saMwari. Ndakapedza basa riya. Ramakanga mandituma kuita".

Aya ndiwo anofaniravo kunge ari mafungiro ako. Tsvakavo kuti Mwari vakudzwe saMwari. Iva neshungu dzekuita izvi. Ndizvo zvaunotofanira kuraramira. Chii chaunofanira kuita kuti Mwari Baba vakudzwe saMwari? Unoita zvavanoda. Unoita basa riya. Ravakaisa mumavoko ako. Uchiripedza rose. Wati wava kuziva zvavakarongera hupenyu hwako here? Wati wava kuziva basa ravakakupa here? Uri kuita basa ravo here?

Mwari Baba vanoda kuti nyika yose iponeswe. Ndipo pane shungu dzavo. Ndiko kusaka vakatuma Jesu. Uye apa ndipo panobva basa rakovo iwe. Saka ungaita hako zvinhu muhupenyu. Zvinhu izvi zvingava zvakawanda. Asi kana usiri kusvitsa ruponeso kuvanhu vakarasika. Hupenyu hwako hahuna maturo. Mwari havadi kuti pawane anoparara. Vanoda kuti munhu wose aponeswe. Izvi ndizvo zvatinotaurirwa neBhaibheri. Tinozviverenga muna 2 Pita 3 ndima 9. Saka kana ukaita basa iri. Unoita kuti Mwari vakudzwe saMwari.

Ivo vanoda kuti ugadzirise hupenyu hwevanhu vari pauri. Vanodavo kukushandisa iwe. Kupinza vanhu ava mukururama. Kurarama kwakadai ndiko kunofadza Mwari. Saka ungaita hako zvikuru mune mamwe mabasa. Izvozvo hazvina kukwana. Unofanira kutsvaka kuunza vakawanda kunaMwari. Unofanira kusvitsa ruponeso kuvanhu vakarasika. Vasina tariro. Vari kurwadziwa. Vakaraswa. Kwete vari munyika yako chete. Asi nekunyika dziri kure.

Ukagona kuita zvinhu zvose zviya. Zvawakarongerwa naMwari. Ndiko kuti ugonzi wabudirira pahupenyu hwako. Ndiko kuti ugofadza Mwari. Saka shingaira kuunza vanhu kukururama. Uchiita zvinhu zviya. Zvinoita kuti Mwari vakudzwe saMwari.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Nokundipa mukana. Nesimba. Rekusvitsa ruponeso kuvanhu vari munyika yangu. Ndichishandura hupenyu hwavo. Ndinobuda nhasi ndakatakura maropafadzo aKristu. Ndichienda kunogadzirisa nyika yangu. Ndichishandisa nyasha dzenyu. Nekururama kwenyu. Ndichibvisa vanhu murima. Ndichivapinza muchiedza. Ndichivabvisa pasi pesimba raSatani. Ndichivaunza kuna Mwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 17 ndima 1

Matiyo 5 ndima 16

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch