English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Svondo, 24 Kukadzi 2019

Tisu Tinozadzisa Kristu

"Akaisa zvose pasi petsoka dzake, akapa kereke iye, kuti ave musoro wazvose, ndiwo muviri wake, kuzara kwaiye unozadzisa zvose muna vose" (VaEfeso 1:22-23).

Ndima yatavhura nayo yakadzama. Inotiraitdza zvinhu zvakawanda. Kereke ndiyo inozadzisa Kristu. Ndiyo inoita kuti Kristu vakwane. Kristu ndivo musoro. Isu tisu mutumbi wacho. Zviviri izvi zvakabatana. Ndizvo zvinodaidzwa kuti Kristu. Kereke ndiyo inosvitsa Kristu kunzvimbo dzose. Ndiyo yakazadza nyika yose. Ichi ichokwadi. Chinoshamisa. Ndinoshuva kuti vana vaMwari vose vachinzwisise!

Johane 1:16 inoti, "Nokuti pakuzara kwake isu tose takapiwa nyasha pamusoro penyasha". Zviri muna Kristu zvakaiswavo matiri. Zvakaiswa matiri zvose! Ndiko kusaka Jesu vakataura muna Johane 5:26 vachiti, "Nokuti baba sezvavane hupenyu mavari, saizvozvo vo vakapa Mwanakomana, kuti ave nehupenyu maari". Hupenyu uhu hwakanga huri muna Jesu. Hupenyu hwavaigona kupavo kune vamwe. Jesu vane hupenyu. Vanahwo hwakazara. Vane humwari hwose. Hupenyu huri muna Mwari Baba ndihwo huri muna Jesu. Hupenyu uhu ndihwo hwava matirivo isu. Tinahwo, nokuti takapiwa zvose zviri muna Jesu. Izvi ndizvo zvataverenga muna Johane 1:16. Jesu vazere hupenyu. Vakatakura Mwari vakakwana. Ndizvo zvatakaitavo isu. Takatakura Mwari. Takavatakura vose. Takavatakura vakazara. Tine hupenyu hwakakwana. Tine hupenyu hwavanahwo ivo. Izvi ndizvo zvataura Magwaro. Ati, "... akapa kereke iye, kuti ave musoro wazvose, ndiwo muviri wake, kuzara kwaiye unozadzisa zvose muna vose". Mumwe nemumwe wedu akatakura Mwari. Akavatakura vakakwana. Zvekare, mumwe nemumwe wedu ari mavari. Akanyura mavari. Akanyura wose. Akanyura zvakakwana. Haana nhengo yake yakasara kunze. Izvi ndizvo zvaitsvakwa naMwari. Ndizvo zvavaishuvira. Vakazvishuvira kubva pakuvamba kwenyika. Nhasi, zvava kugoneka. Zvinogoneka muna Kristu Jesu. Zvava kugoneka nokuti Mweya Mutsvene vava kugara matiri.

Kereke isangano rekudenga. Iwe uri chikamu chesangano iri. Uzere Mwari. Hauna kuzara zvirwere. Kuda wakanzi uri wemhuri yevarombo. Saka hapana chaungabudisa muhupenyu. Usagamuchira izvozvo. Hauchisiri wemhuri iyi. Wava nemhuri itsva. Iyi imhuri yaKristu. Inonzi Kereke! Wava nefuma. Fuma iyi yakawanda. Wava nezvinhu zvakanaka. Wava kubudirira pane zvose zvunoita. Wava nekubwinya. Hareruya!

Pupura Uchiti

Mandiri mune fuma! Fuma idzi dzakawanda. Kubwinya kwaMwari kuri mandiri. Ndava weropa raMwari. Shoko raMwari riri kushanda mandiri. Shoko iri ndiro rinovonekwa pahupenyu hwangu. Ndizere Kristu. Ndichiri panyika pano hangu. Asi zvakaita Kristu ndizvo chaizvo zvandakaita. Kristu vanogara vachivonekwa pahupenyu hwangu. Minana inogara ichivonekwa pahupenyu hwangu. Mwari ngavaropafadzwe!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mapisarema 82:6

1 VaKorinte 6:17

1 Johane 4:17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )