Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Mweya Vakatodururwa PaNyika ...

China, 25 Kukadzi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Zvino shure kwaizvozvo ndichadurura Mweya wangu pamusoro penyama yose; vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita, vatana venyu vacharota hope, namajaya enyu achaona zviratidzo" (Joere 2 ndima 28).

Muna 1 Vakorinde 12 ndima 3, Bhaibheri rinoti, "... hapana munhu angati Jesu ndivo Ishe, kana asina Mweya Mutsvene". Hapana munhu angapupura kuti Jesu ndivo Ishe. Kana kusarudza kushumira Mwari. Kunze kwekunge asundwa naMweya Mutsvene. Bhaibheri rinotaura muna Varoma 10 ndima 8. Kuti Shoko reruponeso riri pedo newe. Rinotova mumuromo mako. Nemumoyo mako. Mweya Mutsvene ndivo vanoisa shoko iri mumoyo mako. Kubva panopupura munhu kuti Jesu ndivo vava Ishe vake. Achibva aponeswa. Mweya Mutsvene ndivo vanenge vava kutoshanda muhupenyu hwake.

Mwari vaiziva kuti munhu wose anofanira kuva naMweya Mutsvene. Kuti agone kugamuchira ruponeso. Ndiko kusaka vakataura mundima yatavhura nayo. Vachiti, "... ndichadurura Mweya wangu pamusoro penyama yose; vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita ...". Mundima iyi mune mashoko anoti "nyama yose". Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyi richiti, "... ndichadururira Mweya wangu pamusoro pavanhu vose. Vanakomana navanasikana venyu vachaprofita ...". Saka vanhu vose ndivo vari kunzi "nyama yose".

Saka Mweya Mutsvene vakatodururwa. Vakadururwa PAVANHU VOSE. Ndiko kusaka munhu wose achigona kugamuchira ruponeso nhasi. Muna Mabasa 2, Bhaibheri rinotaura nezveboka guru reVajudha. Vaibva kunyika dzakasiyana siyana. Vajudha ava vakanga vakaungana. Vachipemberera Pentekosita. Tinoverenga izvi muna Mabasa 2 ndima 9 kusvika 12. Pita akazoparidzira Vajudha ava ruponeso. Zviuru zvitatu vavo vakapa moyo yavo kuna Kristu.

Pita akazoshumira zvekare pane imwe nguva. Zviuru zvishanu zvikatendeuka. Tinoverenga izvi muna Mabasa 4 ndima 4. Munguva shoma shoma, muJerusarema makanga mava nevatendi vakawanda. Nemhaka yeyi? Nokuti Mweya Mutsvene vakanga vadururirwa pavanhu vose. Sezvakanga zvavimbiswa muna Joere 2 ndima 28. Mwari ngavakudzwe saMwari!

Ndiko kusaka tichiparidza ruponeso. Tinoziva kuti munhu wose ava kugona kugamuchira Shoko raMwari. Mweya Mutsvene vari pasi rose. Vari kushanda. Vachiita kuti vanhu vazive kuti vane zvitadzo. Nokubva vavaunza kukururama. Mwari ngavarumbidzwe!

Namata Uchiti

Ndinoshanda pamwe chete naMwari. Tichishandura hupenyu hwevanhu. Tichiunza vanhu kuna Jesu. Ikudzo huru chose. Yekugona kuparidza ruponeso kuvanhu vose. Ivo vanhu vaya. Vakadururirwa Mweya Mutsene. Moyo yevarume nevakadzi pasi rose, yagadzirira kugamuchira ruponeso nhasi. Shoko reruponeso iri. Riri kusvika kunyika dzose. Nekuzvisikwa zvose. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mariko 16 ndima 15 kusvika 16

Johane 3 ndima 16

1 Vakorinde 9 ndima 16

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch