English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 28 Kukadzi 2017

Chiedza Munyika Ine Rima

"Itai zvose musinganyunyuti, musina nharo; kuti muve vanhu vasina chavangapomerwa, navasina kusarurama, vana vaMwari vasina mhosva pakati perudzi rwakakombama, rwakatsauka, rwamunopenya pakati parwo semwenje panyika" (VaFiripi 2:14-15).Iwe uri chiedza chenyika. Uri guta rakavakwa pamusoro pegomo. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Mateo 5:14. Izvi zvinoreva kuti ndiwe uripo kupedza rima riri munyika ino. Muna Isaya 60:2, Bhaibheri rinotaura richiti, "Nokuti, tarira, rima richafukidza nyika, nerima guru marudzi avanhu ...". Munyika mune rima. Rima iri rasviba zvikuru. Izvi zvinoreva kuti yava nguva yako. Inguva yekuti usimuke. Inguva yekuti upenye. Inguva yekuti upe nyika chiedza. VaRoma 8:19 inotaura ichiti, "Nokuti zvisikwa zvinotarisisa zvikuru zvichimirira kuratidzwa kwavanakomana vaMwari". Nyika yakamirira iwe. Yakamirira kuti uiratidze kubwinya kwaMwari. Izvi ndizvo zvichaisunungura kubva pamabasa asatani. Mabasa aya ndiwo anoita kuti zvinhu zvivore. Ndiwo anoita kuti zviparare.Mapisarema 74:20 inotiudza pamusoro penzvimbo dzizere rima. Nzvimbo idzi dziri panyika pano. Madziri ndimo munowanikwa hugandanga. Rima riri munzvimbo idzi ndere pamweya. Huipi hwacho ndehwepamweya. Ndihwo hwatinovona munyika yanhasi. Asi kuda iwe ungasvika munzvimbo dzakadai. Rima iri rinozotiza. Hugandanga hunozopera. Kuda ungasvika munyika izere vanhu vasati vaponeswa. Unosvika uine chiedza cheVhangeri raJesu Kristu. Ruponeso runobva rwauya kuvanhu ava.Iwe une chiedza. Chiedza ichi chinojekesa zvinhu munyika. Chinopa vanhu gwara. Chinoita kuti nyika yako inake. Uri chiedza munyika. Nyika iyi izere rima. Wakaita saJesu. Jesu vakataura muna Johane 20:21 vachiti, "Baba sezvavakandituma, neni ndinokutumaivo". Jesu vakauya kuti tirarame hupenyu chaihwo hwatakarongerwa. Vakabva vatituma. Vakatituma sezviedza. Tiripo kuunzira vanhu kubwinya. Tiripo kuunza runako muhupenyu hwavo. Tiripo kuvabatsira kurarama hupenyu hwavakarongerwa naMwari.Iri ndiro basa rako panyika pano. Ndihwo hupenyu hwako. Ndicho chikonzero Mweya Mutsvene vakataura muna 1 Petro 2:9 vachiti, "Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, huprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai, kuti mubve parima, muuye kuchiedza chake chinoshamisa".

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinoita basa ramakandipa. Makandituma kuti ndive chiedza kuvanhu venyika yangu. Pandiri ndipo pavanovona kururama kwenyu. Ndinoshandisa Vhangeri kushandura nyika. Vhangeri iri rinotaura nezvenyasha dzenyu. Ndinobatsira vanhu kuti vararame hupenyu hwamakavarongera. Ndinovapa gwara rekurarama naro. Ndinovapa runako rwenyu. Ndinovapa kubwinya kwenyu. Ndinovabvisa kubva musimba rasatani. Ndinovabvisa kubva murima. Ndinovapinza muchiedza. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Isaya 60:1-3; Mateo 5:14-16

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )