English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 15 Kurume 2019

VHANGERI NDERE CHOKWADI. NDIKO KUSAKA TICHIRIPARIDZA

"Nokuti hatina kutevera ngano dzakarukwa nenjere patakakuzivisai simba nekuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu, asi takange tiri vakazvionera kubwinya kwake" (2 Petro 1:16).

Unofanira kuva neshungu dzekuparidza Vhangeri raJesu Kristu. Vhangeri iri ndere chokwadi. Rinotaura zvinhu zvakaitika chaizvo. Ndicho chekutanga chinofanira kukutuma kuriparidza. Vhangeri hadzisi ngano. Ichokwadi. Rinotaura zvinhu zvakaitika. Rinotaura zvinhu zviripo. Petro akataura pamusoro paro. Akati, "Nokuti hatina kutevera ngano dzakarukwa nenjere".

Zvekare, Vhangeri iri rinotaura zvinhu zvinoshamisa. Ichi ndicho chechipiri chinofanira kukutuma kuriparidza. Vhangeri rinoti Jesu vakauya pano panyika. Rinoti vakauya kuzoponesa vatadzi. Rinotaura kuti Jesu vakanga vari Mwanakomana waMwari. Vakanga vari mwana akazvarwa naMwari pachokwadi. Saka Jesu ava vakanga vachitova Mwari. NdiMwari vakanga vauya vari mumuviri wemunhu wenyama. Vhangeri rinotizivisa zvekare kuti Jesu ava vakaroverwa pamuchinjikwa. Rinoti vakatifira. Vakavigwa. Mwari vakazovamutsa kuvakafa. Saka vapenyu nhasi. Vanotovako ikozvino. Rufu rwavo chakanga chiri chipiriso. Ndicho chipiriso chakaripira zvivi zvenyika yose.

Isu takafavo naJesu ava. Takafa pavakafa ipapo. Vakazovigwa. Nesu takavigwavo navo. Mwari vakazovamutsa kuvakafa. Nesu takamutswavo pamwe navo. Zvino, Jesu ava vapenyu nhasi. Saka nesuvo tiri vapenyu. Hatichafi. Hareruya! Izvi ndizvo zvatinoudzwa neVhangeri. Takazvigamuchira. Ichokwadi kwatiri. 2 VaKorinte 5:21 inoti, "Nokuti uyo wakange asingazivi chivi wakamuita chivi pachinzvimbo chedu, kuti isu tive kururama kwaMwari maari".

Isu takanga tiri muzvivi. Takanga takatofa. Asi Jesu ava vakasarudza kuva chivi. Izvi ndizvo zvaidiwa kuti tirarame. Jesu vakava chivi kunyangwe vakanga vasingazivi chivi. Vaida kuti isu tigova kururama kwaMwari. Kururama uku ndiko kwavaiva nako ivo. Idzi inhau dzinoshamisa. Hapana nhau dzakanaka kudai pasi rose. Dzinodarika dzimwe nhau dzose!

Nhau idzi ndiro Vhangeri racho. Ndiro Vhangeri rakanga rakamirirwa naAbrahama. Ndiro rakanga rakamirirwa naIsaka, Jakobo, nemadzibaba ekare. Vanhu ava vaitarisira kuvona Vhangeri iri. Vakatoprofita pamusoro paro. Isu tisu takazoripiwa. Ndiro rava mumweya yedu. Ndiro ratakagamuchira. Izvozvo zvinoshamisa chose. Zvinoita kuti tiimbe nemufaro. Zvinoita kuti mufaro wedu ugare uchipfachuka.

Unofanira kufunga nezvaJesu. Unofanira kufunga zvinotaura Vhangeri. Funga pamusoro pezvavakakuitira. Unozotsvaka kuparidza Vhangeri. Unozoriparidza kudarika zvawakamboita. Saka usanyarara. Udza vanhu vose Vhangeri iri. Ritaure kose kwaungaenda.

Pupura Uchiti

Vhangeri ndere chokwadi. Rinotaura zvinhu zvakaitika chaizvo. Izvi ndizvo zvinondituma kuriparidza. Ndinoriparidza pasi rose. Ndine shungu dzekushandira Ishe. Shungu idzi dzinondituma kuzivisa vanhu kuti vasungunuka. Ndinovabvisa murima. Ndinovapinza muchiedza. Ndinovabvisa musimba raSatani. Ndinovaunza kuna Mwari. Ishe pachavo vari kushanda mandiri. Vari kushanda nesimba guru. Shungu dzavanadzo ndidzo dzandava nadzo inivo. Ndinoda kuita zvinovafadza. Ndinoda kuti zvavanoda zviitike. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 1:16

I VaKorinte 9:16-23

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )