English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 21 Kurume 2017

Isu Takafanana Navo

Rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi, kuti tirege kutya nezuva rokutongwa; nokuti sezvaakaita iye, ndizvo zvatakaitavo panyika ino" (1 Johane 4:17).


Ndima yatavhura nayo inopedzisira ichitaura pamusoro paJesu. Inoti zvakaita Jesu, ndizvo zvatakaitavo panyika pano. Saka isu tinofanira kuziva kuti Jesu vakaita sei. Zvakakosha kuti tizive izvi. Shoko raMwari ndiro rinotiratidza zviri Jesu. Jesu ava vakamborarama vari pano panyika. Vakararama hupenyu hwakaita sei? Bhaibheri rinotiudza zvakaitwa naJesu. Jesu vakaporesa varwere. Vakamutsa vakafa. Vakadzinga madhimoni. Izvi ndizvo zvatinovona muna Mabasa 10:38. Ndima iyi inotaura ichiti, RaJesu weNazareta, kuti Mwari wakamuzodza noMweya Mutsvene nesimba; iye waipota nyika, achiita zvakanaka, achiporesa vose vakamanikidzwa naDhiabhori; nokuti Mwari waiva naye". Saka hupenyu hwaJesu yaingova minana yoga yoga.


Jesu vakafamba pamusoro pemvura. Vakataura kunzeve dzakanga dzisinganzwi. Nzeve idzi dzakabva dzavhurika. Vakataura kumeso akanga akapofumara. Meso aya akabva avhurika. Vakataura kumakumbo akaremara. Makumbo aya akabva atwasanuka. Jesu vaiva munhu aishamisa zvikuru. Mashoko avo aiva nesimba. Aiita kuti makumbo akagurwa amere zvekare. Vakamboraira mafungu egungwa. Mafungu aya akabva anyarara. Izvi zvakashamisa vadzidzi vavo. Tinoverenga mashoko evadzidzi ava muna Ruka 8:25. Vakati, Ndianiko uyu, zvaanoraira kunyange nemhepo nemvura, zvichimuterera?"


Jesu vakaita mabasa ose aya. Vakaaita vari munhu wenyama. Izvi zvinoshamisa zvikuru. Vakanga vakurura kubwinya kwavo. Izvi ndizvo zvatinovona muna VaFiripi 2:7. Hupenyu hwavo hwaiva hwezvishamiso. Zvishamiso izvi zvakavonekwa pavari vasati vatomboenda pamuchinjikwa. Nokudaro, vakanga vasati vabwinyiswa. Vakanga vasati vakudzwa. Vakazomuka kuvakafa. Apa ndipo pavakakudzwa. Ndipo pavakabwinyiswa. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 1 Petro 1:21. Zvino, isu tava muna Kristu. Tava zvipuka zvitsva. Zvakaita Jesu ndizvo zvatava. Tinogonavo kuita mabasa avakaita. Magwaro anotiratidza Kristu. Anotiratidza Kristu vakabwinyiswa. Anotiratidza Kristu vakakudzwa. Zvakaita Kristu ava ndizvo zvatakaitavo isu. Pavari, ndipo patinovona zvatiri.


Zvino, taverenga kuti, Sezvaakaita iye, ndizvo zvatakaitavo panyika ino". Iwe unofanira kudavira kumashoko aya. Unodavira uchiti, Mwari vakaropafadzwa. Zvakaita Jesu ndizvo zvandirivo nhasi. Jesu vane kubwinya. Vakakudzwa zvikuru. Vane masimba ekutonga. Vane masimba okuita zvinhu. Izvi ndizvo zvandirivo nhasi!" Hareruya. Ichi ndicho chokwadi. Chinofanira kugara chiri mupfungwa dzako. Unofanira kugara uchichifungisisa. Sarudza kufunga saJesu. Sarudza kutaura saJesu. Rarama hupenyu hwako nenzira yavakararama nayo. Jesu vaitaura Shoko raMwari. Vairitaura kuzvinhu. Vairitaura vakashinga. Iwe itavo zvimwe chete izvi. Zvinhu zvako zvinozoshanduka. Zvinozogadzirisika. Poresa varwere. Chenesa vane maperembudzi. Mutsa vakafa! Ropafadza vanhu. Ngavawane rudo rwaMwari pauri. Izvi ndizvo zvaiita Jesu. Zvino, iwe wakafanana navo.

Pupura Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipa simba rose. Simba iri rinotonga kudenga. Rinotonga panyika ino. Nokudaro, ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Ndinokutendai. Pandiri ndipo panovonekwa kubwinya kwenyu. Ndinorarama nenjere dzenyu. Ndinoshandisa mazano enyu pakurarama kwangu. Ndinoita chaizvo zvamakaronga kuti ndiite. Pandiri ndipo panovonekwa simba renyu. Ndipo panovonekwa runako rwenyu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi
VaHeberu 1:3
1 Petro 2:9
Johane 17:22


(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )