Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Venda Wakapfeka Humwari

Chishanu, 26 Kurume 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Uye vaya. Vaakagara arongera. Ndivo vaakadana. Vaakadana. Ndivo vaakaruramisa. Vaakaruramisa. Ndivo vaakashandura rudzi. Kuti vafanane naye" (Varoma 8 ndima 30).

Mashoko aya anofadza chose! Isu takadanwa. Tikaruramiswa. Tikashandurwa rudzi. Kuti tifanane naMwari. Saka hupenyu hwako hwava kufadza. Hwava hweVamwari. Ndiko kusaka Mwari vachivonekwa pauri. Ndizvo zvavanoda kuti hupenyu hwako huve. Tinozviverenga muna 1 Pita 2 ndima 9. Inoti, "Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa. Madzimambo. Vapiri. Rudzi rutsvene. Vanhu vaakazviwanira. Kuti vanokuvonai varumbidze Mwari. Iye akakutorai. Akakubvisai murima. Akakupinzai muchiedza chake chinoshamisa".

Jesu vane mashoko avakambotaura. Tinoaverenga muna Johane 17 ndima 22. Vakati, "Ndakavaita verudzi rwenyu. Sezvamakandiitavo werudzi rwenyu. Kuti vafanane nesu". Ndiwo mavonero aunofanira kuzviita aya. Zvivone uri werudzi rwaMwari. Adhamu naEvha vakatadzira Mwari. Vakanga vachiri mumunda. Tinoverenga izvi muna Genesi 3 ndima 7. Vakatadza. Vakatanga kuvona kuti vakanga vasina kupfeka. Ndokutanga kunyara. Nekutya. Mwari vakazouya kumunda uku. Ndokudana Adhamu. Adhamu akavapindura. Tinoverenga mashoko ake muna Genesi 3 ndima 10. Akati, "... Ndanzwa inzwi renyu mubindu, uye ndatya nokuti ndanga ndisina kusimira; saka ndavanda".

Jehovha vakamupindura. Mhinduro yavo iri muna Genesi 3 ndima 11. Vakati, "Ndiani akuudza kuti hauna kusimira?". Adhamu akanga ari kutarisa mhosva yake. Akanga ari kutarisa chivi chake. Mwari havadi kuti utarise izvi. Hazvisi izvo zvavanoda kuti uvone. 2 Vakorinde 5 ndima 17 inoti, "Saka kana munhu ava muna Muponesi. Yava imwevo mhuka. Itsva. Zvaakanga ari kare. Hazvichisipo. Tarisa uvone. Zvavapo zvose zvava zvitsva". Mundima iyi mune shoko rekuti, "tarisa". Rinoturikirwa kubva kushoko reChigiriki. Shoko reChigiriki iri nderinoti "idou". Rinoda kufanana nerimwe reChihebheru. Rinoti, "chazah". Rinoreva kuvona zviri mumweya. Iwa wakapfeka Humwari. Humwari uhu ndihwo hwaunofanira kuvona. Izvozvo ndizvo zvinotsvakwa naMwari.

Mwari vanoda kuti utonge. Vanoda kuti Humwari huvonekwe pauri. Vanoda kuti nyika ivone Humambo hwavo pauri. Ndiko kusaka vakakuzvara kechipiri. Varoma 8 ndima 19 inoti, "Nokuti zvisikwa zvose. Zvinogara zvichitarisira. Zvakarindira. Kuti vanakomana vaMwari vauye. Vavonekwe". Hupenyu hwakadai hunoshamisa. Jesu vakauya pano panyika. Vachitsvaka kuti vanhu vavone Mwari. Izvi ndizvo zvawakaitavo iwe. Wakasarudzwa naMwari. Vanoda kuti vavonekwe pauri.

Verenga Vakorose 1 ndima 27. Inoti, "Ivo vaya. Vakasarudzwa naMwari. Kuti avazivise kukura kwechakavanzika ichi. Chinova cheVamwari. Chavakarongera vanhu vaya. Vasiri Vajudha. Chekuti Muponesi agare mamuri. Mugova vanhu verudzi rweVamwari". Saka tava verudzi rwaMwari. Izvi ndizvo zvazvinoreva. Saka CHIZVIVONA semunhu werudzi urwu. Hauchafaniri kutya Mwari. Hauchafaniri kuvatiza. Vakabvisa mhosva dzako dzose. Vakabvisa kunyadziswa kwako kose. Vakakuchenura. Vakakururamisa. Vava kuda kuti urarame semunhu werudzi rwavo. Wakarurama savo. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ndakasarudzwa naMwari. Vanoda kuti nyika ivavone pandiri. Saka ndinozvivona semunhu werudzi rwavo. Ndichirarama hupenyu hweVamwari. Nyika ichivona kururama kwavo pandiri. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Pita 2 ndima 9

2 Vakorinde 3 ndima 18

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch