Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Denga Hachisi Chinhu Chatinoita Zvekutarisira

China, 26 Kurume 2020

"Asi nyika yedu iri kudenga. Uye tinomirira Muponesi anobva ikoko, iye Ishe Jesu Kristu" (VaFiripi 3 ndima 20).

MuShoko raMwari mune zvinhu zvakavimbiswa naMwari. Zvinhu izvi zvakatoitwa. Zvakapiwa chisikwa chitsva. Asi kune vamwe vasinganzwisisi izvi. Saka vanobvunza vachiti, "Hatisati tava kudenga wani? Handiti takarivimbiswavo?" Izvi hazvisi izvo. Denga hachisi chinhu chatiri kutarisira. Takatozvarirwa mariri. Izvi ndizvo zvinotaura Shoko raMwari. Tinozviverenga muna VaHeberu 12 ndima 22 kusvika 24. Inoti, "Asi mauya kuGomo reZioni, kuJerusarema rokudenga, guta raMwari mupenyu. Mauya kuzviuru nezviuru zvengirozi dziri paungano yomufaro, kukereke yamatangwe, vane mazita akanyorwa kudenga ...".

Verenga ndima yatavhura nayo zvekare. Inoti, "Nyika yedu iri kudenga". Haiti, "Tichazova nenyika kudenga". Kureva kuti UNOTOVA chizvarwa chekudenga. Rangarira mashoko aJesu. Vakanga vari kutaura kuvaJudha. Vakati, "Ini ndakabva kudenga". Vaireva kuti vakanga vari chizvarwa chekudenga. Vakazotaura pamusoro pedu. Vakati, "Imi hamusi venyika ino". Kunyangwe zvakadero, tigere munyika ino. Saka Mukristu anogara munyika mbiri.

Izvi hazvinetsi kunzwisisa. Iwe unogona kunge uri chizvarwa cheZimbabwe. Asi unogona kunge uri kugara kuAmerika. Izvozvo hazvirevi kuti hauchisiri chizvarwa cheZimbabwe. Zvekare, hazvikusiyi uchitarisira kuzova chizvarwa cheZimbabwe. Nenzira imwe chete, iwe uri panyika pano hako. Asi uri chizvarwa chekudenga. Nokudaro, une kodzero yekuwana maropafadzo ekudenga. Une kodzero yekubatwa sechizvarwa chekudenga.

Denga ndiwo musha wedu. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Kudenga ndiko kwatakazvarirwa. Ndiko kwatiri kutorarama tiri! Mapisarema 87 ndima 4 na5 inotaura izvi. Inoti, "Ndichanyora nezvaRahabhi neBhabhironi pakati pavanondiziva, neFiristiawo neTire, pamwe chete neEtiopia, uye vachati: Uyu akaberekerwa muZioni.  Zvirokwazvo, pamusoro peZioni vachati: Uyu nowoyo vakaberekerwamo, uye Wokumusoro-soro pachake acharisimbisa. Jehovha achanyora panonyorwa mazita amarudzi, kuti: Uyu akaberekerwa muZioni". Ndima iyi iri kutaura pamusoro pechisikwa chitsva. Chisikwa chitsva rudzi rwevanhu. Ava vanhu vakazvarirwa muZioni. Zioni iri ndiro Jerusarema rekudenga. Ndiro rinotaurwa muna VaHeberu 12 ndima 22.

Isu takazvarwa patsva. Takazvarwa kechipiri. Apa ndipo patakapinzwa muHumambo hweMwanakomana waMwari. Mwanakomana uyu ndiye anofarirwa naMwari. Ndizvo zvatinoverenga muna VaKorose 1 ndima 13. Hatisi kutarisira kuzopinzwa muHumambo uhu. Tinotovamo nechakare. Humambo uhu inyika yekudenga. Mambo wayo ari kudenga. Ndiko kunorongwa zvinhu zvayo. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ini ndakafanana naIshe Jesu. Handisi wenyika ino. Ndakazvarirwa kudenga. Saka ndinorarama hupenyu hwekudenga. Ndinohurarama ndiri panyika pano. Ndine maropafadzo ekudenga. Ndinobatwa semunhu wekudenga. Fuma yangu iri kudenga. Handikanganwi izvozvo. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 VaKorinte 15 ndima 48 kusvika 49

Johane 17 ndima 15 kusvika 16

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)