Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Munhu Ane Ruvimbo Haatsvaki Kutanga Avona NeMeso

China, 8 Kubvumbi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Zvino ruvimbo rubatiso rwezvinhu zviya. Zvatinenge tiri kutarisira. Nehumbowo hwezvinhu zviya. Zvisingavonekwi nemeso enyama" (Vahebheru 11 ndima 1).

Ungava uri kupemberera kuzvarwa kwako. Sekuru vako vobva vakutumira shoko. Vachikuzivisa kuti vakutengera motokari. Ava vanenge vari sekuru vane mari. Uye vanofarira kupa. Iwe unozogamuchira shoko iri. Wobva watotanga kufara. Unenge usati wavona hako motokari yacho. Asi unenge wava kutoifarira. Irworwo ndirwo runonzi ruvimbo. Unenge uri kuvimba nasekuru vako ava. Nokudero hautsvaki kutanga wavona motakari yacho.

Unenge uri kuvimba nasekuru vako. Uchivimba kuti havarevi nhema. Ndiko kusaka wafara. Zvisizvo, waizosara usina kugutsikana. Ndizvo zvaunofaniravo kuita neShoko raMwari. Funga semunhu anovimba neShoko raMwari. Taura semunhu anovimba naro. Rarama semunhu anovimba naro. Zvinhu zvako zvinozofamba zvakanaka.

Mumwe munhu akambodemba. Achiti Mwari vakanga vataura kwaari. Vachivimbisa kumuporesa. Kumufumisa. Nekudzosa zvaakanga abirwa. Asi iye aiti haana kunge avona zvinhu izvi. Munhu uyu akanga asingavimbi naMwari. Ndiko kusaka akataura achidai. Mwari vangakuvimbisa maropafadzo. Vangakuvimbisa hupenyu hwekukunda. Unofanira kubva wagutsikana kuti watova nezvinhu izvi. Humwe humbowo hwaungada ndehwei?

Gutsikana neShoko raMwari. Dzidza kuvimba naro. Usamirira kutanga wavona zvarinokuvimbisa zvacho. Gamuchira Shoko ravo. Ugorarama semunhu arigamuchira. Ruvimbo rwako ndirwo runotaridza kuti wava nezvinhu izvi. Ndizvo zvinoita munhu anovimba naMwari. Angavimbiswa zvinhu naMwari. Anobva atozvivona seava nezvinhu izvi.

Pupura Uchiti

Ruvimbo rwangu rupenyu. Runoshanda. Hupenyu hwangu hwakamira paShoko raMwari. Mhepo dzingauya hadzo. Ndinoramba kuzungunuswa nadzo. Nokuti ruvimbo rwangu ndirwo runondipupurira. Runondipupurira kuti ndine zvinhu zvandava nazvo. Kunyangwe zvinhu izvi zvisati zvava kuvonekwa. Ndine fuma yandakapiwa. Fuma iyi iri muna Kristu. Ndinorarama semunhu ane fuma iyi. Ndinorarama semunhu ane simba. Ane nyasha. Ane hutano hweVamwari. Ane fuma yeVamwari. Ndichagara ndichikunda. Nokuti ndinorarama muShoko raMwari. Ndiro randinoshandisa pakurarama kwangu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

Vahebheru 11 ndima 6

Matiyo 15 ndima 28

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch