Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 16 Kubvumbi 2018

Vakakusarudza

"Imi hamuna kundisanangura, asi ini ndakakusanangurai imi, ndikakuisai kuti muende mubereke zvibereko, vuye kuti zvibereko zvenyu zvigare; kuti chinhu chipi nechipi chamunenge muchikumbira kunaBaba muzita rangu, vakupei icho" (Johane 15:16).

Vamwe Vakristu vanotsvaka kuziva kuti vakadanwa naMwari here. Vanotosvika pakunetseka nenyaya iyi. Izvi zvakaita kuti vakawanda vasagona kushumira Mwari zvakanaka. Vanenge vachingotsvaka chaizvo zvavakadanwa naMwari kuita. Asi izvi hazvisi izvo zvatinorairwa neBhaibheri. Haritirairi kuti titsvake kuziva zvatakadanirwa naMwari. Saka zvinhu izvi hazvifaniri kukunetsa zvachose. Iwe wakasarudzwa naMwari. Izvozvo ndizvo zvoga zvakakosha.

Verenga zvekare mashoko atavhura nawo. Jesu ndivo vakaataura. Anoti, "Imi hamuna kundisanangura, asi ini ndakakusanangurai imi ...". Mashoko aya anoshamisa zvikuru! Kusanangura uku ndiko kusarudza. Zvekare, Bhaibheri rinoti, "Nokuti vazhinji vakadanwa, asi vakasanangurwa vashoma". Tinoverenga mashoko aya muna Mateo 22:14. Kusarudzwa ndiko kwakakura. Kunodarika kudanwa. Iwe uri mumwe vevaya vakasarudzwa. Vakasarudzwa ava vashoma. Hareruya.

Jesu ndivo vakataura mashoko aya. Kudana kwavaireva kudanirwa ruponeso. Zvino, nyika yose yakadanirwa kuruponeso. Asi kune vaya vanobvuma kudanwa uku. Vanhu ava ndivo vanobva vaponeswa. Ndivo vakasarudzwa vacho. Ndivo vakasanangurwa. Ndivo vakatsaurwa kubva panyika. Vakatsaurirwa kuna Mwari.

Iwe unogona kunge wakazvarwa patsva. Izvi zvinoreva kuti wakasarudzwa. Wakabviswa munyika ino. Nyika iyi ine njodzi. Zvinhu zviri mairi zvinoparara. Wava muhupenyu hutsva. Hupenyu uhu huzere kubwinya. Kubwinya kwahwo hakuperi. Mwari ndivo vakaronga kukupa hupenyu hwakadai. Vakazvironga nyika isati yavapo. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaEfeso 1:4. Ndima iyi inoti, "Sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake murudo".

Asi vamwe vanhu havagoni kugamuchira chokwadi ichi. Vanofunga kuti ivo vakaipa. Nokudaro, Mwari haagoni kuvagamuchira. Havafungi kuti Mwari vakavasarudza. Asi Mwari vakakusarudza. Vakakusarudza usati wavaziva. Mwari vanokuona semunhu akakosha. Saka chirega kuzvivona semunhu ane mhosva. Chirega kuzvivona semunhu ane zvivi. Ungazopedzisira wava kuzvivona semunhu asina kukosha kuna Mwari. Mwari vakakusarudza. Vanoda kuti kubwinya kwavo kuvonekwe pauri. Saka iwe unofanira kunzwisisa chinhu ichi. Chinofanira kujeka mumweya wako.

Namata Uchiti

Baba vokudenga vandinoda. Ndinokutendai. Makandisarudza. Makandiita mudziyo wenyu. Munoda kuti ndisvitse Vhangeri kuvanhu. Ndinokutendai. Nyasha dzenyu dziri kushanda muhupenyu hwangu. Dziri kushanda nesimba guru. Ndinokoshesa nyasha idzi. Ndinodzirega dzichishanda mandiri. Mweya wangu wagwinyiswa. Wapiwa simba. Waripiwa naMweya Mutsvene. Ndava kushandisa hunyanzvi hwenyu kuita zvinhu zvangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaEfeso 3:8-10; 1 Petro 2:9; 2 VaTesaronika 2:13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )