English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 21 Kubvumbi 2018

Mwari Vacharamba Vachiita Basa Rakanaka Mauri

"Ndichiziva chinhu ichi, kuti iye wakatanga basa rakanaka mukati menyu, ucharipedzisa kusvikira pazuva raKristu Jesu" (VaFiripi 1:6).

Mweya Mutsvene vane basa ravakatanga mauri. Vakatanga basa iri musi wavakavagamuchira. Wakavagamuchira kuti vagare mauri. Havana kungogara vanyerere mauri. Vane basa ravari kuita. Kristu Jesu vakazvipa kwatiri. Vakanga vachida kuti tive vanhu vakasanangurirwa kwavari. Vaida kuti tive vanhu vanoshingairira mabasa akanaka. Ko, mabasa akanaka ndeapi?

Mabasa akanaka mabasa erutendo. Mabasa okururama. Simba raMweya Mutsvene ndiro rinokushandisa kuita mabasa aya. Unogona kunge uchishingairira kuita mabasa akanaka. Unogona kunge uine shungu dzokuita mabasa akanaka. Mweya Mutsvene ndivo vanenge vari kukupa shungu dzose idzi. Ndivo vanenge vari kushanda mukati mako. Ndivo vanoita kuti ushingairire kuita mabasa akanaka. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa neBhaibheri. Tinozviverenga muna  VaEfeso 2:10. Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyi richiti, "Nokuti tiri basa remavoko aMwari. Mwari ndivo vakatisika. Vakatisika patsva muna Kristu Jesu. Vakatizvara kechipiri. Vakaita izvi kuti tiite mabasa akanaka. Aya mabasa avakanga vagara vatirongera".

Ndiko kusaka Pauro akataura achiti, "Ndichiziva chinhu ichi, kuti iye wakatanga basa rakanaka mukati menyu, ucharipedzisa kusvikira pazuva raKristu Jesu". Izvi zvinoreva kuti Mwari vacharamba vachingoita mabasa akanaka matiri. Mukuru wacho ndiye ari kushanda ari mauri. Saka ucharamba uchingoita zvinhu zvinobudirira.

Asi kuda mumwe angati, "Ndinoziva hangu kuti ikozvino ndiri kuita zvinhu zvakanaka. Asi handizivi kuti zvicharamba zvakadero here. Ndingasagona kuita zvakanaka mangwana". Usanetseka hako! Mwari ndivo vari kushanda mauri. Zvino, vakatiudza musi wavanopedza kushanda uku. Havasi kupedza svondo rinouya. Havasi kupedza mushure memakore maviri. Vari kupedza musi unouya Jesu. Vari kupedza musi wekubvutwa kweKereke. Saka ucharamba uchingobudirira. Ucharamba uchikunda.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipa Mweya venyu Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vanokosha. Vava kugara mandiri. Ndivo vari kushanda mandiri. Vari kuita kuti ndifarire kuita zvinokufadzai. Vari kuita kuti ndigone kuita zvinokufadzai. Hazvichagoni kuti ndikundikane. Hazvichagoni kuti ndikurirwe. Ndicharamba ndichikunda. Ndicharamba ndichiita zvinhu zvinobudirira. Ndicharamba ndichibereka zvibereko zvekururama. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 14:16-17; VaEfeso 2:10; 1 Johane 4:4

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )