Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

(Mufudzi Chris Oyakhilome vachange vari muZimbabwe musi wa7 Chivabvu. Tumai sms kana WhatsApp pa: 0772215931, tikunyoresei)

Chishanu, 21 Kubvumbi 2017

Vakakupinza Munzvimbo Yakakura

"Akandibudisa kunzvimbo yakafarikana, akandirwira, nokuti akanga achindifarira" (Mapisarema 18:19).Mundima iyi mune mashoko anoti, "nzvimbo yakafarikana". Mashoko aya anoreva nzvimbo yakakura. Anorevavo nzvimbo ine hufumi. Iwe unogona kunge wakazvarwa patsva. Izvi zvinoreva kuti uri mwana wedzinza raAbrahama. Saka fuma yaKristu ndeyakovo. Izvi zvinoreva kuti nyika yose ndeyako. Hazvichagoni kuti uchiva murombo. Hazvichagoni kuti uverengerwe kuvarombo. Ungava hako murombo. Asi iyi inenge ichingova sarudzo yako. Mwari vakatokubvisa muhurombo. Vakakupinza munzvimbo ine hufumi.2 VaKorinte 8:9 inotaura ichiti, "Nokuti munoziva nyasha dzaShe wedu, Jesu Kristu, kuti kunyange akanga akafuma, wakava murombo nokuda kwenyu, kuti imi nohurombo hwake muve vafumi". Ndima iyi inotaura ichiti, "kuti muve vafumi". Haiti, "kuti munyengetere kuti muve vafumi". Iwe uri muna Kristu. Saka wakatoitwa mufumi. Izvi ndizvo zvazvinoreva. Ichi ndicho chikonzero Mweya Mutsvene vakataura vachiti, "... zvinhu zvose ndezvenyu". Vakashandisa Pauro kutaura mashoko aya. Akaataura achinyora kuKereke. Tinoaverenga muna 1 VaKorinte 3:21. Saka usazvivona semunhu mudoko. Usafunga semunhu mudoko. Ndiwe muridzi wenyika ino yose.Zvino, zvinhu zvako zvose zvakanaka. Hapana chinoshoreka. Wakagoverwa zvinhu zvakanaka. Ichi chinhu chinofadza chose. Tinochiratidzwa neMunyori weMapisarema. Tinoverenga mashoko ake muna Mapisarema 16:6. Akati, "Rwonzi rwekuyera rwakandiyerera nzvimbo dzakanaka; zvirokwazvo, nhaka yangu yakaisvonaka". Zvinhu zvako zvose zvakanaka. Asi vamwe Vakristu havazivi izvi. Vanochochora zvevamwe. Vanoshuva kuti vapiwe zvakapiwa vamwe. Hapana chikonzero chekuita izvi. Iwe wakapiwa pfuma yakanaka. Pfuma iyi haigoni kuparadzwa. Yakanyorwa zita rako.Ichi chinotova chokwadi. Chigamuchire. Ngachitungamirire kurarama kwako. Mwari vakakupa zvinhu zvose. Zvimwe, ndezviya zvinodiwa pakurarama. Zvimwe, ndezviya zvinodiwa pakunamata Mwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 2 Petro 1:3. Zvinhu izvi zviri mumweya mako. Saka usazvivona semunhu anoshaiwa. Usavona sekuti pane chingakukonesa kuwana zvaunoda. Usavona sekuti pane chingakukonesa kuita zvaunoda. Pangava nezvinhu zvaunotsvaka. Zvinhu izvi zvinogona kunge zviri zvepamweya. Zvinogona kunge zviri zvepano panyika. Zvinhu zvose izvi zviri mukati mako. Zviri mumweya mako. Zvitore imomo. Mumweya mako ndimo munowanikwa zvinhu zvehupenyu. Ndizvo zvatinoudzwa muna Zvirevo 4:23.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandiropafadza. Makandipa maropafadzo ose epamweya. Maropafadzo aya ari munzvimbo dzekumatenga. Anowanikwa muna Kristu. Ndine pfuma. Pfuma iyi yakanaka zvikuru. Ndinogamuchira maropafadzo enyu. Ndiwo andinoshandisa pakurarama kwangu. Ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Pfuma yaKristu, ndeyanguvo. Ndini muridzi wenyika ino. Makandipa zvinhu zvose. Zvimwe, ndezviya zvinodiwa pakurarama. Zvimwevo, ndezviya zvinodiwa pakunamata Mwari. Saka handina chandisina. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 8:17

Mapisarema 16:5-6

Firimoni 6:1 ASV

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )