English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Svondo, 21 Kubvumbi 2019

WAKAMUKA PAMWE NAKRISTU. PAVAGERE NDIPO PAURIVO IWE

"Sezvo, zvino, makamutswa pamwe chete naKristu, isai moyo yenyu pazvinhu zviri kumusoro, uko kugere Kristu kuruoko rworudyi rwaMwari" (VaKorose 3:1).

Jesu vakambofa. Vakafira pamuchinjikwa. Vakafira munhu wose. Izvi zvinoreva kuti nyika yose yakafavo. Aya ndiwo mavonero aMwari. Asi Chikristu hachina kutangira pakufa kwavo. Chakatangira pakumuka kwavo. Mwari vakazomutsa Jesu. Iwe wakabva wamutswavo. Wakamuka pamwe chete navo. Ndipo pawakabva wava chisikwa chitsva. Wakanga wava mupenyu kuna Mwari.

Kristu ndivo vakadzikinura vanhu. Kudzikinura uku ndiko kwakaunza vanhu verudzi rwechisikwa chitsva. Izvi ndizvo zvatinovona muna VaRoma 8:23. Mweya wako wakanga wakafa. Asi ikozvino wamutswa. Wava mupenyu. Wakamutswa pamwe naKristu. Wakamuka wava nehumwe hupenyu. Uhu hupenyu hwevakafa vakamuka. Hupenyu hwakadai ndihwo huna Kristu. Ndiko kusaka Bhaibheri richikuraira kuti uchivavarira zvinhu zvekudenga. Ndizvo zvaunofanira kufarira. Zvivone semunhu agere pamwe chete naKristu. Nzvimbo yaugere iyi ndiyo nzvimbo inogara vanhu vanotonga. Inzvimbo izere kubwinya. Vanhu vagerepo ndivo vane masimba ose! Nzvimbo iyi haina rima. Haina zvirwere. Haina marwadzo. Vanhu vagerepo havakurirwi. Havana chavanokoniwa kuita. Vanotonga.

Jesu vagere kurudyi rwaMwari. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Izvi zvinoreva kuti ndivo jinda guru raMwari. Saka vanotonga zvisikwa zvose. Vanotonga kudenga. Vanotonga panyika. Zvino, pagere Kristu apa ndipo patigerevo isu. Takasimudzirwa. Tava munzvimbo inobwinya. Tigere munzvimbo ine masimba ose. Tigere panzvimbo inogara vanhu vanotonga. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaEfeso 2:6. Pagere Jesu ndipo patigerevo isu. Masimba avo ndiwo atava kushandisa. Tava nemvumo yekuvamiririra panyika pano. Ichi chiropafadzo chikuru!

Namata Uchiti

Ini ndigere pamwe naKristu. Ichi chiropafadzo chikuru.  Nzvimbo yandigere ndiyo ine masimba ose. Vanhu vanogarapo vakuru kudarika mamwe masimba ose. Vakuru kudarika machinda ose. Vakuru kudarika hushe hwose. Vakuru kudarika mazita ose. Mazita aya angava evanhu vari panyika yanhasi. Vangava munyika ichauya mangwana. Nzvimbo yandigere izere kubwinya. Ine masimba ose. Vanhu vanogara pairi vanotonga. Vane masimba. Havagoni kukanganiswa nechivi. Pavari hapasviki rima. Hapana chavo chinofa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

VaEfeso 2:4-6; VaFiripi 2:9-10; VaKorose 3:1-3

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )