English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Svondo, 22 Kubvumbi 2018

Simba Ratakapiwa Muna Kristu

"Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro pesimba renyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose romuvengi; hakune chinhu chingatongokukuvadzai" (Luke 10:19).

Tine simba ratakapiwa. Simba iri riri muna Kristu. Isimba rinokurira zvinhu zvose. Isimba risina charinokoniwa kuita. Kushanda kwesimba iri hakunei nemabasa edu ekururama. Rinoshanda nekuti Kristu vakateerera Mwari. Zvino, isu tiri muna Kristu. Saka simba iri ndiro ratinoshandisavo. Regai tijekese izvi. Jesu vane mamwe mashoko avakambotaura. Vakanga vari kutaura kuruzhinji rwevanhu. Vanhu ava vaisanganisira vadzidzi vavo. Tinoverenga mashoko acho muna Mateo 23:1-3. Vakati, "... Vanyori navaFarise vagere pachigaro chaMosesi, saka zvose zvavanokuvudzai, muzviite nokuzvichengeta, asi musatevera mabasa avo; nokuti vanotaura, asi havaiti".

Tenzi vakanga vari kutsanangura kushandiswa kwesimba. Vanyori vaimiririra Mosesi. VaFarise vaimiririravo Mosesi.  Mosesi akanga akamiririra Mutemo waMwari. Mutemo wairaira kuti vanhu vateerere Vanyori nevaFarise. Vanyori nevaFarise vakanga vasingashandisi simba ravo. Vaishandisa simba raMosesi. Ndivo vakanga vari Mosesi. Ivo pachavo vakanga vasiri kurarama nomazvo. Asi vakanga vagere pachigaro chaMosesi. Saka Jesu vakaraira kuti vanhu vavateerere. Uyu unotova Mutemo. Ndiwo Mutemo unoshandiswa muHumambo hwaMwari.

Tenzi vakanga vasiri kupembedza mabasa aiitwa neVanyori. Vaisapembedza mabasa evaFarise. Vanhu ava vakanga vari vanyengeri. Vaisanamata Mwari nemoyo yavo. Vaingotevera tsika dzekunamata chete. Asi vakanga vagere pachigaro chaMosesi. Saka Tenzi vairemekedza simba ravo. Zvino, iwe unogona kunge uri Mukristu. Izvi zvinoreva kuti ugere pachigaro chaJesu. Une simba rawava kushanda naro. Simba iri ndera Kristu. Rinoita kuti ugone kutonga madhimoni. Rinoita kuti ugone kutonga masimba erima. Haribvi pakugona kwako iwe. Haribvi pakururama kwako iwe.

Mwari vakambotaura pamusoro paJesu. Vakataura vari kudenga. Tinoverenga mashoko avo muna Mateo 17:5. Vakati, "... Uyu Mwanakomana wangu unodikanwa, wandinofarira, mumunzwei". Mwari vakanga vari kuraira zvisikwa zvose. Vakanga vari kuraira Satani, madhimoni, ngirozi, nezvinhu zvose zviri panyika. Zvinhu izvi zvingava zvinofema. Zvingava zvisingafemi. Zvose zvakaraira kuti zviteerere Jesu. Zvino, iwe ugere pachigaro chaJesu. Saka zvinhu izvi zvinofaniravo kuti zviteerere iwe.  Bhaibheri rinoti uri panyika hako. Asi wakafanana naJesu. Tinoverenga izvi muna 1 Johane 4:17.

Satani anoziva murairo uyu. Madhimoni ake anouziva. Anoziva kuti iwe une simba iri. Saka unogona kuadzinga. Unogona kuadzinga chero nguva yawada. Unogona kuadzinga pose pausingadi kuti ave. Madhimoni aya anozokuteerera. Anokuteerera nokuti anotya Jesu. Simba raJesu ava ndiro raunenge uri kushandisa. Ugere pamwe chete naJesu. Vanhu vagere panzvimbo iyi ndivo vane kubwinya. Ndivo vane simba rose. Ndivo vanotonga. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Shoko renyu rakaisa simba mumweya mangu. Rinoita kuti mweya wangu ushinge nhasi. Ndigere pachigaro chaJesu. Saka zvisikwa zvose zvinonditeerera. Nyika yose ndeyangu. Ndinokurira zvinhu zvenyika ino nhasi. Ndichagara ndichizvikurira. Simba raKristu rinovonekwa pandiri. Muzita raJesu. Ameni.

.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaEfeso 2:4-6; 1 Johane 4:17; Ruka 10:19 AMPC

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages ) 23