Chitoko English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 15 Chivabvu 2019

Tinorarama MuMweya

"Sezvo tava vapenyu mumweya, ngatiraramei mumweya" (VaGaratia 5:25 KJV).

Isu tiri Vakristu. Hatipoti tichibuda mumweya. Tinorarama mumweya. Tinorarama muna Mweya Mutsvene. Kuva mumweya kune zviviri zvakunoreva. Kunogona kureva kubva panyika pano. Unobva wapinda munyika yemweya. Unobva watanga kuvona zvinhu zviri munyika iyi. Unenge usisiri kunzwa zviri kuitika pauri. Unenge woita seuri kurota. Asi izvi zvinongoitika kwenguva shoma.

Kuva mumweya kune zvimwe zvakunoreva zvekare. Izvi ndizvo zvakanyanya kukosha. Kunoreva kuzvarirwa muMweya. Meso ako anenge avhurika. Anenge ava kuvona zvinhu zviri mumweya. Shoko raMwari ndiro rinenge riri kukutaridza zvinhu izvi. Unenge wava kuzvinzwisisa. Mweya Mutsvene ndivo vanenge vari kukubatsiravo kunzwisisa zvinhu izvi. Unenge uri panyika pano hako. Unenge usiri kurota. Unenge usina kuita zvekubviswa panyika pano. Asi unenge wava kunzwisisa kuti uri mweya. Nokudaro, unenge wava kukoshesa zvinhu zvepamweya. Unenge wava kuziva kuti uri chisikwa chekudenga. Unenge uri pamwe chete nevanhu venyika ino. Munenge muri kuvona zvakafanana. Asi iwe unenge uchizvinzwisisa nenzira yakasiyana neyavo.

Isu tava vapenyu mumweya. Nokudaro, tinofanira kurarama mumweya. Izvi ndizvo zvatakurudzirwa nendima yatavhura nayo. Saka rarama semunhu ari muMweya. Usararama semunhu ari panyika pano.

Izvi ndizvo zvatinovona pavana vaIsraeri. Vana ava vakabuda munyika yeEgipita. Vane mhepo yakanga yakavaputira. Mhepo iyi yakanga yakasiyana neyakanga yakaputira vamwe. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa neBhaibheri. Tinozvivona muna Eksodo 13:21. Ndima iyi inoti, "Masikati Jehovha aivatungamirira neshongwe yegore kuti avatungamirire munzira yavo, uye usiku aivatungamirira neshongwe yemoto kuti vavhenekerwe, kuti vafambe masikati kana usiku". Vana ava vaiva neshongwe yegore. Manheru, vaiva neshongwe yemoto. Saka chando chemanheru chaisava tonhora. Zuva remasikati raisavapisa. Vakanga vakaputirwa naMweya Mutsvene.

Izvi ndizvo zvatakaitavo isu nhasi. Tinorarama muMweya Mutsvene. Tava kugara muna Kristu. Mweya Mutsvene vanogara mauri. Saka unofamba wakavatakura. Unoenda navo kose kwaunoenda. Mhepo iri pauri izere Mweya Mutsvene. Saka wakasiyana nevanhu venyika ino. Saka ungapinda mumba. Ungawana vanhu vose vakasuwa. Mufaro unobva wauya mumba umu. Ndiwe unenge wauya nemufaro uyu. Ungawana vanhu vari murima. Ungavawana vari kukundikana muhupenyu. Asi unovaunzira chiedza. Nokuti uri chiedza chenyika. Nokudaro vanobva vatanga kubudirra. Hareruya.

Tonga zvinhu pauri ipapo. Unza Mweya Mutsvene panzvimbo iyi. Rarama muMweya. Mumweya ndimo mawakazvarirwa. Mwari ndivo vakakuzvara.

Namata Uchiti

Ndinokutendai, Mweya Mutsvene vanokosha. Ndimi munogara makandiputira. Ndimi mhepo yandinofema. Saka ndimi munondibatsira muhupenyu. Makaita kuti hupenyu hwangu husiyane nehwevanhu venyika ino. Makahuita kuti hunake. Ndinotonga munyika yangu. Ndinounza mufaro mairi. Ndinounza rugare mairi. Ndinoita kuti vanhu vari mairi vabudirire. Ndinoita kuti vakunde muhupenyu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 1:8

VaRoma 8:9

VaGaratia 5:16

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )