Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona 

WAVA MAVARI. SAKA WAVA WERUDZI RWAVO

Chishanu, 15 Chivabvu 2020

"Avo vaakatemera kare, ndivo vaakadanawo; vaakadana, ndivo vaakaruramisawo; vaakaruramisa, ndivo vaakakudzawo" (VaRoma 8 ndima 30).

Pana Jesu Kristu ndipo patinovona Mwari Baba. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaHeberu 1 ndima 3. Izvi ndizvo zvatavavo isu. Takaitwa verudzi rwaMwari Baba. Ndizvo zvavanotaura muna Johane 17 ndima 22. Inoti, "Neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa; kuti vave vamwe, sesu tiri vamwe".

Kristu vakatambura. Kutambura uku ndiko kwakaunza rudzi rweVakristu. Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. Rinotaura nezvekutambura kwaKristu. Rinotauravo nezvekubwinya kwaizotevera. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Petro 1 ndima 11. Isu tisu kubwinya ikoko. Tisu vanhu verudzi rwaMwari vacho. Tisu mufaro wakavonekwa naJesu. Mufaro uyu ndiwo wakaita kuti vazvipire kufa. Vakafira pamuchinjikwa. Rufu urwu rwainyadzisa. Asi ivo havana kuita hanya nazvo. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaHeberu 12 ndima 2. Saka Mukristu haachina chaachanyara. Jesu vakatotora nyadzi dzacho. Vakabhadhara zvaidiwa. Saka tava kugona kurarama hupenyu hweVamwari. Pangava nezvingadiwa kuti ubudirire muhupenyu. Wakatopiwa zvinhu zvose izvi. Jesu vakafa. Saka iwe wava kugona kurarama. Wava kugona kurarama hupenyu hwepamusoro. Wava kugona kurarama hupenyu hwerunako. Hareruya!

Jesu vakazovigwa. Asi havana kurovera muguva umu. Izvi ndizvo zvinonyanya kufadza. Vakamukamo. Vakamuka pazuva rechitatu. Vakanga vakunda rufu. Ndiko kusaka vakamuka. Mwari ngavaropafadzwe! Rufu haruna kugona kuramba rwakavasunga. Saka hapana chichagona kukusungavo nhasi. Hapana chingakukonesa kurarama hupenyu hweVamwari. Kuda wanga usiri kugona kufamba. Chisimuka ikozvino. Tanga kufamba! Kubwinya kwauya. Hupenyu hweVamwari hwauya. Saka siya chirwere ichocho. Kristu vava mukati mako. Ndivo vanoita kuti ugone kurarama hupenyu hweVamwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaKorose 1 ndima 27.

Idzi ndidzo nhau dzakanaka. Ndidzo dzakaunzwa naJesu Kristu. Tava kugona kukurira zvinhu zvenyika ino. Tava kugona kubudirira pane zvatinoita. Tava nehutano hwakanaka. Tafuma. Jesu vakatipinza mukubwinya kwavo. Vakatiita verudzi rwavo. Nyika yava kuvavona patiri. Izvi ndizvo zvatinovona muna 1 Petro 2 ndima 9. Inoti, "Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa".

Pupura Uchiti

Mwari vanovonekwa pandiri. Nyasha dzavo dzinovonekwa pahupenyu hwangu. Mazano avo anovonekwa pandiri. Kururama kwavo kunovonekwa pandiri. Kunovonekwa zvakajeka. Ini ndiri chiedza chavo. Ndinovhenekera munyika ine rima. Ndinoshandisa kururama kwaMwari kugadzirisa nyika yangu. Kururama uku kuri mumweya wangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Petro 2 ndima 9 AMP

Johane 17 ndima 22 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)