Chikunda English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 16 Chivabvu 2019

Vanovimba Newe

"Ndakarovererwa pamwe chete naKristu uye handichisiri ini ndinorarama, asi Kristu anorarama mandiri. Kurarama kwandinako munyama, ndinorarama nokutenda muMwanakomana waMwari, akandida uye akazvipa nokuda kwangu" (VaGaratia 2:20).

Jesu vakatakura marwadzo emuchinjikwa. Havana kutya marwadzo aya. Kuroverwa pamuchinjikwa kwainyadzisa. Kwaingoitwa kuvanhu vasina kunaka chete. Kwaingoitwa kuvanhu vainge vapara mhosva chete. Asi Jesu vakabvuma kuroverwapo zvakadero. Vakanga vachiziva mufaro waiva mberi. Vaiziva kuti vakanga vachazowana kubwinya. Izvi ndizvo zvatinoudzwa neBhaibheri. Tinozviverenga muna VaHeberu 12:2. Iwe ndiwe mufaro wavaivona. Vakavona zvakanga zvichazova iwe neni.

Jesu vaida kuti isu tive kubwinya kwaMwari. Vaida kuti tive kururama kwaMwari. Vaida kuti tive vanhu verudzi rwaMwari. Ndiko kusaka vakatifira. Mwari vakanga vachida kuti isu tive nehupenyu. Vaida kuti tive nehupenyu uhu hwakakwana. Ndiko kusaka Jesu vakatifira. Kutifira ndiko kwaidiwa kuti tiwane hupenyu uhu. Ndiko kwaidiwa kuti tive vakarurama. Ndiko kwaidiwa kuti tifume, tive nehutano hwakanaka, titonge zvinhu zvenyika ino, nekuwana zvinhu zvakanaka nekusingaperi. Hareruya.

Jesu vaiziva zvavakanga vari kuita. Vaiziva kuti zvinoshanda. Vaivimba nesu. Ndiko kusaka vakatipa hupenyu hwavo. Ndiko kusaka vakatiita verudzi rwavo. Vaida kuti tigamuchire Vhangeri ravo. Izvi ndizvo zvaizoita kuti tifanane navo. Ikozvino, tafanana navo. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna 1 Johane 4:17. Jesu vaiziva kuti taizova verudzi rwavo. Vaiziva kuti taizova verudzi rweVamwari. Mwari ngavaropafadzwe!

Saka gamuchira zvavakatiitira izvi. Bvuma kuti ndivo Muponesi. Gamuchira zvavakakuita. Sarudza kufara. Sarudza kufuma. Sarudza kubudirira. Sarudza kugara uchikunda nguva dzose. Ivo vakakufira. Vakazomuka kuvakafa. Vane zvavakanga vachida kuti uwane. Bvuma kuti wava nezvinhu izvi zvose. Sarudza kuti hupenyu hwako huchagara huine kubwinya. Izvi ndizvo zvinoita kuti Ishe varumbidzwe. Ndivo vakakuda. Ndivo vakakufira. Vaivimba newe. Saka rarama hupenyu hwavakakurongera.

Pupura Uchiti

Zvinotaurwa naMwari ndizvo zvandiri. Ndiri muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi iri muzita rangu naJesu tiri pamwe chete. Ndiri kurarama hupenyu hwandakarongerwa naMwari. Ndini wavaishuva kuwana. Ndakafuma. Ndine hutano hwakanaka. Ndine simba. Ndinogara ndichikunda. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 VaKorinte 5:15

VaRoma 8:37-39

VaHeberu 12:2

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )