English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 16 Chivabvu 2018

Hausi WeNyika Ino

"Asi imi makauya kugomo reZiyoni, nokuguta raMwari mupenyu, Jerusarema riri kudenga, nokumazana namazana avatumwa vasingaverengeki" (VaHeberu 12:22 KJV).

Mwari vanoda kuti uzive Shoko ravo. Vanoda kuti mweya wako urovedzerwe muzvinhu zvemweya. Vanoda kuti mweya wako udzidziswe hupenyu hwemweya. Izvi ndizvo zvinozoita kuti ugone kurarama muna Kristu. Kuda wakazvarwa patsva. Izvi zvinoreva kuti wakazvarirwa muna Kristu. Muna Kristu ndimo mawava. Ndimo mawava kurarama uri. Hongu, Kristu munhu. Asi Kristu inzvimbo yekugara zvekare. Ndimo mawava kugara. Hupenyu hwemo ndihwo hwawava kurarama.

Muna Kristu ndimo maunopiwa mazano ose aMwari. Ndimo mune dura rose rezivo. Vanhu vanogaramo vanogona kunzwisisa zvisinganzwisisiwi nevanhu venyika ino. Kwavari, hupenyu hachisi chinhu chisinganzwisisiki. Kwavari, hupenyu unongova munyorododo. Anongova mafaro chete. Hwakazara kubwinya. Vanhu vari muna Kristu vanoshanda nemazano aMwari. Vanorarama mukururama. Vanokurira zvinhu zvenyika ino. Havana chinhu chingavakurira. Havasi venyika ino. Saka Kristu inzvimbo inoshamisa!

Jesu vane mashoko avakataura. Tinoaverenga muna Johane 15:19. Vakati, "Ndakakusarudzai, ndikakubvisai munyika ino" (KJV). Saka wava kufanira kurarama uri muna Kristu! Kristu iguta. Ndiro guta rawava kugara mariri. Kristu inyika. Ndiyo nyika yawava kugara mairi. Mundima yatavhura nayo taverenga pamusoro pegomo. Kristu ndiro gomo iri. Gomo iri rinonzi Ziyoni. Mugomo iri ndimo mune guta raMwari mupenyu! Isu tava kugara mugomo iri. Ndiro gomo rine imba yaJehovha. Ndimo mune runako rwaMwari rwose. Ndimo mune kubwinya kwaMwari kose. Izvi ndizvo zvatinovona muna Mapisarema 50:2. Ndima iyi inoti, "Mwari akapenya ari paZiyoni, iro rakanaka-naka kwazvo". Ndiko kusaka hupenyu hwako huchifanira kuva nerunako. Ndiko kusaka hupenyu hwako huchifanira kuva nekubwinya.

Muna 2 VaKorinte 5:17, Bhaibheri rinoti, "Saka kana munhu ari munaKristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuvura; tarirai, zvose zvava zvitsva". Unogona kunge uri muna Kristu. Izvi zvinoreva kuti wava chisikwa chitsva. Zvinhu zvekare zvakapera. Kukundikana chinhu chekare. Hurwere chinhu chekare. Kushaiwa simba chinhu chekare. Kupererwa nemazano chinhu chekare. Kukurirwa chinhu chekare. Zvinhu zvose izvi zvakapera. Wava nehupenyu hutsva. Wava kutonga Satani. Wava kutonga masimba erima.

Pupura Uchiti

Kristu inzvimbo. Mavari ndimo mandinorarama ndiri. Ndimo mandinofamba ndiri. Ndimo mandinowana zita rangu. Kristu ndivo njere dzangu. Ndivo kururama kwangu. Ini ndinoda Mwari. Ndakadanwa naMwari. Ndiripo kuita mabasa avo. Saka zvinhu zvose zvava kundibatsira. Mwari ngavapiwe mbiri yose!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 15:19; VaKorose 1:12-13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )