English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Mugovera, 20 Chivabvu 2017

Kugutsikana KweChokwadi

"Nokuti hupenyu hunopfuvura zvokudya, nomuviri unopfuvura zvokupfeka" (Ruka 12:23).Hupenyu hahugutswi nemari chete. Hahugutswi nezvinhu zvenyika ino. Hahugutswi nemafaro epanyika pano. Kune vamwe vakaunganidza pfuma yakawanda. Kunyange zvakadero, havana kugutswa naizvozvo. Kune vamwe vanotsvakavo kugutsikana muhupenyu. Nokudaro, vanotsvaka kuva nemari yakawanda. Vanotsvaka kuva neshamwari, nevana vakawanda. Vanotsvaka kuva nemukurumbira. Vanofunga kuti zvinhu izvi ndizvo zvichaita kuti vagutsikane nehupenyu hwavo. Izvi hazvisi izvo. Munhu anofanira kuziva basa raakapiwa naMwari. Anofanira kuriita. Anofanira kuripedza. Ndiko kuti agutsikane pachokwadi. Asi anofanira kuva muna Kristu kuti azive basa iri.Muna Johane 4:34, Jesu vakataura vachiti, "... zvokudya zvangu ndizvo, kuti ndiite kuda kwewakandituma, nokupedza basa rake". Ichi ndicho chinofaniravo kunge chiri chinangwa chako. Ndipo panofanira kubva mufaro wako. Ndipo pane kugutsikana kwako. Munhu mweya. Zvinhu zvepamweya ndizvo zvakanyanya kukosha muhupenyu hwake. Izvi ndizvo zvaunofanira kunzwisisa. Saka mufaro wake uri mumweya make. Unovapo kana achinge aita zvaakarongerwa naMwari. Mwari vane basa ravakarongera hupenyu hwako. Iwe unofanira kuziva basa iri. Unofanira kuriita. Ndiko kuti uwane mufaro muhupenyu. Ndiko kuti ugutsikane nehupenyu hwako.Ko, wakambozvibvunzavo here uchiti, "Mwari vanonyanya kuda chii pahupenyu hwangu?" Mwari vane zvavanoshuva kuvona pauri. Iwe unofanira kuziva zvinhu izvi. Unofanira kuzvifarira. Unofanira kutsvaka kuzviita. Ndizvo zvinozoita kuti ugutsikane. Haasi munhu wose anofarira zvaakarongerwa naMwari. Asi iwe unofanira kunzwisisa zvinhu zvepamweya. Dzidza kuzvikoshesa. Ndiko kuti ugogona kufarira zvavakakurongera izvi. Vavarira kufadza Mwari pazvinhu zvose. Ivo vanozozadza moyo wako nemufaro.Dzidza Shoko raMwari. Fambidzana naMweya Mutsvene. Wana mabasa aunoita muchechi. Ndiko kuti usvike pakuziva zvakarongerwa hupenyu hwako naMwari. Unozoziva hupenyu hwavanoda kuti urarame. Hupenyu hunozokufadza. Unozogonavo kubatsira vamwe kunzwisisa hupenyu hwavakarongerwa naMwari. Vanhu ava, vanozowanavo mufaro muhupenyu hwavo.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Munopa hupenyu hwangu mufaro. Mufaro uyu unobva pakuita zvamunoda imi. Ndimi muri kushanda muhupenyu hwangu. Muri kuita kuti ndifarire zvinokufadzai. Muri kundipavo simba rokuita zvinokufadzai izvi. Ndinokutendai. Munonditungamirira mugwara ramakandirongera. Mweya venyu ndivo vanonditungamirira kudai. Nokudaro, ndinoziva kuti ndinosimudzirwa muhupenyu. Ndinofuma. Ndinokunda. Uye ndinowana mufaro. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

VaFiripi 2:13

VaHeberu 10:7

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )