English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 26 Chivabvu 2018

Simba Rekutonga Madhimoni

"Zviratidzo izvi zvichava navanotenda: Vachadzinga mweya yakaipa nezita rangu ..." (Marko 16:17 KJV).

Mukristu wose anogona kudzinga madhimoni. Hapana anonzi ndiye ane chizoro chokudzinga madhimoni. Izvi ndizvo zvatinovona mumashoko aJesu. Tinoverenga mashoko aya muna Marko 16:17. Vakati, "Zviratidzo izvi zvichava navanotenda: Vachadzinga mweya yakaipa nezita rangu ...". Chinongodiwa kutenda muna Kristu. Hapana zvimwe. Saka Mukristu wose ane simba rokudzinga madhimoni. Hazvina basa kuti achangobva kuzvarwa patsva.

Asi mumwe angabvunza achiti, "Ah! Zvingaita izvozvo? Munhu wose angadzinga madhimoni? Handiti zvinotoda minamato yakasimba?" Kwete! Hatitombofaniri kunamata pamusoro pemadhimoni. Hazvisi izvo zvakataurwa naJesu. Vakati tinofanira kungoadzinga chete. Hatifaniri kukumbira Mwari kuita chimwe chinhu pamusoro paSatani, madhimoni, kana rima. Vakatoita zvose zvaidiwa. Vakatokupa simba rokutonga zvinhu izvi.

Bhaibheri rinotaura muna Marko 6:7 richiti, "Zvino wakadanira kwaari vane gumi navaviri, ... akavapa simba pamusoro pemweya yetsvina". Mundima umu mune shoko rinoti, "simba". Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko reChigiriki. Shoko iri nderinoti, "exousia". Rinoreva simba rokutonga. Rinoreva simba rinopiwa nhume. Jesu ndivo vakatituma. Saka tinoshandisa simba ravo. Ndiro ratinoshandisa kutonga mweya yetsvina. Ivo vakakunda mweya iyi. Vakaikunda mugehena. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaKorose 2:13-15. Ndima iyi inoti, "Jesu vakatorera vabati nemasimba zvombo zvose. Vakavakurira. Vakabva vavamisa pamberi pezvisikwa zvose. Saka zvisikwa zvose zvinoziva kuti masimba aya akakurirwa naJesu" (NKJV). Jesu vakaremadza Satani. Vakaremadza vabati vake vose. Vakavasiya vasisina simba. Havachagoni kurwa zvachose. Asi izvi hazvisi zvoga zvakaitika. Isu takanga tiri muna Jesu vachikurira Satani uyu. Saka zvinototorwa sekuti tisu takamukurira.

Jesu vakataura muna Ruka 10:19 vachiti, "Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro pesimba renyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose romuvengi; hakuna chinhu chingatongokukuvadzai". Ndima iyi iri kutaura pamusoro pesimba zvekare. Iri ndiro simba riya rinopiwa munhu atumwa. Ndiro simba rawakapiwa. Saka unogona kutonga Satani. Unogona kutonga vabati vake. Unogona kuvarambidza kuita zvavanoda. Ivo havagoni kumirisana newe. Hapana dhimoni ringamirisana newe.

Rangarira zvataverenga mundima yatavhura nayo. Yati, "Zviratidzo izvi zvichava navanotenda: Vachadzinga mweya yakaipa nezita rangu ...". Uyu unotova mutemo. Ndiwo unoshandiswa munyika yemweya. Iwe ungaraira dhimoni kuti ribve pane imwe nzvimbo. Ungariraira wakamira muzita raJesu. Zvinenge zvichitoita sekuti Jesu ndivo vanenge vari kutaura. Shandisa simba iri. Usarega Satani achiita zvaanoda panzvimbo yauri. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Jesu vakakurira Satani. Vakakurira vabati verima vose. Zvino, ini ndini ndinotorwa sekuti ndakakurira Satani uyu. Ndini ndinotorwa sekuti ndakakurira vabati ava. Saka ndava kurarama semunhu akakunda. Simba raJesu Kristu ndiro randava kushandisa. Satani haachagoni kundikonesa kubudirira. Vabati vake havachagoni kundikonesa kubudirira. Ndava kukurira zvinhu zvenyika ino. Ndinozvikurira zuva rimwe nerimwe. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mateo 10:7-8

Ruka 10:17-19

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )