English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Svondo, 28 Chivabvu 2017

Kurarama Uine Ruzivo Rwakazara

"Saka nesu vo, kubvira pazuva ratakanzwa, hatiregi kukunyengetererai, nokukumbira kuti muzadziswe nokuziva kwazvo kuda kwake, pakuchenjera nokunzwisisa kose komweya" (VaKorose 1:9).Mweya Mutsvene ndivo vakanyora mashoko atavhura nawo. Vakashandisa Pauro kuanyora. Mashoko avakasarudza nehungwaru. Vakanga vari kunyengeterera vanhu vaMwari. Vanoshuvira kuti tizive zvinodikanwa naMwari. Vanoda kuti tizvizive zvakazara. Vanoda kuti mweya yedu izvinzwisise. Mundima iyi mune shoko rinoti, "kuziva". Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko rinoti, "Epignosis". Iri ishoko reChigiriki. Rinoreva kuziva zvakadzama. Rinoreva kuziva kusina kufungidzira.Mweya Mutsvene vane zvavanokushuvira. Vanoda kuti uzive zvinodiwa naMwari. Havadi kuti uzvinzwe nemakuhwa. Vanoda kuti uzvizivire woga. Vanoda kuti uzvizive zvose. Muna Mwari ndimo mune ruzivo rwose. Saka iwe unofanira kuziva Mwari. Izvi zvinozoita kuti uzive zvinhu zvose. Iwe unogona kunge uri muna Kristu. Izvi zvinoreva kuti unonzwisisa zvinhu zvose. Unovona zvisingavonekwi nevanhu venyika ino. Unogona kuziva zvinhu zvose. Nokudaro, uri munhu anoshamisa zvikuru.Asi ungabvunza uchiti, "Ko, sei ini ndisingazivi Mwari zvakazara?" Hosea 4:6 inotaura ichiti, "Vanhu vangu vaparadzwa nokushaiwa zivo ...". Chokutanga, unofanira kuziva kuti munhu anogona kuziva Mwari zvakazara. Izvi ndizvo zvauri kudzidza ikozvino. VaRoma 10:17 inotaura ichiti, "Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, nokunzwa kunouya neshoko raMwari". Chechipiri, unofanira kuziva kuti wava kuziva Mwari zvakazara. Ndiko kuti ruzivo urwu rushande.Chechitatu, unofanira kugara uchitaura kuti unoziva Mwari zvakazara. Taura kuti mweya wako unoziva Mwari zvakazara. Chokwadi ichi chinofanira kugara chiri mupfungwa dzako. Iwe wava muna Kristu Jesu. Nokudaro, mauri mava nezvinhu zvakanaka. Zvinhu izvi zvakawanda. Unofanira kuzvigamuchira. Unofanira kuzvifarira. Ndiko kuti rutendo rwako rushande. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa muna Firimoni 1:6. Saka unofanira kuwedzera kuziva zvakanaka zviri mauri izvi. Rutendo rwako runozowedzeravo kuvonekwa. Runozowedzera kushanda zvinovonekwa. Mwari ngavarumbidzwe!

Namata Uchiti

Ishe, ndinokutendai. Mavhenekera mweya wangu. Wava kuziva zvamakandigadzirira. Wazvigamuchira. Zvinhu izvi zviri muna Kristu. Ndine fuma yandakapiwa. Ndava kurarama semunhu anoziva fuma iyi. Ndava kurarama semunhu anoziva Kristu zvakazara. Nokudaro, rutendo rwangu rwava kushanda nesimba. Ndinokurira zvinhu zvehupenyu huno. Ndinotonga nyika ino. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

Philemon 1:6

VaEfeso 3:17-19

VaEfeso 1:15-18

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )