Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona TSIKA DZAKRISTU

Chishanu, 29 Chivabvu 2020

"Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa, kuti muedze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana" (VaRoma 12 ndima 2).

Isu tiri Vakristu. Tine tsika dzedu. Idzi itsika dzaKristu. Kune vakawanda vanouya kuchechi. Vanouya netsika dzavo. Vanenge vakatora tsika idzi munyika. Asi ndidzo dzavanenge vachida kuti dziteverwe muchechi. Izvozvo hazvina kunaka. Tsika dzaMweya Mutsvene ndidzo dzoga dzatinofanira kutevera. Tinodziwana muMagwaro. Izvi ndizvo zvatiri kutaridzwa mundima yatavhura nayo. Inoti tinofanira kushanduka. Saka mafungiro edu anofanira kushandurwa. Kureva kuti tinofanira kudzidza tsika itsva. Shoko raMwari ndiro rinotidzidzisa tsika idzi.

Shandisa Shoko raMwari. Rishandise kusuka pfungwa dzako. Unozopedzisira wava netsika itsva. Idzi dzinenge dziri tsika dzemuHumambo hwaMwari. Imwe tsika yacho ndeyo kukudza vanhu vose. Ndeyo kuremekedza vanhu vose. Hatifaniri kungoremekedza vanokudzikana chete. Tinofanira kukudza vanhu vose. Izvi ndizvo zvatinodzidziswa muna VaRoma 12 ndima 10. Inoti, "Ivai norudo rukuru mumwe kuno mumwe savadikani. Mumwe nomumwe wenyu ngaakudze mumwe kupfuura kuzvikudza kwaanozviita iye". Jesu vane imwe tsika yavanotidzidzisa zvekare. Tinoiverenga muna Mateo 5 ndima 44. Ndima iyi inoti, "Asi ini ndinoti kwamuri: Ida vavengi venyu, munyengeterere vanokutambudzai". Idzi ndidzo tsika dzemuHumambo hwaMwari. Dzakasiyana netsika dzenyika ino.

Mateo 5 ndima 42 inoti, "Anokumbira kwauri mupe, usafuratira anoda kukwereta kwauri". Rudo ruri mutsika yedu. Munhu angauya kwatiri. Angatsvaka kutikwereta chinhu. Tinomubatsira. Hatina watinovonera pasi. Hatina watinotora seasina kukosha. Ndiwo mararamiro aiita Jesu. Zvino, Jesu ava ndivo vatinofanira kutevedzera. Saka muna Kristu mune tsika yamo. Zvidzidzise tsika iyi. Itsika yerudo. Itsika yehunyoro. Itsika yekuregerera. Itsika yekururama.

Namata Uchiti

Baba vanokosha. Ndinogamuchira Shoko renyu. Ndinoritendera kushanda muhupenyu hwangu. Ndinotendera kuti Mweya venyu vashande mandiri. Nokudaro, ndinodzidza hupenyu hwaKristu. Ndinozvirovedzera mutsika dzaKristu. Ndidzo dzandinoshandisa pakurarama kwangu panyika. Nokudaro, ndinoda vanhu. Ndinoita zvinhu zvinofadza. Ndinogara ndichikunda. Ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Ndine nyasha. Ndinodzidza Shoko renyu. Saka pfungwa dzangu dzinoshandurwa. Dzinovandudzwa. Nokudaro, ndinorarama semunhu ava muna Kristu. Ndinofunga semunhu ava muna Kristu. Kururama kwenyu kunovonekwa pandiri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaFiripi 2 ndima 5

2 Petro 1 ndima 5 kusvika 8

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)