Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Venda Usangozikanwa Zita Chete

Mugovera, 12 Chikumi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Nyorera mutumwa wesangano repaSadhisi. Uti, 'Zvinhu izvi ndizvo zviri kutaurwa neuya. Ane Mweya yaMwari minomwe. Nenyeredzi nomwe. Ndinoziva mabasa enyu. Nokuti munozikanwa sevapenyu. Asi makafa" (Zvakazarurwa 3 ndima 1).

Jesu vakanga vari kutaura kusangano repaSadhisi. Vakati, "... munozikanwa sevapenyu. Asi makafa". Sangano iri rakanga riripo haro. Asi rakanga rakafa. Izvi ndizvo zvinogona kunge zvakaitavo munhu. Munhu uyu anenge asina kuparara hake. Anenge achine zvaari kuita. Asi anenge asisina shungu.

Kurarama kwakadai hakuna kunaka. Kune nyika dzakadai. Kune machechi akadai. Anenge aine mazita. Achizikanwa hawo kuti ariko. Asi anenge akafa. Zvino, nyika vanhu. Machechi vanhu. Saka vanhu vacho ndivo vanenge vakafa kudai.

Anogona kunge ari mutungamiriri muchechi. Achitungamirira pakunamata. Munhu uyu angaimba hake. Vanhu vagofunga kuti mupenyu. Asi iye asati achiri kunamata. Kana kuverenga Bhaibheri. Kana kutsanya. Mwari vari kutaura kuvanhu vose vakadai. Vanoda kuti vatendeuke. Vanoda kuti vangwarire. Vasimbise zviya zvoda kufa. Izvi zvinofadza chose.

Anogonavo kunge ari uya anotungamirira pakunamata. Anenge ari nyanzvi yekuimba. Asi hunyanzvi uhu hunogona kunge hwava kupera. Asi iye angasazviziva. Iwe usarega zvakadai zvichiitika kwauri. Saka kuchidzira shungu dzako. Wedzera kufarira zvinhu zvaIshe. Uwedzere kufarira zvinhu zvaMweya. Gara uchivashingairira. Gara uchinamata. Unza vanhu kuna Ishe. Dzidza Shoko raMwari. Shoko iri ngarigare riri mupfungwa dzako. Gara wakangwarira. Usimbirire kuita zvinhu izvi. Mweya wako ngaugare uchipfuta. Uchishandira Ishe. Uchivashandira nemoyo wose.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokushumirai nemoyo wose. Ndichitevera Shoko renyu. Ndinogara ndakangwarira. Kuti ndigare ndichikushumirai nomazvo. Mweya Mutsvene vanogara vachindipa shungu. Shungu idzi ndedzokuita basa renyu. Nekuita mabasa aMweya Mutsvene. Mweya wangu unogara uchishingaira. Ndichikushumirai. Ndinokushumirai kudai nemufaro. Ndichiita kuti muzikanwe saMwari. Ndinokutendai. Munoita kuti ndigare ndichikunda. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Vakorose 3 ndima 23 kusvika 24

Varoma 12 ndima 11 kusvika 12

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch