Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 12 Chikumi 2019

Hupenyu Husingaperi, NeHukama Hwedu NaMwari

"Uku ndiko kupupura kuti: Mwari akatipa hupenyu husingaperi. Hupenyu uhu huri muMwanakomana wake" (1 Johane 5:11).

Jesu vane mutemo wavakaunza. Mutemo uyu unotipa kodzero yekuva nehukama naMwari. Unotipa kodzero yekuwana hupenyu husingaperi. Asi kana tava nehupenyu husingaperi, tinenge tava verudzi rwaMwari. Saka hukama hwedu naMwari hunenge husisiri hwemutemo. Hunenge hwava hweropa. Izvi zvinoda kufanana newaniso. Murume nemukadzi vangaronga kuwanana. Vanobva vanyorerana magwaro. Aya anenge ari magwaro anodiwa nemutemo.

Magwaro aya anobva avapa kodzero yekuumba mhuri. Hukama hwavo hunenge husisiri hwematsamba aya. Hunenge hwava hwemhuri. Hunenge hwava hweropa.

Matsamba anongoshandiswa chete nematare. Anoshandiswa kana paita kusawirirana pakati pavo. Ndiwo anozoshandiswa kugova fuma yavo.

Izvi ndizvovo zvakaitwa naJesu. Vakaunza mutemo mutsva. Mutemo uyu unotipa mvumo yekuumba hukama naBaba vekudenga. Unotipa mvumo yekuumba hukama navo. Unotipa mvumo yekuwana hupenyu husingaperi. Asi hupenyu husingaperi ndihwo hunotiita veropa ravo. Ndihwo hunotiita verudzi rwaBaba vedu vekudenga. Saka hukama hwedu huri paviri. Hwakanyorwa pasi. Hunopupurirwa nematsamba. Zvekare, ndehweropa.

Zvino, hupenyu husingaperi hunotibatsira. Hunotipa hutano hweVamwari. Hutano uhu hunodarika kungoporeswa naMwari. Hongu. Mukristu anogona hake kufanira kuporeswa. Asi anofanira kuva nehutano hweVamwari. Hutano hwakadai ndihwo huri nani. Hunodarika kungoporeswa. Munhu ane hutano hwakadai haarwari. Asi zvinogona here kuti munhu asarwara zvachose? Hongu! Asi pane zvaunofanira kutanga waita. Unofanira kutanga wanzwisisa hupenyu hwawava nahwo. Unofanira kutanga wanzwisisa kuti wava munhu werudzi rupi. Wakava werudzi urwu musi wawakazvarwa patsva. Apa ndipo pawakazvarwa kechipiri. Pamusoro pazvo, unofanira kufarira rudzi rwako rutsva urwu. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa muna 1 Johane 5:11-13. Ndima iyi inotaura ichiti, "Uku ndiko kupupura kuti: Mwari vakatipa hupenyu husingaperi. Hupenyu uhu huri muMwanakomana wake. Uyo ana Mwanakomana ane hupenyu. Uyo asina Mwanakomana waMwari haana hupenyu. Ndanyora izvi kwamuri imi munotenda muzita reMwanakomana waMwari kuti muzive kuti mune hupenyu husingaperi".

2 Petro 1:3 inotivo, "Simba rake dzvene rakatipa zvinhu zvose zvatinoda zvehupenyu, nezvehumwari, kubudikidza nokumuziva kwedu iye akatidana nokubwinya nokunaka kwake chaiko". Saka unofanira kuziva Mwari. Unofanira kuvanzwisisa. Ndiko kuti ugoziva fuma yako. Ndiko kuti ugone kudya fuma iyi. Iri muna Kristu Jesu.

Namata Uchiti

Baba vanokosha. Ndinokutendai. Makandipa hupenyu husingaperi. Makandiita weropa renyu! Ndinofara. Ndava mweya mumwe chete nemi. Saka ndava werudzi rweVamwari. Ndine hutano hweVamwari. Ndafuma. Ndava kubudirira pane zvose zvandinoita. Ndava kukunda zvose zvandinosangana nazvo. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Firimoni 1:6

1 Johane 5:11 -13

1 VaKorinte 6:17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )