Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Chii Chinodiwa Kuti Ugare Wakafara?

Chishanu, 12 Chikumi 2020

"Nokuti, 'Uyo, anoda upenyu, Nokuona mazuva akanaka, Ngaadzore rurimi rwake pane zvakaipa, Nemiromo yake, kuti irege kutaura zvinonyengera. Ngaanzvenge zvakaipa, aite zvakanaka; Ngaatsvake rugare, arutevere" (1 Petro 3 ndima 10 kusvika 11).

Mwari vanoda kuti ugare wakafara. Vanoda kuti hupenyu hwako hufadze. Ndizvo zvavakakurongera. Zvinhu zvingaitika munyika. Mwari havadi kuti zvinhu izvi zvikanganise mufaro wako. Asi ndiko kunge uchishandisa Shoko raMwari pakurarama kwako. Iwe unogona kubudirira. Unogona kubudirira pane zvose zvaunoita. Asi pane zvinodiwa kuti uite. Shoko raMwari rinotitaridza zvinhu izvi. Unofanira kuita zvinhu izvi. Ndiko kuti urarame hupenyu hunokugutsa. Ndiko kuti hupenyu hwako humire pana Mwari.

Izvi ndizvo zvatinoona mundima yatavhura nayo. Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyi richiti, "Unoda kugara wakafara here? Unoda hupenyu hunofadza here? Dzora rurimi rwako. Usarega rurimi rwako ruchitaura nhema. Siya zvakaipa. Tsvaka rugare nevanhu" (TLB). Ndima iyi ine zvairi kutiraira. Zvinhu izvi zvakajeka. Unoda hupenyu hunoshamisa here? Iwe ndiwe unosarudza woga! Nzvenga zvakaipa. Ita zvakanaka. Garisana zvakanaka nevanhu vose. Zvijaidze kurarama nenzira yakadai. Saka Mwari vari kutokutaridza nzira yekurarama nayo. Vari kukutaridza zvinodiwa kuti ugare wakafara. Vari kukutaridza zvinodiwa kuti uwane zvinhu zvakanaka.

Saka shandisa Shoko raMwari pakurarama kwako. Ndiko kuti hupenyu hwako hunake. Ndiko kuti hukugutse. Ndiko kuti huyevedze. Shoko raMwari rakajeka. Harinetsi kunzwisisa. Asi rine simba. Iri isimba rekusika zvarinotaura. Shoko raMwari ndiro rinokudzidzisa kurarama. Chiedza. Ndicho chiedza chinokutungamirira pakururama. Rinokuwedzera kubwinya. Rinokukundisa.

Tinogona kutarisa rimwe remashoko aya. Tinoriwana muna 1 VaTesaronika 5 ndima 16. Ndima iyi inoti, "Garai makafara". Ndima iyi ine zvairi kutokuraira. Zviite. Gara wakafara. Mufaro waJehovha ndiro simba rako.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Mune hupenyu hwamakandipa. Hupenyu uhu hwakanakisa. Hahusi hwevanhu venyika ino. Hunofadza. Hunogutsa. Saka vanhu vanogara vachiona mufaro. Vanouvona pandiri. Vanovona mabasa akanaka. Vanoavona pandiri. Vanovona rugare. Vanoruvona pandiri. Zvinhu zvingatsvaka kundikanganisa. Mukati mangu mune mufaro. Ndinomutsa mufaro uyu. Kubwinya kwaMwari kunovonekwa pandiri. Nyasha dzavo dzinovonekwa pandiri. Kururama kwavo kunovonekwa pandiri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

VaRoma 14 ndima 17

Nehemia 8 ndima 10 AMPC

1 Petro 1 ndima 8

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)