English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 13 Chikumi 2018

Shandisa Mashoko Kurwa Hondo

"Endai namashoko, mudzokere kuna Jehovha, muti kwaari, "Bvisai zvakaipa zvose, mugamuchire zvinhu zvakanaka, ipapo tichakupai miromo yedu, zvive zvibayiro zvedu" (Hosea 14:2).

Isu takazvarwa patsva. Saka tiri pahondo. Hondo iyi ndeye rutendo. Inotonzi "hondo yakanaka yerutendo". Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Timotio 6:12. Sei iri hondo yakanaka? Nokuti ihondo yatinokunda nguva dzose. Asi kuda mumwe Mukristu angakurirwa pahondo iyi. Anenge asiri kushandisa zvombo zvinodiwa. Zviprofita ndizvo zvimwe zvezvombo zvinodiwa.

Apostora Pauro ane zvaakamboraira Timotio. Tinozviverenga muna 1 Timotio 1:18. Akati, "Basa iri, rakarairwa, ndinokupa iro, iwe Timotio, mwana wangu, kuti sezvazvakaprofitwa kare pamusoro pako, urwe pfumo rakanaka mazviri". Zvinhu izvi hazvina kungorairwa Timotio chete. Zvakarairwa isuvo.

Saka tinoshandisa zviprofita kurwa hondo. Panogona kunge pane Shoko raIshe rakataurwa kwauri. Shoko iri rinogona kunge rakataurwa pamusoro pemari dzako, hutano, mhuri, kana mabasa ako. Usarega mashoko aya achingorova. Mashandise. Mashandise kurwa hondo yerutendo. Pangaita zvinhu zvinokurwisa. Ungasangana nezvinhu zvinotsvaka kukukanganisa. Usanetseka. Taura Shoko raMwari.

Kuda une zviprofita zvakambotaurwa pamusoro pako. Unogona kunge wakatonyora zviprofita izvi pasi. Yava nguva yekushandisa zviprofita izvi. Mwari ndivo vakakupa zviprofita izvi. Vaida kuti uzvishandise kudavira kuzvinhu zvehupenyu. Saka unofanira kushandisa zviprofita izvi. Unofanira kuzvitaura. Ukasadero, hazvizoshandi. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa muna VaHeberu 13:5-6. Ndima iyi inoti, "Nokuti iye amene akati ... Naizvozvo tinotsunga moyo tichiti".

Tinogona kutarisa pana Isaya 43:2. Ndima iyi inoti, "Kana uchipinda nomumvura zhinji, ndichava newe, kana nomunzizi, hadzingakunyudzi; kana uchifamba nomumoto, haungatsvi, nomurazvo haungakupisi".

Mashoko akadai haasi okungoverenga chete. Unofanira kuagamuchira. Unofanira kuatora seataurwa kwauri. Unofanira kudavira kwaari. Davira uchiti, "Ini ndakadzivirirwa. Ndakachengetedzwa. Zvakaipa zvenyika ino hazvigoni kundiparadza. Hazvigoni kusvika pandiri. Ndigere pane Wemasimbaose. Panzvimbo iyi pakachengetedzeka. Pane rugare. Pane kubwinya. Vanhu vanogarapo vanotonga. Vanogara vaine mafaro. Saka ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Ndinotonga pamwe chete naKristu". Saka ungasangana hako nezvinhu zvinotsvaka kukurwisa. Ungasangana nematambudziko. Shandisa mashoko kurwisa zvinhu izvi. Taura kuti wakatokunda kare. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vokudenga vandinoda. Ndinokutendai. Mweya Mutsvene venyu vari kushanda mandiri. Vakandipa hunyanzvi hwekutaura mashoko. Mashoko aya ane simba. Saka ndinotaura ikozvino kuti zvinhu zvinodikanwa muhupenyu hwangu zvinobva kudenga. Simba rangu rinobva kudenga. Hunyanzvi hwangu hunobva kudenga. Ndinoshanda nemazano okudenga. Ruzivo rwangu runobva kudenga. Mweya Mutsvene ndivo vanoita kuti ndizive zvinhu. Ndiri kuita mabasa chaiwo andakarongerwa naMwari. Mabasa aya ari muna Kristu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Muparidzi 8:4

1 Timotio 4:14-15

VaHeberu 13:5-6

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )