English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 24 Chikumi 2019

Hazvina Kukwana Kungova Munhu Anonzi Anotya Mwari

"Haufaniri kushamiswa nezvandareva ndichiti: Unofanira kuzvarwa patsva" (Johane 3:7).

Kune vanhu vasina kuzvarwa patsva. Asi vanenge vachinzi vanotya Mwari. Munhu anogona hake kunge achitya Mwari. Asi izvi zvinenge zvisingarevi kuti akazvarwa patsva.

Mabasa 10 ine nhoroondo yainotipa. Iyi inhoroondo yekuponeswa kwaKoronerio. Koronerio aitya Mwari zvikuru. Ndiko kutsanangurwa kwaakaitwa neBhaibheri. Tinoverenga tsananguro iyi muna Mabasa 10:2. Inoti, "Iye nemhuri yake vakanga vakazvipira, uye vaitya Mwari; aipa kwazvo kune vanoshayiwa, uye ainyengetera kuna Mwari nguva dzose". Saka murume uyu aishamisa zvikuru!

Koronerio aipa. Aipa achipavhurira. Aitya Mwari. Ainamata misi yose. Mabasa 10:22 inoti akanga akarurama. Akatombotaridzwavo zvinhu mumweya. Izvi ndizvo zvatinovona muna Mabasa 10:3. Inoti, "Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva akavona kwazvo, nezvaakaratidzwa, ngirozi yaMwari ichipinda kwaari ...". Asi akanga asina kuponeswa. Akanga asina kuzvarwa patsva. Ngirozi iyi yakatozomuraira. Tinoverenga mashoko ayo muna Mabasa 10:5-6. Yakati, "Zvino, tuma varume Jopa kundodana Simoni, unotumidzwa kunzi Petro. Unogara nomumwe unonzi Simoni, musuki wematebwe, imba yake iri pagungwa, iye uchakuvudza zvaunofanira kuita. ".

Mundima yatavhura nayo, Jesu vakanga vari kutaura naNikodimo. Havana kumuvanda. Vakamuti, "Unofanira kuzvarwa patsva". Havana kuti, "Kana uri munhu anotya hake Mwari, izvozvo zvakakwana". Vakamuti, "Unofanira kuzvarwa patsva". Vakanga vari kukoshesa kuzvarwa kwechipiri. Uku kuzvarwa kwemweya yedu. Tinosangana nevanhu vakaita saKoronerio. Vanenge vachiremekedzwa chaizvo. Vanenge vaine tsika dzakanaka. Asi izvozvo hazvirevi kuti vakaponeswa. Tsika dzakanaka hadzisi idzo dzinoponesa.

Ndiko kusaka tichiparidza Vhangeri. Vhangeri rinotaura pamusoro paJesu Kristu. Haritauri nezvawakaita iwe. Haritauri nezvausina kuita. Rinongotaura pamusoro paKristu. Rinotauravo pamusoro pezvawakaitirwa naKristu. Zvinhu izvi ndizvo zvaunofanira kugamuchira. Ndiko kuti uponeswe. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa muBhaibheri. Tinozviverenga muna Mabasa 13:39. Inoti, "Kubudikidza naye munhu wose anotenda anoruramiswa pazvinhu zvose zvamanga musingagoni kururamiswa pazviri nomurayiro waMosesi".

Kuda iwe uchakaita saKoronerio. Une mashoko aunofanira kugamuchira. Mashoko aya ndiwo achakuponesa. Anowanikwa muna VaRoma 10:9. Anoti, "Kuti kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumoyo mako, kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa, uchaponeswa". Iyi ndiyo nzira yekuwana nayo ruponeso. Ndiyo nzira yatakapiwa neBhaibheri.

Namata Uchiti

Baba vekudenga vandinoda. Ndinokutendai nokusingaperi. Makaponesa mweya wangu. Izvi zvakaitika ndapupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Ndakanga ndatendavo kuti makavamutsa kuvakafa. Zvino nhasi, ndinonyengeterera vasati vaponeswa. Vanhu vakadai vanowanikwa pasi rose. Deno chiedza cheVhangeri renyu chapenya mumoyo yavo. Deno vaponeswa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Marko 8:36-37

Johane 3:3

Mabasa 13:38-39

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )