English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chitatu, 28 Chikumi 2017

Unogara Mavari

"Nokuti maari tinohupenyu, tinofamba, tiripo; sezvavakareva vamwe vanyori venziyo vokwenyu, vachiti: Nokuti tiri rudzi rwakevo" (Mabasa 17:28).Une nzvimbo yawakazvarirwa. Nzvimbo iyi inonzi Kristu. Wakazvarirwa mairi pawakazvarwa patsva. Apa ndipo pawakazvarwa kechipiri. Muna Kristu umu ndimo mawava kugara. Muna 2 VaKorinte 5:17, Bhaibheri rinoti, "... kana munhu ari muna Kristu ...". Kristu inzvimbo. Kristu munhu zvekare. Ivo ndivo musha wako. Mavari ndimo maunogara. Ugeremo wakazorora. Ugeremo uine rugare! Wakachengetedzeka. Wakadzivirirwa. Wakagadzikana. Mufaro wako unopfachukira. Hapana chaunoshaiwa mavari. Saka Kristu inzvimbo inoshamisa zvikuru!VaEfeso 2:6 inotsanangura zvatakaita. Inoti Mwari vakatigadzika kunzvimbo dziri kudenga. Tigere ikoko pamwe chete naMwari. Tiri muna Kristu. Saka muna Kristu ndimo mauri. Kristu inzvimbo ine kubwinya. Izvi zvinotirangaridza zvakamboitika kuvana vaIsraeri. Zvakaitika kwavari vari murenje. Vakanga vari kuenda kuKanani. Vakafamba murenje iri kwemakore makumi mana. Murenje umu maipisa. Asi vaIsraeri ava havana kutsva. Manheru, kwaitonhora. Asi vaIsraeri havana kufa nechando. Paiva negore raivachengeta. Gore iri rakanga riri rekubwinya kwaMwari. Tinoriverenga muna Eksodo 13:21-22. Ndima iyi inoti, "Jehovha akavatungamirira masikati neshongwe yegore rokuvaperekedza panzira, usiku neshongwe yemoto yokuvavhenekera, kuti vafambe masikati nousiku. Shongwe yegore yakanga isingabvi pamberi pavanhu masikati, kana shongwe yemoto usiku".Mweya Mutsvene ndivo vakaronga izvi. Vachiri kuzviita nhasi. Iwe wakazvarirwa mugore raMwari. Iri igore repamweya. Wakazvarirwamo pawakazvarwa patsva. Wakanyikwa muna Kristu. Muna Kristu umu ndimo mawava kugara. Hupenyu hwako hwakavigwa. Huri muna Mwari. Hwakavigwamo naKristu. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaKorose 3:3. Kristu ndivo ruzhowa rwako. Ndivo vanokurwira. Ndivo nhare yako. Pangaita vangakurwisa. Pangaita zvingakurwisa. Izvozvo hazvina basa. Usabvuma kutyityidzirwa. Ugere munzvimbo yakavanda. Nzvimbo iyi iri mune Wokumusorosoro. Haisviki njodzi. Hapana chingakuwana uri imomo. Hapana chakaipa chingakuwira!Mapisarema 91:7 inotaura ichiti, "Kurutivi rwako kuchawa vane gumi ramazana, nezana ramazana paruoko rwako rworudyi; asi hazvingaswederi kwauri". Wakadzivirirwa naMwari. Uri muna Kristu. Nokudaro, matambudziko haagoni kusvika pauri. Hapana chingakukurira. Hazvigoni kuti ukundikane. Rufu harugoni kusvika pauri. Mapisarema 91:5 inotauravo ichiti, "Haungatyi chinhu chinovhundusa usiku, kana museve unofurwa masikati".

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipinza munzvimbo yekubwinya. Makandipinza munzvimbo yandinobudirira muhupenyu. Nzvimbo iyi iri muna Kristu! Kristu ndivo vava musha wangu. Ndivo njere dzangu. Ndivo kubwinya kwangu. Ndivo kururama kwangu. Ndivo simba rangu! Kristu ndivo hupenyu hwangu. Ndinorarama ndiri mavari. Ndinofamba ndiri mavari. Ndivo vanondipa chimiro. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 VaKorinte 1:30

Mabasa 17:28

VaKorose 1:26-27

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )