Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Hupenyu Rwendo. Nakirwa Narwo

Mugovera, 11 Chikunguru 2020

"Mbavha inongouya kuzoba nokuuraya nokuparadza; ini ndakauya kuti muve noupenyu. Ndinoda kuti muve nehupenyu hwakazara. Munakirwe nahwo" (Johane 10 ndima 10 AMPC).

Ndingava mundege. Ndinofarira kunge ndichiona zviri kunze. Ndinoda kunge ndichiona zviri pasi. Ndinenge ndiri mudenga denga. Saka ndinenge ndichiona zvakawanda. Angava mazaya echando. Angava makomo. Angava masango. Angava makore. Izvi zvinhu zvakasikwa naMwari. Zvinofadza kuvona. Zvinoshamisa. Saka ndinenge ndichiti, "Baba vakaropafadzwa. Munoshamisa. Ndimi makasika zvose izvi? Zvinoyevedza! Zvinofadza kuvona!"

Ndinenge ndine kwandiri kuenda. Ndinozosara ndosvikako hangu. Asi ndinenge ndanakirwa nerwendo rwangu. Ndizvo zvakaitavo hupenyu. Hupenyu rwendo. Unofanira kunakirwa nahwo. Tenzi vachauya havo. Asi haufaniri kungovamirira. Fana kunakirwa. Zvinonakidza zvacho zviripo. Saka hapana anofanira kurarama akasuwa. Une zvinhu zvakakukomberedza. Zvimwe zvacho zvakanaka. Une vanhu vakakukomberedza. Vamwe vacho vanofadza. Ndivo vaunofanira kutarisa. Zvinhu izvi ndizvo zvaunofanira kutarisa. Unozogara wakafara.

Iva munhu akangwara. Sarudza kugara wakafara. Nakirwa nezvinhu. Kunyangwe zviri zvidoko. Vamwe vangadya. Asi havanakirwi nezvekudya zvavo. Vanozvidya vakatsamwa. Vamwe vanomuka vakatsamwa. Vamwe vangava munzira. Vanogona kunge vari kuenda kubasa. Asi vanenge vakangoshatirwa. Vanenge vasingafari. Rudo runenge rwakavakomba. Panenge paine zvinhu. Zvinhu izvi zvinenge zvakanaka. Zvinenge zvakavakomba. Asi havazvitarisi. Havazvikoshesi.

Tine ndima yatavhura nayo. Iverenge zvekare. Inotaura nezvaJesu. Inoti Jesu vakauya. Vakauya kuti tive nehupenyu. Vakauya kuti tinakirwe nehupenyu. Ungada kunakirwa nehupenyu hwako. Haufaniri kuenda kumitambo. Haufaniri kutsvaka nyambo. Haufaniri kuenda kure. Gara uchinakirwa. Nakirwa nezvaunoita. Nakirwa nazvo zvose. Ndokunge zvichifadza Mwari. Nokuti iwe wava mwana waMwari. Mwari vava kukushandisa. Ndiwe wava kuvabatsira kuita mabasa avo.

Mwari vane hupenyu hwavakakupa. Hupenyu uhu huzere mufaro. Asi ndiwe unosarudza kufara kwacho. Mufaro waShe unofanira kuvonekwa pauri. Rugare rwaMwari ruri mauri. Runofaniravo kuvonekwa pauri. Sarudza kunakirwa nehupenyu hwako.

Pupura Uchiti

Ishe vane zvinhu zvavakandipa. Vakandipa zvakawanda. Vanoda kuti ndinakirwe nazvo. Vakandipa zororo. Vakandizadza nemufaro. Ndakapiwa zvinhu zvakanaka. Hapana chandisina. Ndiri kufara. Ndava muna Kristu. Saka ndava kurarama hupenyu hunoshamisa. Ndakarurama. Ndine hutano hwakanaka. Ndakafuma. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Mwari ngavapiwe mbiri yose!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1Timothy 6 ndima 17

Isaya 12 ndima 3

Zvirevo 17 ndima 22

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)