English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 12 Chikunguru 2018

Tonga Uchishandisa Mashoko

"Shoko rakazova nyama, rikagara pakati pedu, (tikavona kubwinya kwake, kubwinya soko wakaberekwa mumwe chete wababa,) azere nenyasha nezvokwadi" (Johane 1:14).

Mwari vakasika nyika. Mushure mazvo, yakabva yaparadzwa. Yakabva yanyangara. Yakanga yazara rima. Mwari vakabva vataura mashoko. Mashoko aya akabva agadzirisa nyika iyi. Vakataura vachiti, "Chiedza ngachivepo". Chiedza chakabva chavapo. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Genesi 1:3. Shoko ndiro rakaunza chiedza munyika. Shoko iri rakazova munhu wenyama. Rakabva rauya kuzogara panyika pano. Rakanga richinzi Jesu.

Ishe Jesu vakafamba migwagwa yeGareriya, Kapenaume, neJerusarema. Vakanga vari Shoko raMwari. Asi vaiva Shoko rakanga rashanduka kuva munhu wenyama. Vakararama seShoko raMwari. Vakashandisa Shoko raMwari kuita zvose zvavakaita. Vakaporesa varwere. Shoko raMwari ndiro ravaishandisa kuporesa kudai. Vakarishandisa kumutsa vakafa. Vakarishandisa kudzinga madhimoni. Shoko ndiro roga ravaitaura. Zvishamiso zvaibva zvaitika.

Rangarira kumutsa kwavakaita Razaro kuvakafa. Razaro akanga ava nemazuva mana afa. Akanga atovigwa. Saka akanga ava kutovora. Asi Jesu vakadanidzira kwaari. Vakati, "... Razaro! Budamo! ". Tinoverenga mashoko aya muna Johane 11:43. Munhu akanga afa uyu akabva amuka. Izvi zvaishamisa! Jesu vakararama nemashoko. Vakakurira zvinhu zvenyika ino. Vakashandisa mashoko kuzvikurira. Vakanga vari kutiratidza nzira yekurarama nayo panyika pano. Tinofanira kushandisa mashoko pakurarama kwedu.

Pane imwe nguva, Jesu vakanga vachida kupa vanhu zvokudya. Vanhu ava vakanga vakawanda. Paingova nechikomana chimwe chete chaiva nembuva. Mbuva iyi yaiva nezvingwa zvishanu, nehove mbiri. Saka zvokudya zvaivapo zvakanga zvisingakwani vanhu ava. Asi Jesu vakataura mashoko. Vakatora zvingwa zviya. Vakatoravo hove dziya. Vakabva vataura kwazviri. Vakaisa mazviri simba. Iri rakanga riri simba rokuti zviwedzere kuwanda. Zvokudya izvi zvakabva zvawanda. Zvakakwana vanhu vose vaivapo. Muboka iri maiva nevarume zviuru zvishanu. Paivazve nevakadzi. Paivavo nevana. Asi ava vakanga vasiri kutoverengwa. Vanhu vose ava vakadya. Vakatosiya zvimwe zvokudya. Zvokudya zvakasara izvi zvakazadza matengu gumi nemaviri.

Hupenyu uhu ndihwo hwavakatipavo isu. Hupenyu hwekushandisa mashoko. Tinoshandisa mashoko kukurira zvinhu. Ivo Jesu vakataura vachiti, "Zvaunenge wataura ndizvo zvaunowana". Tinoverenga mashoko aya muna Marko 11:23. Saka unogona kutaura mashoko anoita kuti mabasa ako afambe zvakanaka. Unogona kutaura mashoko anowedzera mari yako. Unogona kutaura mashoko anoita kuti ugare uri muhutano hwakanaka. Unogona kutaura mashoko anovaka mhuri yako. Mashoko ako anogona kuita kuti minana iitike. Taura kuzvinhu zviri kuitika pauri. Mashoko aya anozokurira zvinhu izvi. Uri mambo. Simba ramambo riri mumashoko ake. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Muparidzi 8:4. Saka shandisa mashoko ako. Mashandise kutonga nyika yako. Mashandise kugadzirisa zvinhu zvehupenyu hwako.

Namata Uchiti

Ishe Jesu vandinoda. Ndimi chiedza chechokwadi. Munovhenekera munhu wose anouya panyika pano. Ndimi Shoko raMwari. Muri Shoko rakashanduka rikava munhu. Muzere nyasha. Ndimi chokwadi. Ndichagara ndichitaura Shoko raMwari. Nokudaro, ndinoporesa. Ndinounza hufumi. Ndinosunungura zvinhu. Ndinokurira zvinhu zvose zvandinosangana nazvo. Mwari ngavapiwe mbiri yose!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

1 Johane 1:2

Genesi 1:11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )