Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Chishanu, 12 Chikunguru 2019

Unofanira Kuva NaMweya Mutsvene

"Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Unogara mandiri, neni maari, ndiye unobereka zvibereko zvakawanda; nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu" (Johane 15:5).

Mwari vakakosha. Hapana chinoshanda vasipo. Ungava hako nebasa rauri kuita nhasi. Mwari vanofanira kunge vari kushanda mauri. Zvisizvo, basa iri haribudiriri. Munhu haana chaangaita pasina Mwari. Jesu vakanga vakazara Mweya Mutsvene. Vaibatsirwa naMweya Mutsvene kuita mabasa avo. Ndivo vakaronga kuti nesuvo tiwane Mweya Mutsvene. Ndivo vakaronga kuti Mweya Mutsvene ava vagare mukati medu.

Tinofanira kuva naMweya Mutsvene. Zvisizvo, hazvigoni kuti tirarame hupenyu hweChikristu. Hazvigoni kuti tiite mabasa aMwari. Izvi ndizvo zvatinovona muna Zekariya 4:6. Ndima iyi inoti, "Hazvisi zvekumanikidzira. Hazviitwi nesimba. Zvinoitwa naMweya wangu. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo" (KJV). Unofanira kugamuchira Mweya Mutsvene muhupenyu hwako. Vabvumire kushanda muhupenyu hwako. Ndiko kuti urarame hupenyu husiri hwenyika ino. Ndiko kuti ramangwana rako rijeke. Jesu vaitora Mweya Mutsvene ava saBaba vavo. Ndivo baba vaigara mukati mavo. Izvi ndizvo zvatinovona muna Johane 14:10.

Mweya Mutsvene ava ndivo vakatizvaravo isu. Ndivo Baba veduvo. Ndibaba vanogara mukati medu. Rarama semunhu akatakura Mweya Mutsvene. Ndiko kuti uzive kuti hapana chinokona kuitwa newe. Vanhu vangava nezvavasingagoni kuita. Asi Mweya Mutsvene havana chavasingagoni kuita. Vanozvigona zvose. Saka vanozoita kuti ubudirire pane zvose zvaunoita. Vanozoita kuti pasawana chinokukurira.

Kunyangwe Jesu vaifanira kuva naMweya Mutsvene. Havana chavakagona kuita vasina Mweya Mutsvene. Vakaita mabasa makuru. Mweya Mutsvene ndivo vakavabatsira kuita mabasa aya. Saka iwevo unofanira kuva naMweya Mutsvene. Ndiko kusaka Mwari vachida kuti tizadzwe naMweya Mutsvene. Vanoda kuti tigare takazadzwa naMweya Mutsvene. Zvino, kuda tingada kugara takazadzwa naMweya Mutsvene. VaEfeso 5:18-21 inotitaridza zvatinofanira kuita.

Mweya Mutsvene ndiMwari. Ndivo Mwari vanoshanda vari matiri. Vanenge vari kuvaka Kereke yavo. Vazive semubatsiri wako. Simba ravo ndiro rinozovavo simba rako. Unozotanga kuita zvinhu nehunyanzvi hwavo. Saka hazvizogoni kuti ukundikane. Hazvizogoni kuti ukurirwe. Mweya Mutsvene ndivo vanoita kuti ubudirire. Vanoita kuti ubudirire pazvinhu zvose. Vanoita kuti ukunde zvinhu zvose. Vanoita kuti utonge.

Pupura Uchiti

Mweya Mutsvene vanokosha. Ndinobvuma kuti mushande muhupenyu hwangu. Ndinokutendai. Ndava nehunyanzvi hwenyu. Ndava nesimba renyu. Ndava nenjere dzenyu. Ndizvo zvandava kushandisa pakurarama kwangu. Ndinokutendai. Munonditungamirira pazvinhu zvose. Ndinogara ndiri mutano. Ndinokurira zvose zvandinosangana nazvo. Ndine simba. Ndakafuma. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 VaKorinte 3:5

Johane 14:10-11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei )