Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Rarama SeMukristu

Svondo, 12 Chikunguru 2020

"Mumwe nomumwe akaberekwa naMwari haaiti zvivi, nokuti mbeu yake inogara maari, haagoni kuita zvivi, nokuti akaberekwa naMwari" (1 Johane 3 ndima 9 NKJV).

Unofanira kuongorora ndima iyi. Unzwisise zvayakanyorerwa. Ndiko kuti ugone kuinzwisisa. Ndima iyi ine imwe yainofambirana nayo. Tinoiwana muna 1 Johane 2 ndima 6. Ndima iyi inoti, "Ani naani anozviti anogara maari anofanira kufamba sokufamba kwakaita Jesu". Ndima iyi haina kuti, "Ani naani anozviti anogara maari, anotofamba sekufamba kwakaita Jesu". Saka ungava Mukristu. Unofanira kuchibva wararama seMukristu. Unofanira kuchibva wararama sezvaiita Jesu. Ndizvo zviri kutaura ndima iyi.

VaRoma 8 ndima 6 ine mashoko ainotipa. Inoti, "Nokuti kufunga kwenyama ndirwo rufu; asi kufunga kwomweya ndihwo hupenyu norugare". Saka tinofanira kutungamirwa naMweya Mutsvene. Ndizvo zvatiri kudzidziswa mundima iyi. Tinozvivona zvekare muna VaGaratia 5 ndima 16. Inoti, "Saka ndinoti, raramai noMweya, ndiko kuti musafadza nyama nokuchiva kwayo". Ndima idzi dzinotipa mirairo. Ndiyo inofanira kutitungamirira pakurarama.

VaRoma 6 ndima 1 kusvika 2 inoti, "Zvino tichatiiko? Toramba tichiita zvivi here kuti nyasha dziwande? Kwete napaduku pose! Takafa kuzvivi; tingararama sei mazviri zvakare?". Mukristu haafaniri kuita zvakashata. Kururama ndiko kunofanira kuvonekwa paari. Anofanira kurarama nomazvo. Tava muna Kristu. Saka tine hupenyu hwatava nahwo. Hupenyu uhu hahuna zvivi. Kunyangwe zvakadero, unogona hako kuita mhosho. Ndiko kusaka Bhaibheri richiti, "... ropa raJesu, Mwanakomana wake, rinotinatsa pazvivi zvose". Tinoverenga izvi muna 1 Johane 1 ndima 7. Kureva kuti zvivi zvako zvinosukwa. Zvinogara zvichisukwa.

Asi unofanira kutongwa neShoko ravo. Unofanira kubvuma kudzidziswa. Unofanira kutungamirirwa mukururama. Shoko iri ndiro rinozokusuka. Rinokubvisa zvose zvisina kururama. Ndizvo zvatinoverenga muna Johane 15 ndima 3. Nokudaro, unozorarama hupenyu husina zvivi. Mwari ngavarumbidzwe!

Namata Uchiti

Baba vanokosha. Ndinokutendai. Nyasha dzenyu dziri kushanda mandiri. Kururama kwenyu kuri kushanda mandiri. Ndinobvuma kutongwa neShoko renyu. Ndinobvuma kudzidziswa. Ndinobvuma kutungamirirwa mukururama. Chivi hachigoni kunditonga. Kururama kwaMwari kuri mumweya mangu. Ndiko kunovonekwa mupfungwa dzangu. Ndiko kunovonekwa mumashoko angu. Ndiko kunovonekwa muzviito zvangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Johane 5 ndima 18

1 Johane 2 ndima 1

1 Johane 2 ndima 28 kusvika 29

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)