Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 16 Chikunguru 2018

Hupenyu Husingaperi Muna Jesu Kristu

"Vupenyu hwaiva maari: vupenyu hwaiva chiedza chavanhu. Chiedza chinovhenekera murima; asi rima harina kuchikunda" (Johane 1:4-5).

Bhaibheri rinotaura muna Johane 10:10 richiti, "Mbavha inongovuya, kuti ibe nokuvuraya nokuparadza. Ini ndakavuya, kuti ave novupenyu, vuye ave nohwakawanda". Ishe Jesu vakafa. Vakavigwa. Vakazomuka kuvakafa. Vakamutswa nekubwinya kwaBaba. Mwari ndivo vakavamutsa kuvakafa. Vakabva vavaratidza kuzvisikwa zvose. Jesu vakabva vakoka vanhu vose. Vakavakokera kuhupenyu. Saka Jesu vakaita kuti munhu wose agone kuwana hupenyu husingaperi. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Johane 1:2. Johane ndiye akanyora ndima iyi. Akati, "(vupenyu hwakaratidzwa, tikahuvona, tinopupura nokukuparidzirai vupenyu husingaperi, hwakanga huri kuna Baba, hukaratidzwa kwatiri)".

Bhaibheri rinotaura muna Johane 17:3 richiti, "Vupenyu husingaperi ndihwo, kuti vakuzivei imi, Mwari uri woga wazvokwadi, naJesu Kristu, wamakatuma". Muna Jesu ndimo mune hupenyu husingaperi. Ivo vakataura muna Johane 14:6 vachiti, "... Ndini nzira, nezvokwadi, novupenyu ...". Vakataura zvekare muna Johane 6:47 vachiti, "Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Unotenda, kwandiri unovupenyu husingaperi". Anotenda muna Jesu ane hupenyu husingaperi.

Zvino, iwe unotenda muna Jesu Kristu here? Kuda unotenda mavari. Izvi zvinoreva kuti une hupenyu husingaperi. Hausi kuzowana hupenyu uhu wava kudenga. Unotova nahwo ikozvino. Asi kuda hauzivi kuti unahwo here. Zvinogona kureva kuti hausati wazvarwa patsva. Saka chizvarwa patsva ikozvino. Unogona kugamuchira hupenyu husingaperi ikozvino. Ingokumbira kuti Jesu vauye mumoyo mako. Vakumbire kuti vave ivo vanotonga hupenyu hwako.

Unogona kugamuchira hupenyu husingaperi. Unohugamuchira kana uchinge wagamuchira Kristu. Unobva wawana hupenyu hweVamwari. Unobva waitwa werudzi rweVamwari. Unozotanga kuziva kuti Mwari ndivo Baba vako. Unozova chinhu chimwe chete navo.

Asi pane zvimwe zvinofadza. Hupenyu husingaperi hahuuyi huri hwoga. Hunouya hwakatakura kururama. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa neBhaibheri. Tinozviverenga muna VaRoma 10:10. Ndima iyi inoti, "Nokuti munhu unotenda nomoyo, ndokururamiswa; unopupura nomuromo, ndokuponeswa". VaRoma 5:17 inoti, "Nokuti kana nokudarika kwomumwe rufu rwakabata vushe nomunhu uyu mumwe; zvikuru avo, vakapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama, vachabata vushe pavupenyu nomumwe, iye Jesu Kristu". 2 VaKorinte 5:21 inotauravo ichiti, "Uyo, wakanga asingazivi zvivi, wakamuita kuti ave zvivi nokuda kwedu; kuti isu tive kururama kwaMwari maari".

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipa hupenyu hweVamwari. Makandiita verudzi rwenyu. Ndakawana hupenyu uhu muna Kristu. Ndava kuziva nezvehumambo hwenyu. Ndinokutendai. Makandida. Makandifarira. Makandipa hupenyu hwenyu. Makandipa kururama kwenyu. Ndava kugona kudyidzana nemi. Ndava kugona kutonga zvinhu zvenyika ino. Muzita raJesu. Ameni.

.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 3:35-36

1 Johane 1:1-2

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )