Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 25 Chikunguru 2017

Shandisa Simba Ravo Zvakazara

"Nokuti ndiMwari unobata mukati menyu, kuti mude uye muite kuda kwake kwakakwana" (VaFiripi 2:13).

Kune Vakristu vanofunga kuti vanofanira kuwedzerwa simba. Vakristu ava vanofungavo kuti chizoro chinofanira kuwedzerwa pavari. Tinosangana neVakristu vakadai kakawanda. Vanenge vakaverenga pamusoro paPetro. Varwere vakaunzwa kuna Petro uyu. Vakabva vaiswa pamumvuri wake. Mumvuri uyu wakabva wavaporesa. Vakristu ava vanenge vakaverengavo pamusoro paPauro. Micheka yakatorwa pamuviri waPauro uyu. Yakasvikoiswa pavarwere. Varwere ava vakabva vapora. Saka Vakristu ava vanobva vanamata vachiti, "Ishe! Ndinoda kushumira zvakaita Petro. Ndinoda kushumira zvakaita Pauro. Saka ndipeivo chizoro chakapetwa kaviri"

Pauro ndiye akaisa chizoro pamicheka iyi. Haana kutora chizoro ichi kudenga. Iye akanga aina Mweya Mutsvene. Saka chizoro ichi chakanga chiri mukati make nechakare. Izvi ndizvo zvawakaitavo iwe. Mweya Mutsvene vakauya kuzogara mukati mako. Vakauya vari munhu. Vakatovaka musha wavo mukati mako. Havana kuuya vasina kukwana. Vakauya vakakwana. Vakauya vose. Saka hauna kupiwa chikamu chaMweya Mutsvene.

Asi izvi hazvisi izvo zvakaitika kuvaprofita vekare. Mweya Mutsvene vaiita zvekumhara pavari. Vaisauya kuzogara mukati mavo. Izvi hazvisi izvo zvakaitika kuna Mesiasi. Jesu ndivo Mesiasi. Mweya Mutsvene vakauya kuzogara mukati mavo. Saka Jesu havana kupiwa chikamu chaMweya Mutsvene. Vakapiwa Mweya Mutsvene vakazara. Ndizvo zvatinoverenga muna Johane 3:34. Ndima iyi inotaura ichiti, "Nokuti wakatumwa naMwari, ndiye unotaura mashoko aMwari; nokuti haapi Mweya achiyera". Izvi ndizvo zvakaitika kwaurivo iwe. Mweya Mutsvene vakauya kuzogara mukati mako. Vari mukati mako ikozvino.

Mumwe munhu anogona kunge aina Mweya Mutsvene. Munhu akadai anogona kuzorera Mweya Mutsvene pauri. Anoita izvi kana achinge akubata. Mweya Mutsvene ava vanobva vazorerwa pauri. Simba ravo rinogona kuuya pauri nenzira iyi. Asi izvi zvoga hazvina kukwana. Hazvizoiti kuti simba iri rigare mauri. Unenge wakafaniravo kuva naMweya Mutsvene mukati mako. Ndiko kuti uve nesimba mukati mako. Simba iri ndiro raunofanira kushandisa. Simba rokuzorerwa rinongobatsira kumutsa simba riri mukati mako. Riri mukati mako iri ndiro rinofanira kuzosara richishanda. Asi vakawanda havazivi izvi. Vanoda kusara vachishandisa simba razorerwa pavari riya. Asi simba iri harigari. Rinoenda. Saka vanhu ava vanozosara votsvaka kupiwa rimwe simba. Vanosara votsvaka chimwe chizoro zvekare.

Mwari vakatoisa simba mukati mako. Usashaya hanya nesimba iri. Havana rimwe simba ravachakuwedzera! Ravakatokupa ndiro rose rinodiwa. Vakatouya mauri vomene. Ivo ndivo simba racho. Chasara kuti iwe ushandise simba iri. Rishandise zvakazara. Tine mashoko atinoverenga muna Mabasa 4:33. Anoti, "Vaapostora vaipupura kumuka kwaJesu nesimba guru; nyasha huru dzikavapo pamusoro pavo vose".

Ndima iyi inoti vaapostora ava vakanga vaine simba guru. Vakariwanepi? Jesu vakanga vasina kuvimbisa kuvapa simba guru. Mabasa 1:8 inotizivisa zvavakavimbisa. Vakati, "Asi muchapiwa simba, kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu ...". Vaapostora ava vakawana simba iri kuna Mweya Mutsvene. Ndiye mupi wesimba rose. Mweya Mutsvene ava vakanga vari mukati mavo. Vaapostora ndivo vakamutsa simba iri. Vakabva varishandisa kuita zvavaida kuita. Saka ziva kuti une simba. Shandisa simba iri. Rishandise zvakazara.

Namata Uchiti

Baba vokudenga vandinoda. Ndinokutendai. Mweya Mutsvene venyu vanogara mandiri. Nokudaro, ndava kurarama hupenyu huzere maropafadzo. Maropafadzo acho haaperi. Mweya ava vanoshanda minana. Ndinobatsirwa neminana iyi. Nokudaro, ndava nezvinhu zvava kuvonekwa pahupenyu hwangu. Zvinhu izvi ndezvinoti, maropafadzo, kuporeswa, kufuma, nesimba. Zvinhu izvi zvinovonekwa pandiri zvakawanda. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

VaEfeso 3:20

1 VaKorinte 4:20

Firemoni 1:6

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )