English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Mugovera, 29 Chikunguru 2017

MuMweya Wako Mune Fuma Yakakosha

"Chengeta moyo wako kupfuura zvose zvinofanira kurindwa; nokuti mukati mawo ndimo mune zvitubu zvehupenyu" (Zvirevo 4:23).

Zvirevo 20:27 inotaura ichiti, "Mweya wemunhu mwenje waJehovha; anonzvera zvose zviri mukati kati". Mukati kati umu ndimo mumoyo mako. Ndimo mumweya mako. Chiedza chaMwari chiri mumweya mako. Munhu anotanga azvarwa patsva. Mushure mazvo, anofanira kurovedzera mweya wake. Anofanira kuudzidzisa kurarama. Vakawanda havaiti izvi. Vanokoshesa zvinoitika mupfungwa dzavo. Vanokoshesa zvinoitika mumiviri yavo yenyama.

Hongu, unofanira hako kurovedzera pfungwa dzako. Unofanira kurovedzera muviri wako wenyama. Unofanira kuzvidzidzisa nzira dzekuita nadzo zvinhu. Asi izvi hazvina kukwana. Unofaniravo kudzidzisa mweya wako. Unofanira kuurovedzera. Izvi ndizvo zvakanyanya kukosha. Munhu anofanira kurarama achishandisa mweya wake. Ndiko kuti agone kuita zvinhu zvakawanda. Zvaanogona kuita nemuviri wake zvishoma zvikuru. Zvaanogona kuita nepfungwa dzake zvishomavo. Ndiko kusaka uchifanira kuzvipa basa rokudzidza Shoko raMwari. Zvipe basa rokugara uchirifungisisa. Gara uchiridzeya mumoyo mako. Ndiko kuti mweya wako udzidze. Ndiko kuti upengenuke. Ndiko kuti mweya wako ugone kukubatsira kuita zvinhu. Unozopedzisira wava kugona kuita zvinhu zvikuru. Unozopedzisira wava kugona kuita zvinhu zvinoshamisa.

Mumweya mako ndimo mune runako rweVamwari. Ndimo mune masimba eVamwari. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa naJesu. Tinozviverenga muna Johane 7:38. Ndima iyi inoti, "Unotenda kwandiri, sezvazvakarehwa neRugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make". Vakataura zvekare muna Mateo 12:35. Vakati, "Munhu wakanaka unobudisa zvinhu zvakanaka pafuma yake yemoyo ...". Mweya wako wakasikwa patsva. Mumweya uyu mune fuma. Ziva nezvefuma iyi. Shoko raMwari ndiro rinokutaridza fuma iyi. Ndiyo fuma yaunofanira kushandisa pakurarama kwako. Runako runofanira kuvonekwa pauri. Simba rinofanira kuvonekwa pauri. Zvinhu izvi zvinowanikwa mumweya wako.

2 VaKorinte 4:7 inotaura ichiti, "Asi fuma iyi tinayo mumidziyo yevhu, kuti hukuru hwesimba huve hwaMwari, hurege kuva hwedu". Unogona kunge uine zvinhu zvaunoda muhupenyu hwako. Zvinhu izvi zviri mukati mako. Zviri mumweya mako. Ndizvo zvaunofanira kushandisa pakurarama kwako. Usavimba nezvinhu zviri mumuviri wako wenyama. Usavimba nezvinhu zviri mupfungwa dzako. Vimba nezvinhu zviri mumweya mako. Kufuma kuri mumweya mako. Kubudirira kuri mumweya mako. Mumweya mako mune simba. Simba iri ndiro rinoita kuti ukunde. Mwari vane zvinhu zvavakaisa mumweya mako. Zvinhu izvi ndizvo zvinodikanwa kuti urarame hupenyu hunobwinya. Ndizvo zvinodikanwa kuti urarame hupenyu hunofadza. Tsvaka zvinhu izvi. Zviri mumweya mako. Ndimo maunozviwana. Ziva fuma yaunayo. Ziva hunyanzvi hwaunahwo. Ziva nezvesimba raunaro.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokudai zvikuru! Ndinokutendai. Makazadza moyo wangu nerunako rwenyu. Ndinotendera kutongwa neShoko renyu. Shoko iri rinondibatsira. Ndiro rinoita kuti ndizive fuma iri mandiri. Saka ndinozadza kunaka kwenyu, hunyoro hwenyu, rudo, runako, nenyasha, pose pandiri. Ndinoshandisa zvinhu izvi kugadzirisa nyika yangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mateo 13:44

2 VaKorinte 4:7

Ruka 12:34

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )