English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chishanu, 29 Chikunguru, 2016

Hupenyu Hunoshamisa

"Nokuti tiri basa rake, takasikwa kuti munaKristu Jesu tiite mabasa akanaka, akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari" (VaEfeso 2:10).

Mwari vakagara varonga hupenyu hwako. Vakahuronga iwe usati wazvarwa. Vakaronga kuti uwane kubwinya kwavo. Ndivo vakakusika. Vakanga vasingadi kuti ukurirwe nezvinhu. Vakanga vasingadi kuti unge usina simba, wakasuruvara, uchikundikana muzvinhu. Vane hupenyu hwavakakurongera. Hupenyu uhu hunoshamisa. Hupenyu hwerunako. Hupenyu hunogutsa. Asi vakawanda havasati vanzwisisa izvi. Havazivi zvavakarongerwa naMwari izvi . Iri ndiro dambudziko ravanaro. Mwari vakatirongera zvakanaka. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Jeremia 29:11. Ndima iyi inotaura ichiti, "Nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo une tariro".

Mwari vane zvavanoda kuvona pahupenyu hwako. Vanoda kukuvona uchibudirira. Vanoda kukuvona uchikunda. Vanoda kukuvona uchikudzwa. Vanoda kukuvona uine zvinhu zvinopfachukira nokuwanda. Ivo vakakurongera hupenyu hwakanaka. Hupenyu uhu huzere nemaropafadzo. Ndihwo hwaunofanira kurarama. Izvi zvinotirangaridza zvavakamboita pakutanga. Vakaita izvi vasati vasika Adama. Mwari vakatanga vagadzira munda. Munda uyu wakanga wakanaka zvikuru. Wakanga uine zvinhu zvose. Adama haana chaaishaiwa mumunda umu. Mwari vakazosika Adama. Vakamuisa mumunda umu. Munda uyu ndiwo wainzi Edeni. Genesi 2:15 inotiudza zvakanga zvakafanira kuitwa naAdama mumunda umu. Akanga akafanira "kuti aurime nokuuchengeta". Akanga asingafaniri kutambura ari mumunda umu. Akanga asingafaniri kutanga kuugadzira patsva.

Iwe wakazvarwa nguva ino. Mwari vakanga vachizviziva. Zvino, ivo ndibaba vanorangarira vana vavo. Nokudaro, vakafana kukugadzirira zvinhu. Iwe wakapinda muhupenyu hwavakakugadzirira. Wakapinda mahuri musi wawakazvarwa patsva. Saka haufaniri kutambura muhupenyu. Haufaniri kutsvaka kubatsirwa nevamwe. Haufaniri kuita maropafadzo okutsvaka. Nokudaro, nakidzwa nehupenyu. Mwari vakakugadzirira zvinhu zvakawanda. Nakidzwa nezvinhu zvose izvi.

2 Petro 1:3 inotaura ichiti, "Nokuti nesimba rovuMwari hwake takapiwa zvose zvinodikanwa pavupenyu napakunamata Mwari, nenzira yokumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka".Mwari vakakupinza muhupenyu hunobwinya. Vakakupinza muhupenyu hwesimba. Uhu ndihwo hupenyu huzere nerunako. Saka usazvivona semunhu anokoniwa kuita zvinhu. Mwari havana kumbosika munhu anokundikana. Pauri ndipo pane shungu dzaMwari. Ndiwe chakanakisisa chavakasika. Hapana chimwe chinokurira iwe. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Jakobo 1:18. Ndima iyi inotaura ichiti, "Nokuda kwake wakatibereka neshoko rezvokwadi, kuti isu tiite sechibereko chokutanga chezvisikwa zvake".

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Hupenyu hwenyu huri mumweya mangu. Rudzi rwenyu ruri mumweya mangu. Ndine hupenyu hwerunako. Ndakahuwana muna Kristu Jesu. Ndinokunda muzvinhu zvose. Ndinokurira nokusingaperi. Mukuru wacho ndiye anogara mukati mangu. Nokudaro, matambudziko ehupenyu haagoni kundikurira. Ndichagara ndichibudirira nokusingaperi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Petro 2:9

VaRoma 8:30

Johane 15:16

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )