Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Venda Shumira Mwari. Ndizvo Zvaunofanira Kuraramira

Mugovera, 1 Nyamavhuvhu 2020

"Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake, acharasikirwa nahwo; asi anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu, achahuponesa" (Ruka 9 ndima 24).

Mumwe murume akanga aine mwanakomana. Mwanakomana uyu akanga ari Mukristu. Murume uyu akabva ayambira mwana uyu. Akamuti asanyanya kumhanya nezvinhu zvaJesu. Mwana uyu aishumira Jesu Kristu. Aigara achiparidza Vhangeri. Murume uyu aifunga kuti izvi zvaiva nenjodzi. Zvaigona kuuraisa mwana wake. Saka aimutyira. Asi mwana uyu akamupindura. Akati, "Baba. Ndiri kungoita zvakarairwa naJesu. Ndiri kuvashumira. Ndiri kuvararamira".

Murume uya akagumbuka. Haana kufarira mashoko aya. Akabva aita hasha. Ndokudavira mwana uya. Akati, "Unotoita hako zvekutevedzera Jesu? Ndizvoka zvakamuuraisa. Handiti akafa ari mudoko? Achingova nemakore makumi matatu nematatu chete?"

Kune Vakristu vanofunga nenzira iyi. Hakusi kuti vanenge vachitsvaka kurarama makore akawanda. Hakusi kuti vanenge vasingadi kuti hama dzavo dzife. Kwete. Nokuti Vakristu vagara vachararama nekusingaperi. Asi Vakristu ava vanenge vachitya kufa. Ndizvo zvinovadero.

Munhu haafaniri kutya kufa. Zvingamukonesa kuita zvinhu muhupenyu. Zvingamukonesa kuita zvaakatumwa naMwari. Ane zvinhu zvaanotozopedzisira otaura. Izvi zvinenge zviri zvinhu zvaasingagamuchiri iye. Asi anenge achingotsvaka kusafa. Asi tine mashoko ataverenga. Taaverenga mundima yatavhura nayo. Anoti, "... ani naani anoda kuponesa upenyu hwake, acharasikirwa nahwo ...". Saka raramira Kristu. Hapana chaunofanira kutyira. Unofanira kugona kutaura uchiti, "Ini ndinomira naJesu Kristu. Ndiri weHumambo hwavo. Saka ndichaparidza Vhangeri. Kunyangwe zvakanaka. Kana kuti zvakawoma!"

Ivo Jesu vane mashoko avakambotaura. Gara uchimarangarira. Tinoaverenga muna Ruka 10 ndima 19. Inoti, "Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose romuvengi; hakuna chinhu chingatongokukuvadzai". Ano ndiwo mazuva ekupedzisira. Ungava uri kuparidza Vhangeri. Hapana chaunofanira kutya. Ishe ndivo vanokurwira. Vane mashoko avari kutotaura kwauri ikozvino. Mashoko aya ndiwo avakambotaura kuna Pauro. Tinoaverenga muna Mabasa 18 ndima 10. Vakati, "Nokuti ndinewe, uye hakuna munhu achakurwisa akakukuvadza, nokuti ndina vanhu vazhinji muguta rino".

Pupura Uchiti

Ndine nzvimbo yandava kurarama mairi. Munzvimbo umu hamuna chinofa. Rufu harugoni kushanda munzvimbo iyi. Ndakaroverwa pamuchinjikwa. Ndakaroverwa pamwe chete naKristu. Asi ndiri mupenyu hangu. Ndisiri ini uya. Asi Kristu. Ndivo vava kugara mandiri. Ndine hupenyu hwandava kurarama. Ihwo hwandinorarama ndiri mumuviri wenyama. Ndinohurarama nerutendo rweMwanakomana waMwari. Iye akandida. Akandifira. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaKorose 3:23-24

1 Vakorinte 15:58

Mabasa Avapostora 20:24

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)