Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Simba Ravo Rinotsiva Kurukutika Kwako

Svondo, 1 Nyamavhuvhu 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Asi Ishe vakandidavira. Vakati, 'Nyasha dzangu dzakakukwanira. Nokuti simba rangu rinovonekwa zvakanaka. Rinovonekwa paya paunenge usisina simba" (2 Vakorinde 12 ndima 9).

Ungava uri kushumira Ishe. Ivo havakuregi uchipera simba. Havakusiyi uchirukutika. Vanovandudza simba rako. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Isaya 40 ndima 30 kusvika 31. Ndima iyi yakanyorwa zvinofadza. Inoti, "Kunyange majaya anoneta uye anorukutika, uye majaya anogumburwa agowa; asi avo vane tariro muna Jehovha

vachavandudza simba ravo. Vachabhururuka namapapiro samakondo; vachamhanya vasinganeti; vachafamba vasingaziyi".

Mundima iyi mune shoko rinoti " kuvandudza". Shoko iri rakaturikirwa kubva kushoko reChihebheru. Shoko reChihebheru iri rinoreva kumutsa chinhu changa chafa. Izvi zvinoda kufanana nemuti. Muti uyu unenge watemwa. Saka unenge wava kutarisirwa kuti ufe. Asi wobva wamuka. Wobva wabukira. Rufu runenge rwatsiviwa nehupenyu. Zvanga zvakarukutika zvinobva zvawana simba. Saka ungava warukutika. Unobva wapiwa simba ravo.

Ndiko kusaka Pauro ane mashoko aakataura. Tinoverenga mashoko aya muna Vakorose 1 ndima 29. Inoti, "Ichi ndicho chinhu chandinoshandira. Ndichirwisa chose. Ndichibatsirwa naMuponesi. Avo vanoshanda mandiri. Vachishanda kudai nesimba guru". Saka simba ravo ndiro rakakosha. Simba iri rinofanira kushanda mukati mako.

Pauro anotauravo pamusoro pehunyanzvi hwedu. Hunyanzvi uhu ndihwo hunoita kuti tigone kusvitsa ruponeso kuvanhu. Pauro anoti hunyanzvi uhu hahusi hwevanhu venyama. Hunyanzvi hweVamwari. Anotaura izvi muna 2 Vakorinde 3 ndima 5 kusvika 6. Ndima iyi inoti, "Tisingazviidzi nyanzvi isu pachedu. Zvekuti tingatozvikudza. Asi tinoshanda nehunyanzvi hwaMwari. Ivo vakatiita vashumiri. Vanoshumira sungano itsva".

Pangaita vanhu vasina simba. Mwari vanovapa simba ravo. Izvi ndizvo zvavakaronga. Ndizvo zvatinoverenga muna Isaya 40 ndima 29. Saka ungava uri kushanda pamwe naMwari. Hazvigoni kuti simba rako ripere. Uchagara uine shungu dzekuvashumira. Izvi zvinotirangaridza mamwe mashoko. Mashoko aya akataurwa naApostora Pauro. Tinoaverenga muna 2 Vakorinde 4 ndima 16. Inoti, "Ndiko kusaka tisingaperi simba. Kana kuneta. Kunyangwe miviri yedu ichiparara hayo. Iyo miviri yedu yenyama. Inova munhu wedu wekunze. Asi munhu wemukati anovandudzwa. Anovandudzwa zuva rimwe nerimwe.".

Iwe uri kushanda pamwe naIshe. Saka simba rako rinogara richivandudzwa. Rinogara richiwedzerwa. Mweya vaMwari ndivo vanoriwedzera. Saka unogara uchipfuta. Uchivashumira neshungu. Uzere mufaro. Izvi ndizvo zvaunofanira kugara uchirangarira.

Pupura Uchiti

Mwari ngavaropafadzwe! Mweya vaMwari vanogara vachindivandudza. Vanogara vachindiwedzera simba. Vanogara vachindimutsiridza. Saka ndinogara ndizere mufaro. Ndichigona kushumira Ishe. Ndinoshandisa nyasha dzaJesu Muponesi zvakazara. Ndiri nyanzvi. Ndinofarira kuita mabasa ose akanaka. Ivo ndivo simba rangu. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Isaya 40 ndima 29

Mapisarema 103 ndima 1 kusvika 5

Vaefeso 3 ndima 16

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch