Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Vakabvisa Zvivi Zvako. Vakakupa Kururama

Chitatu, 5 Nyamavhuvhu 2020

"Mwari akaita kuti uyo akanga asina chivi ave chivi nokuda kwedu, kuitira kuti maari tive kururama kwaMwari" (2 VaKorinte 5 ndima 21).

Kune vamwe Vakristu. Vakaponeswa havo. Asi vanofunga kuti vakatanga vari vatadzi. Nokudaro, vane mavonero avanoita chisikwa chitsva. Vanofunga kuti chichine zvivi. Izvi hazvisi izvo. Chisikwa chitsva munhu mutsva. Haasi uya akanga ari muzvivi. Haasi uya akanga ari murima. Akanga ari murima ndemumwevo munhu. Iyeye akatofa. Akafa pamwe chete naKristu.

Munhu wekare ndiye aiva mutadzi. Iyeye akaroverwa pamuchinjikwa. Akaroverwa pamwe chete naKristu. Saka haachisipo. Akatsiviwa. Munhu wavapo ava mutsva. Uyu munhu akarurama. Ndizvo zvatinoverenga muna VaRoma 6 ndima 6. Inoti, "Nokuti tinoziva kuti munhu wedu wakare akarovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naye kuti muviri wechivi ushayiswe simba, kuti tirege kuvazve varanda vechivi". Jesu vakazomuka kuvakafa. Iwe wakabva wamukavo. Wakamuka pamwe chete navo. Asi wakanga wava munhu mutsva. Wakanga wava weropa idzva. Wakanga wava werudzi rutsva. Saka hauchisiri weropa rekare. Wava weropa idzva. Wava werudzi rutsva. Wava munhu akarurama. Mwari ngavapiwe mbiri yose!

VaRoma 6 ndima 4 inoti, "Naizvozvo takavigwa naye kubudikidza nokubhabhatidzwa murufu kuitira kuti, sokumutswa kwakaitwa Kristu kubva kuvakafa nokubwinya kwaBaba, nesuwo tirarame upenyu hutsva". Ndiko kusaka Bhaibheri richiti, "Mukafuka munhu mutsva, anovandudzwa pakuziva, afanane nowakamusika". Tinoverenga mashoko aya muna VaKorose 3 ndima 10.

Iwe wakazvarwa kechipiri. Apa ndipo pawakazvarirwa muna Kristu. Ndipo pawakauya wava werumwe rudzi. Wakanga wava munhu akarurama. Munhu wekare akabviswa. Haachipo. Wakatsiviwa. Nemunhu akarurama. Iri ndiro basa rakaitwa naKristu. Basa rekubvisa zvataiva nazvo. Vachitipa zvavo. Saka tava zvisikwa zvitsva. Tava zvipuka zvitsva. Takasikwa patsva. Takazvarwa patsva. Tava vanhu vakarurama. Tava vanhu vatsvene. Tava vanhu vanoera. Mwari ngavakudzwe!

Pupura Uchiti

Ndakazvarwa naMwari. Mweya wangu wava werudzi rwavo. Wava wakarurama. Ndafanana naJesu. Ndava werudzi rwavo. Ndava werudzi rweVamwari. Ndava munhu akarurama. Handichisiri wekare. Mandiri hamuchina chekare. Ndakazvarwa kechipiri. Saka ndava weropa idzva. Ndava muna Kristu. Saka ndava kururama kwaMwari. Ndava werudzi rweVamwari. Ndava kudyidzana neVamwari. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 8 ndima 1 kusvika 4

VaRoma 5:17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)