Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Ndivo Tsamba Yako Yekupindisa

Svondo, 9 Nyamavhuvhu 2020

"Muchivonga ivo Baba, vakaita kuti mukodzere kugovana nhaka yavatsvene muumambo hwechiedza" (VaKorose 1 ndima 12).

Ngatimboti uri kuenda kumutambo. Asi mutambo uyu haupindwi nevanhu vose vose. Unopindwa nevane tsamba chete. Zvino, iwe ungasava netsamba yacho. Ungasvika hako pamukova. Asi hauzobvumirwi kupinda. Asi kuda ungava netsamba yacho. Unozongosvikapo. Wobudisa tsamba yako. Wobva watopinda.

Zita raJesu rakaita setsamba iyi. Rinokusvitsa kumaropafadzo ose. Zita iri iguru. Rinokuwanisa zvakawanda. Zvinodarika zvaungafunga. Zvinodarika zvaungashuvira. Hareruya! Ivo Jesu vane mashoko avakataura. Tinoaverenga muna Johane 16 ndima 23. Vakati, "Pazuva iro hamuzondibvunzizve kana chinhu. Ndinokuudzai chokwadi, Baba vangu vachakupai zvose zvamuchakumbira muzita rangu".

Pangava nezvinhu zvaungada. Pangava nezvinhu zvaunoshuvira. Zvinhu zvose izvi zviri muna Kristu. Saka haufaniri kuzvitsvaka. Ingozvitora. Unozvitora wakamira muzita raJesu. Saka gara uchitaura mashoko. Uchiti, "Ndiri muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi iri muzita rangu. NeraKristu. Tiri pamwe chete. Ndine fuma yandakapiwa. Iyi ifuma yakapiwa vatsvene. Zvinhu zvose ndezvangu. Muzita raJesu!" Ndiwo mashoko aunofanira kugara uchitaura aya. Zvisikwa zvose zvinozokucheuka. Zvinozokuitira zvaunotsvaka. Mwari ngavapiwe mbiri yose!

Jesu vane zvinhu zvavakatiitira. Vakazviita pavakafa, vakavigwa, vakamuka. Asi vakawanda havazivi zvinhu izvi. Nokudaro vanoita zvekuchema kuna Mwari. Vanochemera kuropafadzwa. Vanochemera kuporeswa. Vanochemera kusungunurwa. Vanochemera zvakawanda wanda. Vanofunga kuti vanofanira kuita zvekuchema. Asi izvi hazvisi izvo zvavanofanira kuita. Mwari havadi izvozvo. Nokuti vakatotiitira zvose. Vakatotuma Jesu. Jesu vakakuita munhu werudzi rweVamwari. Vakaita kuti ugone kusvika pana Mwari Baba. Mweya Mutsvene ndivo vanokusvitsa. Vanokusvitsa mumaropafadzo edenga. Mwari ngavaropafadzwe!

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Zita raJesu rine simba. Simba iri ndiro randinoshandisa pakurarama kwangu. Nokudaro, ndinogara ndichiwana zvakanaka. Zvakanaka izvi zvinobva kudenga. Ndinogara ndichikunda. Ndinogara ndichiwana maropafadzo. Ndinorarama muzita raJesu. Nokudaro, ndine fuma. Ndakasungunuka. Kusungunuka uku ndekwevanakomana vaMwari. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Vaefeso 3:12

Mabasa Avapostora 13:38-39

1 Vakorinte 3:21

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)