Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Hapachisina Chekumirira. Zvose Zvakauya

Chishanu, 14 Nyamavhuvhu 2020

"Zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira, nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni" (VaHeberu 11 ndima 1).

Munhu anogona kuva netariro. Izvozvo zvakakosha hazvo. Asi anenge akangomirira. Hapana chaanenge awana. Asi anogona kuva nerutendo. Rutendo rwakasiyana netariro. Munhu angava nerutendo. Anenge asina chaakamirira. Zvinhu zvake zvinenge zvatouya. Anenge atotora zvinhu izvi. Izvi ndizvo zvatinovona pana Jesu. Vaprofita vakataura nezvavo. Vakazvitaura Jesu vasati vauya. Vachiti Jesu ndivo vaiva vakatarisirwa nevanhu. Ndivo vakanga vakatarisirwa neIsraeri. Ndivo vakanga vachazounza ruponeso.

Saka vanhu vakanga vakafanira kumirira Mwanakomana waMwari uyu. Kuti vaponeswe. Jesu ndivo vakanga vakafanira kuuya. Ndivo vakanga vakafanira kuva chipiriso chezvivi. Jesu ava vakazouya. Johane akavavona. Uyu akanga ari Johane Mubhabhatidzi. Tinoverenga mashoko ake muna Johane 1 ndima 29. Akati, "Tarirai, Gwayana yaMwari, inobvisa zvivi zvenyika".

Saka Jesu vakauya. Vane basa ravakaita. Iri ibasa ravakanga varongerwa naMwari. Vakaroverwa pamuchinjikwa. Vakafa ivo. Pataifanira kufa isu. Vakaripira zvivi zvevanhu. Mwari vakazovamutsa kuvakafa. Kuti isu tiwane fuma yedu. Tiwane zvatakanga takarongerwa naMwari. VaKorose 1 ndima 12 inoti, "Muchivonga ivo Baba, vakaita kuti mukodzere kugovana nhaka yavatsvene muumambo hwechiedza". Saka zvino, Mwari vakatipa fuma. Yakauya naJesu Kristu. Hapachisina chatakamirira.

Jesu ndivo vatakanga takatarisira. Jesu ava vakatouya. Vane zvinhu zvavakatiunzira. Zvinhu izvi ndizvo zvakanga zvavimbiswa naMwari. Hareruya! Pangava nezvawanga uri kushuva. Uchitsvaka kuti Mwari vakupe. Mwari vakatokupa zvinhu izvi. Zvakauya naJesu Kristu. Wava kufanira kuzvitora. Ikoko ndiko kushandisa rutendo rwako.

Saka usataura uchiti, "Ndiri kurwara. Asi ndiri kutarisira kuti chirwere ichi chichapera hacho". Kwete. Jesu vakatokuunzira hutano hwakanaka. Hutore. Unoshandisa rutendo kurutora. Ungava nezvaungada kugadzirisa. Rutendo ndirwo rwaunoshandisa. Unorushandisa kugadzirisa zvinhu izvi. Munhu angava nerutendo. Munhu akadai haana chaanofanira kumirira. Zvinhu zvake zvakatouya. Saka ANONGOTORA! Hareruya!

Pupura Uchiti

Rutendo rwangu runoshanda. Runokurira zvinhu zvose. Ndine fuma yandakapiwa. Fuma iyi iri muna Kristu. Ndiyo yandinoshandisa pakurarama kwangu. Muzita raJesu. Saka ndine simba. Ndine nyasha. Ndine hutano hwakanaka. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Kubudirira kwangu hakunzwisiswi nevanhu venyika ino. Ndinogara ndiri muShoko raMwari. Ndiro randinoshandisa pakurarama kwangu. Saka ndinogara ndichikunda. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaEfeso 6 ndima 16:

1 Johane 5 ndima 4

VaHeberu 11 ndima 1 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)