Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Mukati Mako Mune Fuma

"Asi fuma iyi tinayo mumidziyo yevhu kuratidza kuti simba iri rinopfuura zvose rinobva kuna Mwari kwete kwatiri" (2 VaKorinte 4:7).

Ndima yatavhura nayo yakanyorerwa Vakristu. Saka iri kutaura pamusoro pako. Mukati mako mune fuma. Une ropa reVamwari mauri. Wakasiyana nevanhu venyika ino. Ichi ndicho chokwadi. Chigamuchire. Ndizvo zvatinokurudzirwa neBhaibheri. Tinoverenga mashoko aro muna Firimoni 1:6. Inoti, "Kuti kugovana kwekutenda kwako kuve nesimba, nokuzivisa zvakanaka zvose zviri mauri muna Kristu Jesu".

Bvuma kuti uri nhume yaMwari. Ndiwe unosvitsa Mwari kuvanhu. Saka wakatakura simba ravo. Nokudaro, zvose zvaunoita zvinobudirira. Mwari ngavapiwe mbiri yose!

Mukristu munhu anofamba akatakura Kristu. Tinotaridzwa izvi muna VaKorose 1:27. Izvi ndizvo zvinoshamisa paChikristu. Ndizvo zvisingazikanwi nevakawanda. Hupenyu hwako hahusi husina chinhu. Mukati mako mune fuma. Mune fuma yesimba. Mune fuma yerudo. Mune fuma yechiedza. Mune fuma yerunako rweVamwari. Muviri wako wakagadzirwa neivhu renyika hawo. Asi mumweya mako mune kubwinya. Uku kubwinya kwaMwari. Kubwinya uku kwakaputira muviri wako wenyama. Kunogadzirisa zvose zviri mauri.

Nyika inovona chiedza chaMwari pauri. Inovona kubwinya kwavo pauri. Inovona simba ravo pauri. Inovona nyasha dzavo pauri. Gara uchitaura izvi. Shoko raMwari rinofanira kutaurwa. Ndiko kuti rishande mauri. Ndiko kuti rikushandire.

Tine mashoko atavhura nawo. Unofanira kugamuchira mashoko aya. Saka taura uchiti, "Hongu. Ndiri mudziyo unofamba wakatakura Mwari. Ndakatakura maropafadzo aMwari. Ndakatakura fuma yaMwari". Izvi ndizvo zvinotaridza kuti wagamuchira mashoko aya. Hareruya!

Pupura Uchiti

Kristu vari mandiri. Runako rwavo ruri mumweya mangu. Hupenyu hwaMwari hunovonekwa pandiri. Rudzi rwavo runovonekwa pandiri. Kubwinya kwavo kunovonekwa mandiri. Mumweya mangu mune fuma. Ndinobvuma kuti ndine fuma iyi. Ifuma yakaunzwa neShoko raMwari. Ndinotaura semunhu ane fuma iyi. Nokudaro, inovonekwa muhupenyu hwangu. Zvose zvandinoita zvinobuda zvinofadza. Zvinotaridza simba raMwari. Ndizere nerudo. Ndinozadza nyika nezvakanaka zvaMwari. Ndinozadza nyika netsitsi dzaMwari. Ndinoizadza nerunako rwaMwari. Ndinoizadza nenyasha dzaMwari. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Ruka 6:45

VaKorose 1:27

1Johane 4:4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 14 Nyamavhuvhu 2019)