Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Svondo, 19 Nyamavhuvhu 2018

WAKASIKWA KUTI UITE MABASA AKANAKA

"Nokuti tiri basa rakaitwa nemavoko aMwari. Takasikwa patsva. Takazvarwa patsva. Takazvarwa kechipiri. Apa ndipo patakazvarwa tava muna Kristu Jesu. Izvi zvakaitwa kuti tigone kuita mabasa akanaka. Ndiwo mabasa atakagadzirirwa kare naMwari. Ndiwo avanoda kuti tiite. Vanodazve kuti tirarame hupenyu hwakanaka. Ndihwo hwavakagara varonga kuti tirarame" (VaEfeso 2:10 AMPC).

Iwe wakagadzirwa naMwari. Uri basa remavoko avo. Wanga uchizviziva here? Mwari ava ndiMwari weMasimbaose. Izvi zvinoda kufanana nemidziyo inogadzirwa panyika pano. Ingava nhare. Ine vanhu vanoigadzira. Vanhu ava vanoisa zita ravo pairi. Zvino, Mwari ndivo vakakugadzira. Saka vakaisavo zita ravo pauri. Mwari havagadziri chinhu chisina kunaka. Havasiyi chinhu chisina kupera. Havagadziri chinhu chisingashandi zvakanaka. Saka iwe wakagadzirwa zvakakwana. Unoshanda zvakanaka. Hapana chiri pauri chisingashandi zvakanaka.

Mwari ndivo vakakusika. Havana kukusika kuti urware. Havana kukusika kuti uve murombo. Havana kukusika kuti usava chinhu panyika. Vakakusika kuti uite mabasa akanaka. Vakakusika kuti urarame hupenyu hwakanaka. Verenga ndima yatavhura nayo zvekare. Bhaibheri ratashandisa rinotipa ichiti, "Nokuti tiri basa rakaitwa nemavoko aMwari. Takasikwa patsva. Takazvarwa patsva. Takazvarwa kechipiri. Apa ndipo patakazvarwa tava muna Kristu Jesu. Izvi zvakaitwa kuti tigone kuita mabasa akanaka. Ndiwo mabasa atakagadzirirwa kare naMwari. Ndiwo avanoda kuti tiite. Vanodazve kuti tirarame hupenyu hwakanaka. Ndihwo hwavakagara varonga kuti tirarame" (AMPC).

Uri panyika nhasi. Hauna kungokaruka wauya. Mwari ndivo vakakuunza pano. Vane zvavakarongera hupenyu hwako. Vanoda kuti ugare uchiita mabasa anovafadza. Aya mabasa erutendo. Mabasa ekururama. Wakasiyana nevanhu venyika ino. Wakasikirwa zvinhu zverunako. Unobudirira pane zvose zvaunoita.

Saka kubwinya kwaMwari kunofanira kuvonekwa pauri. Vaunogara navo vanofanira kuvona kubwinya uku. Vaunoshanda navo vanofaniravo kuvona kubwinya uku. Vaunodzidza navo vanofaniravo kukuvona. Vaunosangana navo vose vanofanira kukuvona. Paridza Vhangeri. Riparidze wakashinga. Poresa vanorwara. Dzinga madhimoni. Poresa maperembudzi. Mutsa vakafa! Ndiwe wava nekubwinya kwaMwari. Kubwinya uku kwava kuvonekwa pauri. Kururama kwaMwari kwava kuvonekwa pauri. Ndiwe wava kusvitsa njere dzaMwari kuvanhu. Ndiwe wava kusvitsa nyasha dzaMwari kwavari. Hareruya!

Namata Uchiti

Ndiri kurarama hupenyu hwakarongwa kare. Kubwinya kwaMwari kuri kuvonekwa pandiri. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Hupenyu hwangu hunopa mbiri kuna Mwari. Ndinoita mabasa ekururama. Kururama kwaMwari kunovonekwa pandiri. Kunovonekwa pane zvose zvandinoita. Mabasa angu ose anofadza Mwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 10:38; Johane 14:12; Tito 2:13-14

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )