Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Kakore Kadoko Ikako Kane Zvakanoreva

Chishanu, 21 Nyamavhuvhu 2020

"Kechinomwe muranda akati, 'Gore duku rakaenzana nechanza chomunhu riri kukwira richibva mugungwa.' Saka Eria akati, "Enda undoudza Ahabhu kuti, 'Sunga ngoro yako uburuke usati wadzivirirwa nemvura" (1 Madzimambo 18 ndima 44).

Kune vamwe vanhu. Vanenge vakakombwa nemaropafadzo aMwari. Asi vanenge vasiri kuavona. Nokuti vanenge vari kunetseka. Vachingofunga matambudziko avo. Nezvavanenge vari kusangana nazvo. Vanenge vari kutsvaka chishamiso. Chishamiso ichi chinenge chiri kutoitika. Asi chinenge chichiri kuita sechidoko. Ivo vanenge vasiri kuchikoshesa. Saka vanenge vasiri kuchivona.

Izvi hazvisi izvo zvakanga zvakaita Eriya. Ndiye wataverenga mundima yatavhura nayo. Mvura yakanga isiri kunaya. Yakanga yatova nemakore matatu nechidimbu. Eriya akabva atanga kunamata. Kuti Mwari vavhure matenga. Vanaise mvura. Aipota achituma muranda wake. Kuti atarise kana mvura yava kuuya. Akamutuma kakawanda. Asi muranda uyu aingodzoka. Achiti kwakanga kusina mvura yaiuya.

Akazodzokera zvekare. Aka kakanga kava kechinomwe. Ndokubva adzoka. Akati, "Pane chikore chandavona. Chakada kuenzana nechanza chemunhu. Handizivi hangu kuti chinoreva chinhu here". Eriya akabva asimuka. Ndokuti, "Zvatoita!" Akabva atuma shoko. Kuna mambo Ahabhi. Akati, "Chitokasirai! Pindai mungoro yenyu. Mumhanyire kuguta. Mungavharirwa nemvura!"

Muranda waEriya akanga avona gore. Gore iri rakanga riri doko. Asi ndiro rakanga rakamirirwa naEriya. Aiziva kuti raireva chimwe chinhu. Akabva atoziva kuti zvinhu zvakanga zvatoshanduka. Iwe ungagona kuitavo izvi here? Pane chauri kuvona muhupenyu hwakovo here? Kunyangwe chingava chidoko zvacho? Ndicho chinototaridza kuti uri kukunda. Saka chivone nenzira iyoyo.

Usamirira chimwe chinhu zvekare. Chibva watotanga kutaura. Semunhu atokunda. Ugoramba uchingotaura kudero. Wakagutsikana. Kuti Shoko raMwari. Neropa reVamwari. Riri mauri. Zvatokuporesa. Zvatogadzirisa muviri wako wenyama. Zvatogadzirisa hupenyu hwako. Zvatogadzirisa zvinhu zvako zvose.

Mwari vari kushanda mauri. Vari kushanda pauri. Unofanira kugona kuvona izvozvo. Ugovapa mbiri. Usagara uchingonetseka mupfungwa. Unozopedzisira usisanzwi. Inzwi raMwari. Unozopedzisira usisavoni. Kuti vanewe. Kana runako rwavo. Kana minana yavo. Asi ita zvakaita Eriya. Pangava nezvinhu zviri kuitika. Muhupenyu hwako. Zvinhu izvi zvingaita sezvidoko. Asi usazvitora sezvidoko. Zvitore sekubudirira kwako.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Meso emweya wangu avhurika. Saka ndinovona mabasa enyu. Mabasa aya anoshamisa. Ndinovona kubwinya kwenyu. Ndinonakirwa nerunako rwenyu. Ndinokuvonai. Ndinovona minana. Kunyangwe ichiita semidoko. Saka ndinogara ndichikunda. Ndinobudirira pazvinhu zvangu zvose. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Zekaria 4 ndima 10; Johane 6 ndima 9 kusvika 11 MSG

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)