Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rudo Rwako Kwavari Ndirwo Rwakakosha

"Nokuti rudo rwaKristu runotimanikidza, nokuti tinoziva kuti mumwe chete akafira vose, uye naizvozvo vose vakafa" (2 VaKorinte 5: 14).

Apostora Pauro ndiye akanyora mashoko atavhura nawo. Akanga asiri kutaura nezve rudo rwaKristu. Akanga ari kutaura nezve madiro atinoita Kristu. Isu tinoda Kristu. Tinovafarira. Izvi ndizvo zvinoita kuti timire neVhangeri. Tinomira naro kunyangwe tiri kurwiswa. Pauro akanga achida Kristu. Rudo urwu ndirwo rwakaita kuti aparidze Vhangeri. Akariparidza neshungu zhinji. Ndirwo rwakaita kuti arwire Vhangeri.

Izvi ndizvo zvatinovona muna VaGaratia 2:11-21. Pauro akanga ari kurwira Vhangeri. Akarirwira kunyangwe pamberi paPetro. Akataura achiti, "Petro akati asvika kuAndioki, ndakamutsoropodza pachena, nokuti akanga akanganisa zviri pachena. Vamwe varume vakabva kuna Jakobho vasati vasvika, akanga achimbodya neveDzimwe Ndudzi. Asi pavakasvika, akatanga kusuduruka uye akazvitsaura kubva kune veDzimwe Ndudzi nokuti akanga achitya vaya vakanga vari veboka rokudzingiswa. Vamwe vaJudha vakabatana naye pakunyengera kwake, zvokuti nokunyengera kwavo, naBhanabhasi akanga atsauswawo ... ". Verenga mashoko aya kusvika pandima yegumi nepfumbamwe.

Akazotaura mundima yemakumi maviri achiti, "Ndakarovererwa pamwe chete naKristu uye handichisiri ini ndinorarama, asi Kristu anorarama mandiri. Kurarama kwandinako munyama, ndinorarama nokutenda muMwanakomana waMwari, akandida uye akazvipa nokuda kwangu". Aya mashoko akadzama chose. Anotaridza kuzvipira kukuru. Anotaridza kuda Kristu kukuru. Izvozvo ndizvo zvakakosha!

Rudo urwu ndirwo runofanira kutungamirira mafungiro ako. Ndirwo runofanira kutungamirira hupenyu hwako. Ungatambudzwa hako. Izvozvo hazvina basa. Unofanira kuramba uchirwira Vhangeri raKristu. Rirwire usingatyi!

Kristu unovada zvakadini? Unovafarira zvakadini? Kuda uri kuvona sekuti hausi kuvada zvakakwana. Vhura moyo wako. Namata kwavari. Taura navo uchiti, "Ishe Jesu. Ndinokudai nemoyo wose. Ndinokufarirai nekusingaperi. Ndinoda kugara ndichikudai. Ndinoda kugara ndichiita Shoko renyu".

Uchanzwa moyo wako uchisimbiswa. Shungu dzako dzeVhangeri dzinozotanga kuwedzera. Mwari vanoda kuti ude Jesu Kristu. Ndizvo zvakakosha kwavari. Havana zvimwe zvavanonyanya kuda kwauri. Saka ida Jesu nemoyo wako wose. Zvitaridze nekuchengeta Shoko ravo. Hareruya. Verengavo Johane 14, 15, na21.

Namata Uchiti

Baba vekudenga vandinoda. Ndinokutendai. Ini ndinoda Kristu. Rudo urwu ndiro runondipa shungu dzekufambisa Vhangeri. Ndirwo runondituma kuparidza Vhangeri. Ndirwo runondituma kusvitsa Vhangeri pasi rose. Ndinorifambisa nokukasira. Handiiti zvekuverengera. Ndinoda kuti nyika yose izive rudo rwenyu. Rudo urwu ruri muna Kristu Jesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

Marko 12:30

1 Johane 5:3 AMPC

Johane 14:15-21 NIV

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 21 Nyamavhuvhu 2019)