English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chishanu, 26 Nyamavhuvhu, 2016

Vanoda Kuti Ubudirire Muzvinhu Zvose

Zvino imi nyengeterai kudai, Baba vedu vari kudenga, Zita renyu ngariitwe dzvene. Vushe hwenyu ngahuvuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Mateo 6:9-10

Ndima yatavhura nayo ine mashoko anoti, "Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga". Mashoko aya anoshamisa. Jesu vakadzidzisa vadzidzi vavo kuti vanyengetere kudai. Izvi zvinoreva kuti Mwari vanoda kudavira munyengetero wakadai. Zvisizvo, havairaira vadzidzi vavo kuti vanyengetere kudai. Mwari vanoda kuti zviri kudenga, zvive izvo zvinoitika panyika. Izvi zvinoreva kuti Mwari vanoda kuti ufume. Vanoda kuti unge uri mutano. Vanoda kuti unge wakasimba. Vanoda kuti unge wakagwinya. Vanoda kuti ubudirire pazvose zvaungaita. Vanoda kuti zvinhu zvako zvibudirire. Zvinhu zvakadai ndizvo zvinoitika kuna Mwari. Ndizvo zvavari.

Kudenga hakuna zvinokanganisa. Hakuna zvinotsvaka kukukonesa kuita zvinhu. Hakuna zvinotsvaka kukukonesa kuwana zvinhu. Hakushaikwi zvinhu. Hakutamburirwi zvinhu. Nokudaro, hapana chinhu chinofanira kukukonesa kuita zvaunoda. Hapana chinofanira kukukonesa kuwana zvaunoda. Haufaniri kunge uchitamburira zvinhu muhupenyu hwako! Wakadanwa kuti utonge. Unotarisirwa kuita zvinhu zvako wakazorora. Asi kuda unogona kunge uri kushaiwa zvinhu muhupenyu hwako. Kuda uri kukanganiswa pane zvaunoda kuita. Usavora moyo. Isa pfungwa dzako paShoko raMwari. Rarama neShoko iri. Rinozokupa hupenyu hwawakarongerwa. Hupenyu uhu ndihwo huri muna Kristu.

3 Johane 1:2 inotaura ichiti, "Mudikanwa, ndinoshuva pamusoro pezvinhu zvose, kuti ufume,uve wakasimba, somweya wako uchibudirira". Ndima iyi iri kutaura kwauri. Ndiwe mudikanwa waMwari. Asi iwe ungati, "Ini handizvizivi kuti Mwari vanondida. Rudo rwavo handisati ndakamboruvona". Ichi hachisi chokwadi. Ivo vakatoratidza kuti vanokuda. Vakazvitaridza nenzira hurusa. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa muna Johane 15:13. Ndima iyi inotaura ichiti, "Hakuna munhu ane rudo rukuru kune urwu, kuti munhu arasire hama dzake hupenyu hwake". Izvi zvinoreva kuti Mwari vanokuda zvikuru. Ndiko kusaka vaine zvavanoshuvira hupenyu hwako.

Iwe hauna kurongerwa kuva murombo. Hauna kurongerwa kukurirwa. Hauna kurongerwa kukundikana. Wakarongerwa kubwinya kwaMwari. Nyika izere nevarombo. Izere nevanhu vakakurirwa muhupenyu. Isu tisu tinofanira kubatsira vanhu ava. Iwe wakaita serwizi. Ndiwe unosvitsa maropafadzo aMwari kuvanhu vaunosangana navo. Ichi ndicho chikonzero vachida kuti ubudirire. Ndicho chikonzero vachida kuti zvaunoita zvifambe zvakanaka.

NAMATA UCHITI

Ishe vandinoda. Zvinhu zvose zviri kudenga ndezvenyu. Zvinhu zvose zviri panyika ndezvenyu. Nokudaro, hukuru ndehwenyu. Simba nderenyu. Kubwinya ndekwenyu. Hushe ndehwenyu. Maropafadzo enyu anofumisa. Haawanikwi nokutamburira. Haawanikwi nokufondoka. Ini ndinorarama muzororo renyu, nokudaro, ndinoramba hupenyu hwekutambura. Ndinobudirira mumabasa ose akanaka. Muzita raJesu. Ameni.

DZIMWE NDIMA DZINOTSIGIRA CHIDZIDZO CHANHASI:

2 Corinthians 8:9

Joshua 1:8

Jeremiah 29:11

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )