Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Simba Ravo. NeRunako Rwavo. Zvinovonekwa Patiri

Chishanu, 11 Gunyana 2020

"Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa. Vapiri vehumambo. Rudzi rwakatengwa naMwari. Rwaanokoshesa. Kuti mabasa ake avonekwe mamuri. Nesimba rake. Nerunako rwake. Iye wakakubudisai murima. Akakupinzai muchiedza chake. Chinoshamisa" (1 Petro 2 ndima 9 AMPC).

Isu tiri vana vaMwari. Takasarudzwa naMwari. Kuti simba raKristu. Nerunako rwavo. Zvivonekwe patiri. Iri ndiro basa redu. Ratinoraramira. Jesu vakataura. Muna Johane 15 ndima 5. Vachiti, "Ini ndini hunde. Imi muri matavi acho ...". Matavi ndiwo anobereka zvibereko. Saka isu tisu. Tinobereka zvibereko zvaMwari. Simba rake. Rinovonekwa patiri.

Ruvengo. Hasha. Kutsamwa. Nekureva nhema. Hazvisi muhunhu hwaMwari. Saka hazviwanikwi mumweya wako. Wakasikwa patsva. Tsitsi dzaMwari. Rudo rwavo. Mutsa wavo. Moyo wavo murefu. Hunyoro hwavo. Njere dzavo. Nerunako rwavo. Ndizvo zvinofanira kuvonekwa pauri.

Saka runako ndirwo runofanira kuvonekwa pauri. Ngaruvonekwe. Muzvinhu zvako. Zvose. Zvaungaita. Mungava mumba mako. Kana kuchikoro. Kubasa. Kana kupi zvako. Kwaunenge uri.

Pamusoro pazvo. Nyasha. Nechokwadi. Zvinofanira kuvonekwa. Mumashoko ako. Taura mashoko. Ane hunyoro. Anosimudzira mweya yevanhu. Anoraramisa zvinhu. Ane simba. Anotendeusa vanhu.

Mwari vakatiita zvishamiso. Panyika pano. Tiri midziyo. Inotaridza vanhu kubwinya kwavo. Humwari hwavo. Nekururama kwavo. Mwari vanoda kuti ude vanhu. Wakavamiririra. Uchiunza humambo hwavo. Mumoyo yevanhu. Hareruya!Pupura Uchiti

Ndinorarama hupenyu hweVamwari. Hune simba. Ndinobudirira. Pane zvose zvandinoita. Ndakagadzirwa naMwari. Muna Kristu Jesu. Kuti mabasa avo. Anoshamisa. Avonekwe pandiri. Pamwe nerunako rwavo. Nenjere dzavo. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaEfeso 2 ndima 10

Mateo 5 ndima 14 kusvika 16

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)