Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho 

Tava Kushandiswa NaMwari Kuita Mabasa Avo

"Saka kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuvura; tarirai, zvose zvava zvitsva" (2 VaKorinte 5:17).

Kuda wakazvarwa patsva. Muviri wako hauna hawo kushanduka. Asi mweya wako wakasikwa patsva. Wafanana naKristu. Jesu ndivo vakaita kuti tigone kushandurwa kudai. Vakaroverwa pamuchinjikwa. Vakarangwa. Vakanga vari kutora zvivi zvedu. Vakabva vatiita veropa ravo. Vakabva vatiita verudzi rwavo. Urwu rudzi rwevanhu vakarurama.

Ikozvino, tava kurarama hupenyu hwavakatirongera. Vava kutishandisa kuita mabasa avo panyika. Izvi ndizvo zvakaitika kwauri. Zvakaitika pawakazvarwa patsva. Wava ruvoko rwaMwari. Ndiwe ruvoko rwavanoshandisa kuita mabasa avo panyika.

Kuda wakanga uri munhu akashata. Izvozvo hazvina basa. Kuda vanhu vaisatarisira kuti uchava munhu kwaye. Kuda vaisatarisira kuti uchaitavo zvinhu zvikuru. Usanetseka hako. Washanduka ikozvino. Wava jinda raMwari. Wava kushandisa masimba avo. Wava muna Kristu. Saka wava nehumwe hupenyu. Nzwisisa hupenyu uhu. Hugamuchire. Hufarire.

Tine mashoko ataverenga mundima yatavhura nayo. Yati, "... zvinhu zvakare zvapfuvura; tarirai, zvose zvava zvitsva". Wava nehupenyu hutsva. Uhu hupenyu hwekugara uchikunda. Hupenyu hwekugara uchibudirira pane zvose zvaunoita. Wafuma. Wava kugona kutarisira kuti zvinhu zvako zvinonaka. Hauchina chauchatya. Asi izvi hazvisi izvo zvoga. Mwari vava kuda kukushandisa. Vanoda kuti vamwe vanhu vavevo verudzi rwavo. Vanoda kuwadzana navo. Vanodavo kudyidzana navo. Ndiko kuti hupenyu hwavo hurongeke. Ndiko kuti vararame hupenyu hwavakarongerwa naMwari. Ndiko kuti vashandiswevo kuita mabasa aMwari.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ini ndinofara chose. Makandigamuchira. Hupenyu hwangu hwakarongwa nemi. Ndinoita mabasa enyu panyika pano. handichatongwi nezvinhu zvenyika ino. Hapana chichagona kundiparadza. Zvakaipa hazvichagoni kundikanganisa. Rima renyika ino harichagoni kundikanganisa. Muzita raJesu. Ameni.

Further Study

1 Petro 2:9

VaEfeso 2:10

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 11 Gunyana 2019 )