Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Tsvaka Kuita Zvavanoshuvira

Mugovera, 12 Gunyana 2020

"Musada nyika kunyange nezvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Nokuti zvose zviri munyika, zvinoti, kuchiva kwenyama, nokuchiva kwemeso nokuzvikudza kwoupenyu, hazvibvi kuna Baba, asi panyika" (1 Johane 2 ndima 15 kusvika 16).

Ishe vava pedo kuuya. Izvozvo zviri pachena. Asi Bhaibheri rinotaura. Muna 2 VaTesaronika 2 ndima 3. Richiti, "... nokuti zuva iro harisviki, kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nomunhu wezvivi, mwanakomana wokurashika, asati amboonekwa". Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyi. Richiti, "... nokuti zuva iri. Harisi kuzouya. Kusati kwaita vanhu vakawanda. Vanenge vachizviidza Vakristu. Vachasiya rutendo. Nekuuya kwemurume uya. Asingateveri mirairo. Akarongerwa kuparara" (AMP).

Kureva kuti. Kuchange kuine vanhu. Vanenge vachizviidza Vakristu. Vachasiya rutendo. Vachiramba Jesu. Vasina wavamanikidza. Izvi zvava kutoitika. Vanhu ava vari kusiya rutendo. Vachida zvinhu. Zvenyika ino. Vachinyengerwa nefuma. Nekuchiva zvinhu zvenyika ino. Saka chii chinodiwa naMwari? Iwe unofanira kurarama sei? Zvaava mazuva ekupedzisira. Chii chaunofanira kukoshesa?

Ndima yatavhura nayo. Ndiyo inotizivisa izvi. Inoti tigare tiri muna Kristu. Tikoshese zvinhu zveHumambo hwavo. Tisadzingirira mafaro enyika ino. Anopfuura. VaKorose 3 ndima 1 kusvika 2 inojekesa izvi. Inoti, "Sezvo, zvino, makamutswa pamwe chete naKristu, isai mwoyo yenyu pazvinhu zviri kumusoro, uko kugere Kristu kuruoko rworudyi rwaMwari. Isai pfungwa dzenyu pazvinhu zviri kumusoro, kwete pazvinhu zvenyika".

Vavarira. Kuita zvinoshuviwa naMwari. Zvekuti Humambo hwavo. Husvike kuvanhu vose. Zvekuti Vhangeri. Risvike kunyika dzose. Usava mumwe wevaya. Vanokoshesa zvinhu zvenyika ino. Vanongofunga zvinovanakira chete. Vanhu vakadai. Vakakurirwa. Nemweya wenyika ino.

Jesu vakataura. Muna Marko 8 ndima 36. Vachiti, "Nokuti munhu achagobatsirweiko, kana awana nyika yose, akarasikirwa noupenyu hwake?". Zvakakosha. Kuti urarame. Wakamira muna Kristu. Midzi yako. Iri mavari. Ramba wakamira. Usingazungunuki. Uchiita basa raIshe. Uine mufaro. Hareruya!

Pupura Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandisarudza. Kuita zvinhu zvinoera. Mukandipa simba. Rekukuraramirai. Midzi yangu yakadzika. Muna Kristu. Ndakarovera muviri wangu. Wenyama. Pamuchinjikwa. Ndakarovera zvose. Nezvishuvo zvawo. Neruchiva rwawo. Shungu dzangu. Dzangova dzekuti Humambo hwaMwari. Husvike kuvanhu. Ndichisvitsa rudo rwaKristu. Neruponeso rwavo. Kunyika dzose. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Zvakazarurwa 3 ndima 11 kusvika 13

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)