Chikunda English Manyika Ndau Shona 

Vhangeri Ndiro Raunofanira Kunyanya Kukoshesa

"Asi zviunganidzirei pfuma kudenga uko kusina zvipfukuto nengura zvinoparadza, uye kusina mbavha dzinopaza dzichiba" (Mateo 6:20).

Isu tiri Vakristu. Tinoshanda pamwe chete naMwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 VaKorinte 3:9. Saka shungu dzina Mwari ndidzo dzatinadzovo isu. Tiri mundima imwe navo. Chavakananga ndicho chatakanangavo isu. Ivo vane zvinhu zvavanonyanya kukoshesa. Zvinhu izvi ndizvo zvatinonyanya kukoshesavo isu. Ivo vanoshuva kuti vanhu vabve murima. Vanoda kuti vaunzwe muchiedza. Vanoda kuti vapinzwe muHumambo hweMwanakomana wavo. Mwanakomana uyu ndiye wavanofarira. Saka tinoshingaira pabasa ravo. Ndiro ratinoraramira. Tinoisa zvose zvatinazvo mariri.

Unofanira kuunza vanhu kuna Mwari. Unofaniravo kudzidza kurarama hupenyu hwepamweya. Ndizvo zvaunofanira kuraramira panyika izvi. Ndiko kuti nyika ivone kubwinya kwavo pauri.

Ungava nefuma yenyika ino. Ungava nezvinhu zvepanyika. Aya angava maropafadzo awakapiwa naMwari. Mashandise kufambisa Vhangeri. Haufaniri kushaikwa pabasa reVhangeri. Iva nechaunoitavo kuti Vhangeri risvike kuvanhu. Ndiko kusaka vachikupa zvinhu zvenyika ino. Vanoda kuti uzvishandise muVhangeri. Unofaniravo kuunza vanhu kuna Mwari. Ndizvo zvinoita kuti nyasha dziwande muhupenyu hwako. Ndizvo zvinowedzera hufumi hwako. Zvinohuwedzera kudarika zvimwe zvose zvaungaita.

Saka koshesa basa reVhangeri. Iri ibasa rekuona kuti Vhangeri rasvika kuvanhu. Rinofanira kusvika kunyika dzose.

Mateo 24:14 inoti, "Evhangeri iyi yovushe ichaparidzwa munyika dzose chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika". Saka Vhangeri rinofanira kuparidzwa. Rinofanira kusvitswa kuvanhu. Vangava varume. Vangava vakadzi. Vangava vakomana. Vangava vasikana. Rinofanira kusvitswa kunyika dzose. Rinofanira kuendeswa nekukasira. Ndizvo zviri kubuda mundima iyi.

Tina Baba vari kudenga. Vane zvinhu zvavanoshuva. Vanoda kuti munhu wose anzwe Vhangeri raIshe Jesu. Vanoda kuti munhu wose awane mukana wekugamuchira zita ravo. Asi isu tisu tinosvitsa Vhangeri iri kuvanhu. Rinotova basa ratakapiwa.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinofara chose. Makandipa mukana wekusvitsa Vhangeri kuvanhu. Makandipavo zvekuita mubasa iri. Makandiwanzira nyasha. Saka ndava kugona kuita zvose zvinodiwa. Ndinoita mabasa akanaka. Aya mabasa ekusvitsa Vhangeri kuvanhu. Mabasa ekuunza kururama kwenyu panyika pano. Ndinobudirira kuita mabasa aya. Muzita raJesu. Ameni.

Further Study

Mateo 6:19-21

2 VaKorinte 9:8 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

China, 12 Gunyana 2019 )