Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Kune Hama DzeNhema

Chitatu, 16 Gunyana 2020

"Nyaya iyi yakamutswa nokuda kwedzimwe hama dzenhema dzakanga dzapinda munzvimbo dzedu kuti vazosora rusununguko rwatinarwo muna Kristu Jesu uye kuti vagotiita nhapwa" (VaGaratia 2 ndima 4).

Bhaibheri rinotitaurira. Pamusoro pevanhu ava. Vatatu. Vanoti vadzidzisi venhema. Vaprofita venhema. Nehama dzenhema. Rinotitaridza. Zvinhu zvichaitwa. Nevanhu ava. Mumazuva ano. Ekupedzisira. Asi mumachechi mune hama dzenhema here? Hongu! Idzi ihama. Dzinouya pakati pevanhu vaMwari. Kwete nokuti dzinofarira Jesu.

Ndima yatavhura nayo. Inoti vanhu ava. Vanouya. Muchivande. Vachitsvaka kushora. Rugare rwatinarwo. Muna Kristu Jesu. Vaine chinangwa. Chekutiita nhapwa. Vanoita zvekunyepera. Vachiita sevanhu kwavo. Kuti tivagamuchire. Asi Bhaibheri rinovatsanangura. Muna 2 Petro 2 ndima 3. Richiti, "Pakukarira kwavo mari vachakunyengerai namashoko amano-mano ...".

Hama idzi. Dzenhema. Dzinogara dzichitsvaka. Nzira dzekutorera vatsvene. Mari yavo. Asi idzo hadzipi mipiro. Kana kubhadhara zvegumi. Dzinongoda kuwana mari. Kubva kuvatsvene. Hadzina chadzisingaiti. Chingadzipa mari. Dzinotogona kutengesa mufudzi wadzo. Kana vatungamiriri. Kana chechi chaiyo. Ndidzo dzinoshambadza. Zvinoitika muchechi. Kana kurevera chechi. Kuvatongi. Kana kuvatapi venhau. Dzichitsvaka kupiwa mari. Bhaibheri rinoti. Hama idzi. Dzenhema. Dzinenge dziri pakati pedu. Sevashori. Dzichitsvaka mhosva. Yadzingatisungisa nayo.

Zvingasava nyore. Kuziva kuti hama dzenhema. Ndedzipi. Nokuti hadzibudi pachena. Asi Jesu. Vakataura. Muna Mateo 7 ndima 20. Vachiti, "... muchavaziva nemichero yavo". Hama idzi. Dzenhema. Hadziremekedzi vatungamiriri. Muchechi. Ndicho chimwe. Chinoita kuti tidzizive. Dzinoidza kunyengera vamwe. Kuti vasagamuchira. Kana kuita. Zvose. Zvinotaurwa neMufudzi. Kana nevatungamiriri. Vemuchechi. Dzinganzwa kuti iwe. Unoda kuenda kuvafudzi. Kunopiwa mazano. Dzinobva dzakuseka. Dzichiita kuti uzvivone. Semunhu akapusa.

Asi Mwari. Vanotiraira. Kuti tingwarire hama idzi. Dzenhema. Havadi kuti tifambidzane nadzo. Nokuti dzinofurira. Kune vamwe Vakristu. Vairevesa. Vakatsauswa. Parutendo rwavo. Nokuda kwekufambidzana. Nehama dzakadai. Saka ita zvinotaura Shoko raMwari. Muna 2 VaTesaronika 3 ndima 6. Inoti ibvai "... pahama imwe neimwe isingafambi netsika dzakafanira, isingateereri mirayiro yamakapiwa nesu".

Namata Uchiti

Ndinokutendai. Ishe. Nokuti ndinogona kuziva. Mweya wakashata. Ndichibatsirwa naMweya Mutsvene. Kuti ndirarame ndakangwara. Shoko renyu. Rinonditungamirira. Munzira yakafanira. Kuti ndidyidzane. Nevanhu vanovaka. Ndinotungamirirwa. Mugwara ramakandirongera. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 Johane 1 ndima 9 kusvika 10

2 VaTesaronika 3 ndima 6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)