Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 21 Gunyana 2017

Zita RaJesu Chipo

"Chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu, ndichachiita, kuti Baba vakudzwe muMwanakomana. Kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu, ndichachiita" (Johane 14:13-14).

Ishe Jesu vakatipa mvumo yekushandisa zita ravo. Zita iri ndiro ratinozikanwa naro. Ndiro rava zita rako nhasi. Unogona kurishandisa kuita zvinhu zvako. Hapana chaunokoniwa kuita nezita iri.

Jesu vane mashoko avakambotaura. Vakaataura vava pedo kukwira kudenga. Tinoaverenga muna Mateo 28:18-19. Vakati, "Ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nero Mwanakomana neroMweya Mutsvene". Simba rose rakapiwa kuna Jesu. Simba iri ringava kudenga. Ringava panyika. Zvinhu zvose zvinotongwa nezita iri. Zvinhu izvi zvingava panyika pano. Zvingava mumweya.

Iwe unogona kunge wakazvarwa patsva. Zvinoreva kuti zita rako harisi iro rawava kushandisa. Wakaguma kurishandisa musi wawakazvarwa patsva uyu. Wava mumiririri waJesu. Wava kuita zvinhu uchishandisa simba ravo. Hunhu hwaJesu ndihwo hwava kuonekwa pauri. Mashoko ako ava nesimba. Simba iri rakaita serina Jesu. Saka mashoko ako ava kuita seataurwa naJesu. Zita raJesu rine simba. Rinotonga. Rinotonga kose kose. Rinotonga hurumende. Rinotonga madhimoni. Rinotonga vabati vesimba. Rinotonga masimba. Saka shandisa zita iri.

Vamwe Vakristu havazivi kuti zita raJesu rinoshandiswa sei. Vanofunga kuti zita iri rinongotaurwa mumunamato chete. Kwete. Zita iri rine simba. Bhaibheri rataura richiti, "Chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu, ndichachiita, kuti Baba vakudzwe muMwanakomana. Kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu, ndichachiita". Taverenga mashoko aya muna Johane 14:13-14. Jesu ndivo vakataura mashoko aya. Vakanga vasiri kutaura pamusoro pekunyengetera. Vakanga vasiri kutaura pamusoro pekukumbira. Hazvigoni kuti tikumbire Jesu, tichishandisa zita raJesu. Vakanga vari kutaura pamusoro pekushandisa zita ravo. Vakanga vari kutaura pamusoro pekuita zvinhu takavamiririra. Tinenge tiri kushandisa zita ravo senyembe. Tinenge tichirishandisa sechombo.

Izvi ndizvo zvakamboitwa naPetro. Akazviita paakasangana nemumwe murume. Murume uyu akanga akaremara. Akanga ari pasuwo retembhere. Suwo iri rainzi Wakanaka. Petro akataura achiti, "Muzita raJesu Kristu weNazareta, simuka ufambe". Akabva abata ruoko rwemurume uya. Akamusimudza. Simba rakabva rapinda muzvidodoma zvake. Bhaibheri rinoti murume uya "Akavhazuka, akamira, ndokufamba; ndokupinda navo mutembere, akafamba achipembera, achirumbidza Mwari". Tinoverenga izvi muna Mabasa 3:8. Izvi zvinoshamisa zvikuru! Petro akazotsanangura zvaakanga aita. Tinoverenga mashoko ake muna Mabasa 3:16, naMabasa 4:9-10. Akati zita raJesu ndiro rakanga raita chishamiso ichi. Petro akanga ashandisa zita iri senyembe. Akanga arishandisa semudziyo. Mwari ngavaropafadzwe!

Saka zita raJesu chipo. Chipo chawakapiwa. Chipo chikuru. Chakadarika zvimwe zvipo zvose. Rishandise. Rishandise zuva rimwe nerimwe. Rishandise kose kwaungaenda. Rishandise senyembe. Ivo vanozotsigira zvaunenge uri kuita naro. Vanozoita kuti zvaunoda zviitike. Mwari ngavapiwe mbiri!

Namata Uchiti

Baba vokudenga vakaropafadzwa. Ndinokutendai. Makandipa zita raJesu. Makandipa sechipo. Makandipa mvumo yekushandisa zita iri. Makandipa mvumo yekudanwa nezita iri. Izita ramakakudza zvikuru. Izita rakakura kudarika mamwe mazita ose. Ndinorishandisa pakurarama kwangu. Nokudaro, ndinokurira zvinhu zvehupenyu huno. Ndinotonga zvinhu zvehupenyu huno. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa avaPostora 4:12

VaFiripi 2:8-11

Marko 16:17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )