Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Vimba. SeMwana Mudoko

Svondo, 27 Gunyana 2020

"Vimba naJehovha nomwoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako" (Zvirevo 3 ndima 5).

Kuvimba. Kwakasiyana nekunyengereka. Kune vamwe vanhu vanonyengereka. Vachifunga kuti vari kuvimba. Vana havanyengereki. Asi vanovimba. Havangogamuchiri mashoko. Anobva kuvanhu vose vose. Vanoda kutanga vaziva munhu. Anenge ari kutaura.

Vanhu vakuru havadero. Vanonyengereka. Havaongorori munhu. Anenge ari kutaura. Chavanongokoshesa. Ndechokuti mashoko ake. Ari kuwirirana nezviri mupfungwa dzavo here.

Kana ukatora mwana. Ukaenda pakakwirira. Uchida kumukandira pasi. Kuti agamhiwe. Nemunhu ari pasi. Kana mwana uyu. Achiziva munhu uyu. Ari kumugamha. Haazorambi. Kukandirwa pasi. Kunyangwe munhu uyu. Asina simba. Rekugamha mwana uyu. Mwana uyu anongovimba. Kuti munhu uyu. Haasi kuzomurega. Achiwa. Ndirwo rutendo. Runowanikwa mumwana mudoko. Rwaunofanira kuva narwo. Kuna Mwari.

Ishe Jesu. Vanotikurudzira. Muna Mateo 18 ndima 3. Kuti tive sevana vadoko. Tigone kuvimba. Tisingazvikudzi. Tiine rudo. Tichigona kuregerera. Mwari vanoda kuti uvimbe. Kuti ivo ndiMwari. Vanovimbika. Hunhu hwavo. Hunojekeswa. MuShoko ravo. Havana chavanokoniwa kuita. Saka vimba navo. Ndiko kuti ugone kurarama. Hupenyu hwavakakurongera.

Dzimwe nguva. Vamwe vanotsvaka kubatsira Mwari. Kuita zvinhu zvakarongwa naMwari. Mwari vangakutaridza chimwe chinhu. Kana kukupa zano. Iwe ungafarira zano iri. Ugoda kuriita. Asi kana usingavimbi naMwari. Uchityira. Kuti vangasakubatsira. Unopedzisira waita basa ravo. Saka zvinhu zvako. Hazvizobudi zvakanaka.

Asi unofanira kuvimba navo. Ndivo vanoziva. Zvavakarongera hupenyu hwako. Dzidza kuna Abhurahama. Akavimba naMwari. Akavatevera. Kunyangwe akanga asingazivi. Kwavakanga vari kumuendesa. Izvi ndizvo zvatinovona. Muna VaHeberu 11 ndima 8. Inoti, "Nokutenda Abhurahama, akati adanwa kuti aende kunzvimbo iyo yaaizogamuchira kuti ive nhaka yake, akateerera akaenda, kunyange zvazvo akanga asingazivi kwaaienda".

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinorarama hupenyu hwangu. Ndichivimba nemi. Nemoyo wose. Muzvinhu zvose. Ndakasendama. PaShoko renyu. Ndichiita zviya. Zvamunoraira. Ndinoisa zvirongwa zvangu. Nezvishuvo zvangu. Mumavoko enyu. Ndakagutsikana. Kuti mune shungu. Dzekuti ndibudirire. Uye kuti shungu dzenyu idzi. Dzakatowanda. Kudarika dzangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

Zvirevo 3 ndima 5 kusvika 6

Psalm 18 ndima 30

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)