Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Usarega Tsvina Ichifusira Matsime Ako

Muvhuro, 28 Gunyana 2020

"... Anotenda kwandiri, sezvazvakarehwa noRugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make.'" (Johane 7 ndima 37 kusvika 38).

Isaya 12 ndima 3 inoti, "Saka muchachera mvura nomufaro pamatsime oruponeso". Matsime eruponeso. Maropafadzo. AKristu. Ose. Maropafadzo aya. Ari mumweya yedu. Bhaibheri rinotaura. Kuti hupenyu. Hunorongwa mumweya mako. Saka iwe wakatakura. Chitubu. Chemaropafadzo.

Zvino, dhiyabhori. Anogara achitsvaka kufusira. Matsime iwayo. Izvi ndizvo zvaiitika. Mumazuva eBhaibheri. Mavuto aigona kuuya kuguta. Kuzorirwisa. Aitanga afusira matsime. Kuti vagari veguta iri. Vapererwe. Nokuti matsime aya. Ndiwo aivararamisa.

Izvi ndizvovo zvakaitika kuna Isaka. Akazviitirwa neVafiristiya. Tinoverenga nhoroondo yacho muBhaibheri. Muna Genesi 26 ndima 15 na18. Dzinoti, "VaFirisitia vakadzivira matsime ose akanga acherwa navaranda vababa vake pamazuva ababa vake Abhurahama, vakaafutsira nevhu ... Isaka akacherazve matsime emvura, akanga acherwa pamazuva ababa vake, Abhurahama; nokuti vaFirisitia vakanga vaadzivira Abhurahamu afa ...".

Zvakaitwa neVafiristiya izvi. Vachifusira matsime. AIsaka. Vachitsvaka kumushungurudza. Ndizvo zvinoitwavo naSatani. Anotsvaka kufusira. Matsime emvura mhenyu. Ari mumweya mako. Kuti usava nemufaro waKristu. Uye kuti usapa mufaro uyu. Kune vamwe.

Anoisa mauri hukasha. Godo. Ruvengo. Zvigumbu. Kusaregerera. Kutya. Nekushoropodza vamwe. Kuti afusire. Matsime ako. Saka usarega Satani. Achiisa tsvina idzi. Muhupenyu hwako. Iye anoziva. Kuti kana wakatsamwa. Uine zvigumbu. Uine hutsinye. Haugoni kugara wakafara. Kana kuropafadza nyika. Kana kuita zvinhu zvinobuda.

Sarudza kuti vanhu. Vavone mufaro. Nerudo. Zvichibuda mukati mako. Zuva rimwe nerimwe. Ndiko kuti Satani. Asawana chaangashandisa. Kukurwisa.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Nokuda kwerudo rwenyu. Rwakadirwa. Mumoyo mangu. NaMweya Mutsvene. Ndinokutendaivo. Nekuti Kristu. Vakazara. Mumoyo mangu. Ndiri kurarama. Semunhu weVamwari. Ndichibudirira. Zvinoshamisa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

VaEfeso 4 ndima 31 kusvika 32

Jakobo 3 ndima 15 kusvika 17

VaHeberu 12:15

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)