Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Vhangeri ReHupenyu. Vhangeri ReKururama

"Nokuti handinyari pamusoro peEvhangeri; nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha, vuye muGiriki vo. Nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda ..." (VaRoma 1:16-17).

Vhangeri isimba. Ndiro simba rinoshandiswa naMwari. Vanorishandisa kubvisa vatadzi muzvivi. Vanovabvisamo, vachivapinza mukururama. Izvi ndizvo zvatinovona mundima yatavhura nayo. MuVhangeri umu ndimo zvekare matinovona kururama kwaMwari. Vhangeri rinopinza vanhu mukururama kwaMwari. Rinodzidzisa vanhu nezvekururama uku. Ndiro roga rinogona kuita izvi.

Saka Vhangeri raJesu Kristu ivhangeri rekururama. Zvino, kururama chii? Kururama chinhu chinowanikwa muna Mwari. Chinhu chinowanikwa murudzi rweVamwari. Vanhu vanogona kuwana kururama uku. Vanokuwana pavanozvarwa patsva. Vanokuwana pavanozvarwa kechipiri. Kururama uku chipo. Ndicho chimwe chezvipo zvikuru zvaMwari. Izvi ndizvo zvatinovona muna VaRoma 5:17. Pamusoro pazvo, Vhangeri iri rakaunza hupenyu panyika. Rinoita kuti vanhu vasafa. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 2 Timotio 1:10. Ko, hupenyu hwacho ndehupi? Hupenyu husingaperi. Hupenyu uhu ndihwo hunowanikwa muna Mwari.

1 Johane 5:11-12 inoti, "... Zvino hupenyu uhu huri muMwanakomana wake. UnoMwanakomana, unovupenyu ...". Hupenyu uhu hunodarika hwenyika ino. Ndihwo hwakaiswa mauri. Wakahupiwa nokuti wava muna Kristu. Hwakaunzwa neVhangeri. Hwakauya pamwe chete nekururama. Saka hazvichagoni kuti ufe. Wakabviswa murufu. Wava muhupenyu. Izvi ndizvo zvinotaura Magwaro. Hauchasakari nenguva. Hauchachemberi. Ichi chinhu chakadzama zvikuru!

Munhu anogona kuwana hupenyu husingaperi. Munhu akadai haasakari nenguva. Haakweguri. Miviri yevanhu inosakara. Inosakara nekufamba kwenguva. Inopera simba. Inopedzisira yafa. Asi zvino iwe wava nehupenyu husingaperi. Simba rako rava kugara richiwedzera. Rinowedzera zuva rimwe nerimwe. Uri kukura hako. Asi hauchachemberi. Ndizvo zvinoitika kana wava weropa raKristu. Ndicho chimwe chezviropafadzo zvekuva nehupenyu hwaKristu. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ndiri muna Kristu Jesu. Saka ndava kururama kwaMwari. Ndava weropa raMwari. Simba rekururama riri kushanda mandiri. Ndava werudzi rwaMwari. Vhangeri ndiro rakandishandura rudzi. Ndava munhu akarurama. Saka Mweya wangu wava mupenyu. Moyo wangu wamuka. Nyama yangu haichafi. Ndava kurarama semunhu anoziva fuma yake. Fuma iyi iri muna Kristu. Ndava kurarama semunhu ane nyasha dzaMwari. Ndava kurarama semunhu akatakura Mwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Johane 5:11-12 NIV

Varoma 1:16-17 NKJV

Johane 3:36

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 9 Gumiguru 2019 )