Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Wava WeRudzi RwaMwari

Chishanu, 9 Gumiguru 2020

"Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbhurahama, vadyi venhaka sezvamakapikirwa" (VaGaratia 3 ndima 29).

Hupenyu hwaJesu. Pavakanga vachiri panyika pano. Aingova maropafadzo oga oga. Kwaingova kukunda chete. Hwakanga huri hupenyu hweVamwari. Ivo vakanga vachiziva. Kuti vakanga vari verudzi rweVamwari. Vakanga vachiziva. Kuti vakanga vari verudzi rwaMwari Baba. Vaitozvitaura voga. Vakashinga.

Muna Johane 8 ndima 42. Jesu vakataura. Vachiti, "nokuti ndakabva kuna Mwari uye iye zvino ndiri pano. Handina kungouya pachangu; asi ndivo vakandituma". Ndiko kusaka vakazotaura zvekare. Muna Johane 16 ndima 15. Vachiti, "Zvose zvaBaba ndezvangu ...".

Chinangwa chaKristu. Ndechekuti uve werudzi rwaMwari Baba. Ndiko kusaka vakauya panyika pano. Ndizvo zvatinovona muna 1 Johane 1 ndima 3. Inoti isu tiri verudzi rumwe chete naMwari Baba. NeMwanakomana wavo. Iye Jesu Kristu.

Iwe ndiwe muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi iri muzita rako. NeraKristu. Muri pamwe chete. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaRoma 8 ndima 17. Saka zvaMwari zvose. Ndezvakovo. Unogonavo kutaura. Wakashinga. Uchiti, "Zvose zvaBaba ndezvangu ...". Humambo hwaMwari. Ndehwako.

Kana Kristu vari mauri. Une tariro yekubwinya. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna VaKorose 1 ndima 27. Kristu vari mauri. Kureva kuti zvavo. Zvose. Zvava zvakovo. Mwari ngavaropafadzwe! Ndiko kusaka Pauro akataura. Muna 1 VaKorinte 3 ndima 21. Achiti, "Ngakurege kuva nemunhu anovimba nevanhu ...". Saka usazvikudza. Nokuti une vanhu. Vaunoziva. Wava wedzinza reVamwari. Wava werudzi rwaKristu. Izvozvo ndizvo zvaunofanira kukoshesa. Ndizvo zvaunofanira kufarira.

Pupura Uchiti

Ndiri muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi iri muzita rangu. NaKristu. Tiri pamwe chete. Ndava wedzinza raMwari. Saka ndinofara. Ndava nemaropafadzo. Asiri enyika ino. Ndava werudzi rwaIshe. Ndakapiwa ngirozi. Varume. Vakadzi. Nefuma. Zvinhu izvi zvose. Zvinondibatsira. Kurarama hupenyu huya. Hwandakarongerwa naMwari. Ndichikunda. Ndinorarama semunhu anoziva. Kuti ane fuma. Muna Kristu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 8 ndima 17

VaKorose 1 ndima 12

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)